Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

V Bruselu dne 10. října 2007

Moře příležitostí: Komise navrhuje integrovanou námořní politiku pro EU

Komise dnes přijala sdělení nastiňující její vizi integrované námořní politiky EU, jakož i podrobný akční plán se ctižádostivým pracovním programem na příští roky. Vědecké objevy, ohromné pokroky v technologickém rozvoji, globalizace, změna podnebí a znečišťování moře rychle mění vztah Evropy k mořím a oceánům, což je spojeno s velkými příležitostmi i výzvami. Integrovaná námořní politika umožní Unii se s těmito výzvami aktivně vypořádat. Tento návrh vychází z rozsáhlé veřejné diskuse, která skončila v červnu, a je výsledkem práce řídící skupiny deseti komisařů, jíž předsedá Joe Borg. Sdělení a akční plán provází zpráva o výsledcích diskuse, která ukázala, že iniciativa Komise má výraznou podporu zúčastněných stran.

Předseda Komise José Manuel Barroso, který dal podnět k novému přístupu k námořní politice, řekl: „Jsem přesvědčen, že velká část naší budoucnosti spočívá v nevyužitých možnostech oceánů. Náš návrh integrované námořní politiky byl připraven tak, aby podněcoval růst, tvorbu pracovních příležitostí a udržitelný rozvoj. Formulovali jsme jej, abychom podpořili náš společný evropský zájem a využili všechny příležitosti, které oceány nabízejí, a přitom postupovali udržitelným způsobem. Je to nedílná součást naší strategie pro modernizaci Evropy a její přípravu na globalizovaný svět.“

Komisař pro rybolov a námořní záležitosti Joe Borg dodal: „Zúčastněné strany promluvily a my jsme naslouchali. Pro oceány a moře Evropy je to velmi důležitý první krok. Naším společným cílem bude otevřít prostor pro rozvoj potenciálu a vypořádat se s výzvami námořní Evropy. Umožní nám to vytěžit maximum z našich mořských zdrojů a pomůže Evropě vypořádat se s některými velkými výzvami.“

Dosud byly různé činnosti a koncepce týkající se moří řízeny většinou odvětvově. Integrovaná námořní politika změní způsob, jakým se formuluje politika a přijímají opatření v námořních odvětvích, přičemž bude plně dodržována zásada subsidiarity. Umožní příslušným úřadům analyzovat vzájemné působení mezi různými odvětvími a oblastmi politik a zohledňovat je na každé úrovni, aby mohly vypracovat společné nástroje k využívání synergií a k zamezení konfliktů.

Nová politika bude vycházet ze silných stránek Evropy v námořním výzkumu, technologii a inovaci. Bude zakotvena v lisabonské agendě pro větší počet a kvalitu pracovních příležitostí a v celkovém odhodlání EU zajistit, aby se hospodářství nerozvíjelo na úkor udržitelnosti životního prostředí.

Sdělení a průvodní akční plán uvádějí řadu konkrétních opatření, která chce ve svém funkčním období zavést stávající Komise. Tato opatření se vztahují na širokou škálu témat sahajících od námořní dopravy až po konkurenceschopnost podniků působících v námořní sféře, zaměstnanost, vědecký výzkum, rybolov a ochranu mořského životního prostředí. Mezi ně patří:

  • evropský prostor námořní dopravy bez překážek,
  • evropská strategie mořského výzkumu,
  • vnitrostátní integrované námořní politiky, které mají být vypracovány členskými státy,
  • integrovaná síť námořního dozoru,
  • program pro zajištění územního plánování námořních prostor členskými státy,
  • odstranění pirátského rybolovu a ničivého používání vlečných sítí na volném moři,
  • podpora pro evropskou síť námořních seskupení,
  • přezkoumání výjimek z pracovního práva EU pro odvětví námořní dopravy a rybolovu,
  • evropská námořní síť pro pozorování a sběr dat,
  • strategie pro zmírnění účinků změny podnebí na pobřežní oblasti.

Uskutečňování akčního plánu začalo již dnes, když komisař Špidla předložil přezkum výjimek z pracovního práva v námořních odvětvích a komisař Piebalgs zveřejnil zprávu o vzájemném propojení mezi energetickou politikou EU a novou integrovanou námořní politikou.

Integrovaná námořní politika bude úspěšná pouze v případě, že se o ni budou zasazovat všichni aktéři a zúčastněné strany. Komise bude i nadále spolupracovat se zúčastněnými stranami a úřady na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni, aby proměnila svou vizi v skutečnost.

V příštích týdnech budou následovat další iniciativy v přístavní politice, rybolovu a ochraně mořského životního prostředí.
Celý balíček a další informace o námořních otázkách lze nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Viz rovněž
MEMO/07/403.


Side Bar