Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2007

Ωκεανός ευκαιριών: η Επιτροπή προτείνει μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την ΕΕ

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ανακοίνωση στην οποία διατυπώνει το όραμά της για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στην ΕΕ, καθώς και λεπτομερές σχέδιο δράσης το οποίο προβλέπει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα έτη. Επιστημονικές ανακαλύψεις, τεράστιες πρόοδοι στην τεχνολογική ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή και η θαλάσσια ρύπανση μεταβάλλουν ταχύτατα τη σχέση της Ευρώπης με τις θάλασσες και τους ωκεανούς, με όλες τις ευκαιρίες και προκλήσεις που συνεπάγεται αυτό. Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα επιτρέψει στην Ένωση να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Η παρούσα πρόταση θεμελιώνεται σε μια εκτενή δημόσια διαβούλευση η οποία έληξε τον προηγούμενο Ιούνιο και αποτελεί το έργο συντονιστικής ομάδας 10 Επιτρόπων με πρόεδρο τον Joe Borg. Η ανακοίνωση και το σχέδιο δράσης συνοδεύονται από έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, τα οποία δείχνουν ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στηρίζουν θερμά την πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, José Manuel Barroso, ο οποίος ξεκίνησε τη νέα προσέγγιση της θαλάσσιας πολιτικής, δήλωσε: «Είμαι πεπεισμένος ότι μεγάλο μέρος του μέλλοντός μας βρίσκεται στο αναξιοποίητο δυναμικό των ωκεανών. Η πρότασή μας για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και βιωσιμότητας. Την σχεδιάσαμε με στόχο την προώθηση του κοινού μας ευρωπαϊκού συμφέροντος και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που προσφέρουν οι ωκεανοί, ενεργώντας ταυτόχρονα κατά τρόπο βιώσιμο. Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας για τον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και την προετοιμασία της για το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον».

Ο Επίτροπος Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Joe Borg, πρόσθεσε: «Οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην ΕΕ εξέφρασαν την άποψή τους κι εμείς τους ακούσαμε. Αυτό είναι καίριας σημασίας πρώτο βήμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης· η άντληση του δυναμικού και η αντιμετώπιση των προσκλήσεων της θαλάσσιας Ευρώπης θα είναι ο κοινός μας στόχος. Θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τους θαλάσσιους πόρους μας και θα βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει μπροστά της».

Έως σήμερα, η διαχείριση των διαφορετικών δραστηριοτήτων και πολιτικών που συνδέονται με τις θάλασσες αντιμετωπιζόταν σε ευρύτερα τομεακό επίπεδο. Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χαράσσεται η πολιτική και λαμβάνονται οι αποφάσεις στους τομείς της ναυτιλίας, με πλήρη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Αυτό θα επιτρέψει στις συναφείς αρχές να αναλύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων κλάδων και των οικείων τομέων πολιτικής και να τους λαμβάνουν υπόψη σε κάθε επίπεδο, ώστε να αναπτυχθούν κοινά εργαλεία με στόχο να αξιοποιούνται οι συνέργειες και να αποφεύγονται οι διαφωνίες.

Η νέα πολιτική θα θεμελιώνεται στα δυνατά σημεία της Ευρώπης όσον αφορά τη θαλάσσια έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Θα βασίζεται στην Ατζέντα της Λισαβόνας για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη καθώς και στην πρωταρχική δέσμευση της ΕΕ για τη διασφάλιση του ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα αποβεί εις βάρος της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνουν σειρά συγκεκριμένων μέτρων που θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας της σημερινής Επιτροπής. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που κυμαίνονται από τις θαλάσσιες μεταφορές ως την ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, την απασχόληση, την επιστημονική έρευνα, την αλιεία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και προβλέπουν:

  • Έναν Ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα
  • Την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη θαλάσσια έρευνα
  • Ολοκληρωμένες εθνικές θαλάσσιες πολιτικές οι οποίες θα αναπτυχθούν από τα κράτη μέλη
  • Ολοκληρωμένο δίκτυο για τη θαλάσσια εποπτεία
  • Οδικό χάρτη για τη θαλάσσια χωροταξία των κρατών μελών
  • Εξάλειψη της «πειρατικής» αλιείας και καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών όπως είναι η αλιεία στην ανοιχτή θάλασσα με τράτες βυθού
  • Προώθηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου ναυτιλιακών ομίλων
  • Αναθεώρηση των απαλλαγών που προβλέπει το εργατικό δίκαιο όσον αφορά τους τομείς της ναυτιλίας και της αλιείας
  • Ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο θαλάσσιων παρατηρήσεων και δεδομένων
  • Μια στρατηγική για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις παράκτιες περιοχές.

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης ξεκίνησε ήδη σήμερα, καθώς ο Επίτροπος Spidla παρουσίασε την αναθεώρηση των εξαιρέσεων του εργατικού δικαίου στους τομείς της ναυτιλίας και ο Επίτροπος Piebalgs δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη διασύνδεση μεταξύ της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και της νέας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα επιτύχει μόνον με τη συνεχή δέσμευση και στήριξη όλων των οικείων παραγόντων και ενδιαφερόμενων φορέων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε το όραμά της να γίνει πραγματικότητα.

Περαιτέρω πρωτοβουλίες θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες όσον αφορά την πολιτική για τους λιμένες, τα αλιεύματα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Για την πλήρη δέσμη μέτρων καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ναυτιλιακές υποθέσεις μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Βλ. Επίσης
MEMO/07/403.


Side Bar