Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Brysselissä 10. lokakuuta 2007

Mahdollisuuksien valtameri: komissio ehdottaa EU:lle yhdennettyä meripolitiikkaa

Komissio esittää tämänpäiväisessä tiedonannossaan näkemyksensä EU:n yhdennetystä meripolitiikasta. Tiedonanto sisältää myös yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman, jossa esitellään kunnianhimoinen työohjelma tulevia vuosia varten. Tieteelliset löydökset, teknologisen kehityksen mittavat edistysaskeleet, maailmanlaajuistuminen, ilmastonmuutos ja merten saastuminen kaikkine näihin liittyvine mahdollisuuksineen ja haasteineen muuttavat nopeasti Euroopan suhdetta meriin ja valtameriin. Yhdennetyn meripolitiikan avulla Euroopan unioni pystyy vastaamaan näihin haasteisiin pikaisesti. Tämä ehdotus perustuu viime kesäkuussa päättyneeseen laajaan julkiseen kuulemiseen, ja sen laadintaan osallistui 10 komissaarin muodostama, komissaari Joe Borgin johdolla toiminut ohjausryhmä. Tiedonannon ja toimintasuunnitelman liitteenä on kertomus kuulemisen tuloksista, joista ilmeni sidosryhmien komission aloitteelle antama voimakas tuki.

Meripolitiikkaan sovellettavan uuden lähestymistavan käynnistänyt komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi seuraavaa: "Olen vakuuttunut, että tulevaisuutemme on suurelta osin riippuvainen valtamerten tarjoamista, vielä hyödyntämättömistä mahdollisuuksista. Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan komission ehdotuksen tavoitteena on lisätä kasvua, työpaikkoja ja kestävää kehitystä. Ehdotuksen laadinnan taustalla oli halu edistää Euroopan yhteistä etua ja hyödyntää kaikkia valtamerten tarjoamia mahdollisuuksia kestävältä pohjalta. Ehdotus on olennainen osa komission strategiaa, jolla pyritään nykyaikaistamaan Eurooppaa ja auttamaan sitä vastaamaan globalisoituneen maailman haasteisiin."

Kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Joe Borg lisäsi: "Sidosryhmät ovat esittäneet mielipiteensä, ja komissio on ottanut ne huomioon. Tämä oli ratkaisevan tärkeä ensiaskel Euroopan valtamerien ja merien kannalta – yhteinen tavoitteemme on avata Euroopan merialueisiin liittyvät mahdollisuudet ja vastata niiden asettamiin haasteisiin. Näin voimme saada kaiken irti meriomaisuudestamme ja auttaa Eurooppaa vastaamaan eräisiin sen kohtaamiin suurimpiin haasteisiin."

Meriin liittyviä eri toimintoja ja politiikkoja on tähän saakka hallinnoitu lähinnä toimialakohtaisesti. Yhdennetty meripolitiikka muuttaa merialoilla noudatettuja politiikan laatimisen ja päätöstenteon tapoja toissijaisuusperiaatteen täysimääräisen noudattamisen pohjalta. Se antaa asianomaisille viranomaisille mahdollisuuden analysoida asiaan liittyvien eri alojen ja politiikanlohkojen välistä vuorovaikutusta, joka voidaan ottaa kullakin tasolla huomioon kehittämällä synergioiden hyödyntämiseksi ja ristiriitojen välttämiseksi yhteiset välineet.

Uusi politiikka rakentuu Euroopan vahvuuksille merentutkimuksen, tekniikan ja innovoinnin aloilla. Se tullaan ankkuroimaan työpaikkojen määrää ja laatua sekä kasvua käsittelevään Lissabonin strategiaan sekä EU:n kokonaisvaltaiseen sitoumukseen, jonka tavoitteena on varmistaa, että taloudellinen kehitys ei heikennä ympäristön kestävää kehitystä.

Tiedonannossa ja sen liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa luetellaan konkreettisia toimia, jotka on määrä käynnistää nykyisen komission toimikaudella. Toimet liittyvät useisiin eri aloihin, kuten meriliikenteeseen, merialan yritysten kilpailukykyyn, työllisyyteen, tieteelliseen tutkimukseen, kalastukseen ja meriympäristön suojeluun. Toimista voidaan mainita esim. seuraavat:

  • Esteetön eurooppalainen meriliikennealue
  • Eurooppalainen merentutkimusstrategia
  • Jäsenvaltioiden kehittämät yhdennetyt kansalliset meripolitiikat
  • Yhdennetty merivalvontaverkosto
  • Suunnitelma merten aluesuunnittelun helpottamiseksi jäsenvaltioissa
  • Luvattoman kalastuksen ja aavalla merellä harjoitettavan vahingollisen pohjatroolauksen lopettaminen
  • Eurooppalaisen meriklusteriverkoston edistäminen
  • Merenkulku- ja kalastusalaa koskevien EU:n työlainsäädännön poikkeusten uudelleentarkastelu
  • Euroopan meripoliittinen seurantakeskus ja tietoverkko
  • Strategia ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi rannikkoalueilla.

Toimintasuunnitelmaa on alettu tänään jo toteuttaa komissaari Vladimir Špidlan esitettyä selvityksen merialojen työlainsäädäntöön sovellettavista poikkeuksista ja komissaari Andris Piebalgsin julkaistua kertomuksen EU:n energiapolitiikan ja uuden yhdennetyn meripolitiikan välisistä yhteyksistä.

Yhdennetty meripolitiikka ei voi onnistua ilman kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden ja sidosryhmien jatkuvaa mukanaoloa ja tukea. Komissio jatkaa työskentelyään Euroopan sekä kansallisen ja alueellisen tason sidosryhmien ja viranomaisten kanssa voidakseen toteuttaa visionsa käytännössä.

Komissio esittää lähiviikkoina lisää aloitteita, jotka liittyvät satamapolitiikkaan, kalastukseen ja meriympäristön suojeluun.
Koko meriasioita koskeva paketti lisätietoineen on saatavissa Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Ks. Myös

MEMO/07/403.


Side Bar