Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Brüssel, 10. oktoober 2007

Võimaluste ookean: komisjon teeb ettepaneku Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta

Komisjon võttis täna vastu teatise, milles ta esitab oma seisukoha ELi integreeritud merenduspoliitika suhtes, koos üksikasjaliku tegevuskavaga, millega nähakse ette ambitsioonikas töökava järgmisteks aastateks. Teaduslikud avastused, suured edusammud tehnoloogia arengus, globaliseerumine, kliimamuutused ja merereostus on kiiresti muutmas Euroopa põhimõtteid merede ja ookeanide osas ning kõiki selle valdkonnaga seotud võimalusi ja väljakutseid. Integreeritud merenduspoliitika võimaldab Euroopa Liidul vastata tulevastele väljakutsetele. Kõnealune ettepanek põhineb juunis lõppenud ulatuslikul avalikul arutelul ning selle koostas kümnest volinikust koosnev töörühm, mille eesistuja oli Joe Borg. Teatisele ja tegevuskavale on lisatud aruanne avaliku arutelu tulemuste kohta, millest ilmes, et sidusrühmad toetasid tugevasti komisjoni algatust.

Komisjoni president José Manuel Barroso, kes algatas merenduspoliitika uue lähenemise, ütles: „Olen veendunud, et suur osa meie tulevikust on seotud ookeanide kasutamata potentsiaaliga. Meie ettepanek integreeritud merenduspoliitika kohta on koostatud, et tagada kasv, tööhõive ja jätkusuutlikkus. Oleme koostanud selle lähtuvalt Euroopa ühistest huvidest, et kasutada kõiki ookeanite pakutavaid võimalusi, tehes seda samas jätkusuutlikult. See on lahutamatu osa meie strateegiast ajakohastada Euroopa ja kohandada see vastavalt globaliseeruva maailma tingimustele.”

Kalanduse ja merenduse volinik Joe Borg lisas: „Sidusrühmad on oma arvamuse esitanud ja me oleme seda kuulda võtnud. See on esimene oluline samm Euroopa ookeanide ja merede tõhusamal haldamisel, pidades silmas, et Euroopa merenduspiirkonna potentsiaali parem ärakasutamine ja selle väljakutsetele vastamine on meie ühine eesmärk. See võimaldab meil võimalikult tõhusalt kasutada meie merenduslikku seisundit ja Euroopal vastata eelseisvatele olulistele väljakutsetele.”

Seni on eri merendusalaseid tegevusi ja poliitikaid kujundatud peamiselt valdkondlikult. Integreeritud merenduspoliitikaga muudetakse poliitika kujundamise ja otsuste tegemise viisi merendusvaldkonnas, kuid samal ajal järgitakse täielikult subsidiaarsuse põhimõtet. Sellega võimaldatakse asjakohastel ametiasutustel analüüsida eri sektorite ja asjaomaste poliitikavaldkondade vastastikust mõju ning võtta seda igal tasandil arvesse, et kujundada ühised vahendid sünergia kasutamiseks ja konfliktide vältimiseks.

Uus poliitika tugineb Euroopa mereuuringute, -tehnoloogia ja -innovatsiooni tugevamatele külgedele. See on seotud rohkem paremaid töökohti ning suuremat majanduskasvu käsitleva Lissaboni tegevuskavaga ja ELi üldise kohustusega tagada, et majandusareng ei toimuks keskkonna jätkusuutlikkuse arvel.

Teatises ja lisatud tegevuskavas on loetletud konkreetsed meetmed, mis tuleb võtta enne praeguse komisjoni volituste lõppu. Kõnealused meetmed hõlmavad suurt hulka küsimusi alates meretranspordist kuni merendusega seotud äritegevuse konkurentsivõimeni, tööhõiveni, teadusuuringuteni, kalanduseni ja merekeskkonna kaitseni. Meetmed hõlmavad:

  • piirideta Euroopa meretranspordiruum
  • Euroopa mereuuringute strateegia
  • liikmesriikide kujundatav riiklik integreeritud merenduspoliitika
  • mereseire integreeritud võrk
  • tegevuskava liikmesriikide mereala ruumilise planeerimise kohta
  • ebaseadusliku kalastamise ja avamere põhjatraalide kasutamise likvideerimine
  • Euroopa merendusklastrite võrgu edendamine
  • ELi tööõigusega laevandus- ja kalandussektoris ettenähtud erandite läbivaatamine
  • Euroopa merevaatlus- ja andmevõrk
  • strateegia kliimamuutuste mõju leevendamiseks rannikualadel.

Tegevuskava täitmine algas juba täna volinik Spidla esitatud ülevaatega merendusvaldkonnas tööõiguse suhtes kohaldatavate erandite kohta ning volinik Piebalgsi avaldatud aruandega ELi energiapoliitika ja uue integreeritud merenduspoliitika seoste kohta.

Integreeritud merenduspoliitika elluviimine õnnestub ainult kõigi osaliste ja asjaomaste sidusrühmade pideva koostöö ja toetuse korral. Komisjon jätkab oma seisukoha elluviimiseks tööd sidusrühmadega ning ametiasutustega Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Täiendavad algatused tehakse teatavaks järgmistel nädalatel sadamapoliitika, kalanduse ja merekeskkonna kaitse valdkonnas.

Kõigi meetmete kirjeldus ja täiendav teave merenduspoliitika kohta on kättesaadav aadressil:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Vt ka
MEMO/07/403.


Side Bar