Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Briselē 2007. gada 10. oktobrī

Iespēju „jūra”. Komisija ierosina izveidot integrētu Eiropas Savienības jūrniecības politiku

Šodien Komisija pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīts tās redzējums par integrētu ES jūrniecības politiku, kā arī sīki izstrādātu rīcības plānu ar vērienīgu darba programmu turpmākajiem gadiem. Zinātniskie atklājumi, nozīmīgi tehnoloģiski sasniegumi, globalizācija, klimata pārmaiņas un jūras piesārņojums strauji maina Eiropas skatījumu uz jūru un okeānu, tostarp no tā izrietošās iespējas un problēmas. Integrēta jūrniecības politika sniegs iespēju Eiropas Savienībai efektīvi risināt šīs problēmas. Šā priekšlikuma pamatā ir plaša sabiedriskā apspriešana, kas noslēdzās šā gada jūnijā, un tajā atspoguļoti Džo Borga vadītās 10 komisāru koordinācijas grupas darba rezultāti. Paziņojumam un rīcības plānam ir pievienots pārskats par apspriešanas rezultātiem. Apspriešanas laikā atklājās, ka ieinteresētās personas ļoti atbalsta Komisijas ierosmi.

Komisijas prezidents Žozē Manuels Barozu, kurš ir jūrniecības politikas jaunās pieejas iniciators, teica: „Esmu pārliecināts, ka nākotnē mēs daudz izmantosim okeānu līdz šim vēl neatklāto potenciālu. Mūsu priekšlikums par integrētu jūrniecības politiku ir izstrādāts ar mērķi veicināt izaugsmi, nodarbinātību un ilgtspējību. Mēs to izveidojām ar mērķi atbalstīt mūsu kopējās intereses Eiropā un izmantot visas okeāna piedāvātās iespējas, vienlaikus rīkojoties ilgtspējīgā veidā. Mūsu stratēģijas nozīmīga daļa ir Eiropas modernizēšana un tās sagatavošana globalizētajai pasaulei.”

Zivsaimniecības un jūrlietu komisārs Džo Borgs piebilda: „Ieinteresētās aprindas ir izteikušas savu viedokli, un mēs tās esam uzklausījuši. Šis ir nozīmīgs pirmais solis Eiropas okeānu un jūru pārvaldības jomā. Mūsu kopējais mērķis ir pilnībā izmantot Eiropas jūrniecības potenciālu un risināt šajā jomā problēmātiskus jautājumus. Tas dos mums iespēju pēc iespējas labāk izmantot mūsu jūru bagātību un palīdzēs Eiropai risināt vairākas svarīgas problēmas.”

Līdz šim dažādus politikas pasākumus jūrniecības jomā pārsvarā īstenoja atsevišķu sektoru ietvaros. Integrēta jūrniecības politika izmainīs veidu, kādā šajā jomā formulē politiku un pieņem lēmumus, vienlaikus pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu. Tas pavērs iespēju attiecīgajām iestādēm analizēt dažādu sektoru un politikas jomu savstarpējo ietekmi un ņemt to vērā visos līmeņos, lai varētu izstrādāt vienotus instrumentus, kas pilnībā izmantotu mijiedarbību un ļautu izvairīties no konfliktiem.

Jaunās politikas pamatā ir Eiropas bagātā pieredze jūrniecības tehnoloģiju, pētniecības un jauninājumu jomā. Tā atbalstīs Lisabonas stratēģiju nodarbinātībai un izaugsmei un palīdzēs sasniegt ES pamatmērķi nodrošināt to, lai ekonomikas attīstība neapdraudētu vides ilgtspējību.

Paziņojumā un tam pievienotajā rīcības plānā ir uzskaitītas konkrētas darbības, kuras sāks ieviest šās Komisijas pilnvaru laikā. Paredzēto pasākumu loks ir plašs: jūras transports, jūrniecības jomā darbojošos uzņēmumu konkurētspēja, nodarbinātība, zinātniskie pētījumi, zivsaimniecība un jūras vides aizsardzība. Ietvertas ir šādas darbības:

  • Eiropas jūras transporta telpa bez šķēršļiem;
  • Eiropas stratēģija jūras pētniecībai;
  • valsts integrētā jūrniecības politika, kas jāizstrādā dalībvalstīm;
  • integrēts kuģošanas uzraudzības tīkls;
  • plāns jūras teritoriālajai plānošanai, ko īstenos dalībvalstis;
  • nelegālās zvejas un postošās zvejošanas ar grunts traļiem atklātā jūrā izskaušana;
  • atbalsts Eiropas jūrniecības nozares grupu tīkla veidošanā;
  • ES darba tiesībās paredzēto atkāpju pārskatīšana attiecībā uz kuģniecības un zvejas nozarēm;
  • Eiropas jūras novērošanas un datu tīkls;
  • stratēģija klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai piekrastes reģionos.

Rīcības plāna izpilde jau ir sākusies. Komisārs Špidla ir iesniedzis pārskatītas atkāpes, kas darba tiesībās paredzētas attiecībā uz jūrniecības nozari, un komisārs Piebalgs publicējis ziņojumu par saistību starp ES enerģētikas politiku un jauno integrēto jūrniecības politiku.

Integrēta jūrniecības politika būs veiksmīga tikai tad, ja to nerimtīgi atbalstīs visas ieinteresētās personas. Lai īstenotu šo redzējumu dzīvē, Komisija turpinās sadarboties ar ieinteresētajām personām un iestādēm Eiropas, valstu un reģionu līmenī.

Turpmākajās nedēļās pieņems papildu ierosmes ostu, zivsaimniecības un jūras vides aizsardzības jomā.
Dokumentu pilnu tekstu un papildu informāciju par jūrniecības lietām var lasīt

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Skatīt arī

MEMO/07/403.


Side Bar