Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Bruxelles, den 10. oktober 2007

Et hav af muligheder: Kommissionen foreslår en integreret EU-havpolitik

Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse om sine visioner om en integreret EU-havpolitik sammen med en detaljeret handlingsplan, der omfatter et ambitiøst arbejdsprogram for de kommende år. Videnskabelige landvindinger, store fremskridt i den teknologiske udvikling, globaliseringen, klimaforandringerne og havforureningen er i hastigt tempo med til at ændre Europas forhold til havene - med deraf følgende muligheder og udfordringer. Med en integreret havpolitik vil EU uden tøven kunne tage udfordringerne op. Forslaget bygger på en omfattende offentlig høring, som sluttede i juni, og det er resultatet af arbejdet i en styringsgruppe bestående af 10 kommissærer med Joe Borg som formand. Meddelelsen og handlingsplanen ledsages af en rapport om resultaterne af høringen, som viste, at de interesserede parter kraftigt støtter Kommissionens initiativ.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, der er ophavsmand til den nye tilgang til havpolitikken, udtalte: "Jeg er sikker på, at vores fremtid i høj grad vil bygge på havenes uudnyttede ressourcer. Kommissionens forslag til en integreret havpolitik er blevet udformet med henblik på at skabe vækst, beskæftigelse og bæredygtighed. Vi har udarbejdet den for at fremme vores fælles europæiske interesser og for at gribe alle de muligheder, havene giver, samtidig med at vi tager hensyn til bæredygtigheden. Politikken er uløseligt knyttet til vores strategi for en modernisering af Europa, der skal være klar til den globaliserede verden."

Kommissæren for fiskeri og maritime anliggender, Joe Borg, tilføjede: "De interesserede parter har udtalt sig, og vi har lyttet. Dette er et afgørende første skridt for Europas have; vores fælles mål er at udnytte potentialet og klare udfordringerne i et maritimt Europa. Dermed kan vi drage mest mulig fordel af de havskabte værdier, og Europa kan takle nogle af de store problemer, der findes."

De forskellige havrelaterede aktiviteter og politikker er hidtil stort set blevet gennemført på sektorbasis. En integreret havpolitik vil betyde, at politikken skal udarbejdes og beslutninger skal træffes på en anden måde i de maritime sektorer - under fuld overholdelse af nærhedsprincippet. Den vil sætte de relevante myndigheder i stand til at analysere samspillet mellem de forskellige sektorer og politikområder og tage hensyn til dem på alle niveauer, så der kan udvikles fælles redskaber til, at man kan udnytte synergier og undgå konflikter.

Den nye politik vil bygge på Europas styrke inden for havforskning, teknologi og innovation. Den vil være forankret i Lissabon-dagsordenen for flere og bedre job og vækst og i EU's generelle forpligtelse til at sikre, at økonomisk udvikling ikke sker på bekostning af den miljømæssige bæredygtighed.

Meddelelsen og den ledsagende handlingsplan indeholder en række konkrete foranstaltninger, der skal iværksættes i Kommissionens mandatperiode. Foranstaltningerne omfatter et bredt spektrum af emner fra søtransport til de maritime erhvervs konkurrenceevne, beskæftigelse, forskning, fiskeri og beskyttelse af havmiljøet. De omfatter:

  • et europæisk søtransportområde uden barrierer
  • en europæisk havforskningsstrategi
  • nationale integrerede havpolitikker, som medlemsstaterne skal udforme
  • et integreret netværk for farvandsovervågning
  • en køreplan for medlemsstaternes fysiske planlægning på det maritime område
  • bekæmpelse af piratfiskeri og ødelæggende højsøbundtrawlfiskeri
  • fremme af et europæisk netværk for maritim klyngedannelse
  • en gennemgang af undtagelser i EU's arbejdsmarkedslovgivning for skibsfarts- og fiskerisektorerne
  • et europæisk havobservations- og -datanetværk
  • en strategi for at imødegå klimaforandringernes virkninger for kystområder.

Realiseringen af handlingsplanen er allerede i gang, idet kommissær Vladimir Špidla i dag fremlægger en gennemgang af undtagelser i arbejdsmarkedslovgivningen for søfartserhvervene, og kommissær Andris Piebalgs offentliggør en rapport om samspillet mellem EU's energipolitik og den nye integrerede havpolitik.

En integreret havpolitik lykkes kun, hvis alle berørte parter opretholder deres engagement og støtte. Kommissionen vil fortsat arbejde sammen med aktører og myndigheder på europæisk, nationalt og regionalt plan med henblik på at virkeliggøre visionerne.

I de kommende uger bliver der lanceret yderligere initiativer vedrørende havne, fiskeri og beskyttelse af havmiljøet.
Hele pakken og yderligere oplysninger om havrelaterede anliggender findes på adressen:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Se også
MEMO/07/403.


Side Bar