Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Брюксел, 10 октомври 2007 г.

Океан от възможности: Комисията предлага интегрирана морска политика за ЕС

Комисията днес прие съобщение, в което излага вижданията си за интегрирана морска политика за ЕС, придружено от подробен план за действие, който начертава амбициозна работна програма за идните години. Научните открития, огромният напредък в технологичното развитие, глобализацията, промените в климата и замърсяването на морето с бързи темпове изменят връзката на Европа с моретата и океаните, с всички произтичащи от това възможности и предизвикателства. Една интегрирана морска политика ще позволи на ЕС да посрещне бъдещите предизвикателства. Това предложение е основано на приключилото през юни пространно обществено допитване и е резултат от работата на Ръководната група от 10 комисари, председателствана от Джо Борг. Планът за комуникация и действие е придружен от доклад за резултатите от допитването, който сочи силна подкрепа за инициативата на Комисията от страна на заинтересованите страни.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу, чиято бе инициативата за новия подход към морската политика, каза: „Убеден съм, че бъдещето ни до голяма степен зависи от неразработения потенциал на океаните. Предложението ни за интегрирана морска политика бе изготвено с цел да създаде растеж, работни места и устойчивост. Разработихме го с оглед на нашия общ европейски интерес и с цел да използваме всички възможности, които океаните предлагат, като същевременно действаме по един устойчив начин. Това е неделима част от стратегията ни да модернизираме Европа и да я подготвим за глобализирания свят“.

Комисарят за рибарството и морското дело Джо Борг добави: „Заинтересованите страни изказаха мнението си и ние ги изслушахме. Това е ключова първа стъпка за океаните и моретата на Европа — наша обща цел ще бъде да отключим потенциала и да посрещнем предизвикателствата на една морска Европа. Това ще ни позволи да извлечем максималното от морските си ресурси и ще помогне на Европа да посрещне някои големи предизвикателства“.

Досега различните дейности и политики, свързани с моретата, като цяло бяха управлявани по сектори. Една интегрирана морска политика ще промени начина, по който се формира политиката и се взимат решения в сектора на морското дело, при пълно спазване на принципа на субсидиарност. Това ще позволи на ресорните власти да анализират взаимодействието между различните сектори и съответните области на политика и да го отчитат на всяко ниво, с цел да разработят общи инструменти за оползотворяване на синергиите и избягване на конфликти.

Новата политика ще засили позициите на Европа в областта на морските изследвания, технологията и нововъведенията. Тя ще се основава на дневния ред от Лисабон за повече и по-добри работни места и растеж, и на цялостния ангажимент на ЕС да гарантира, че икономическото развитие няма да е за сметка на устойчивостта на околната среда.

Съобщението и придружаващият го план за действие изброяват редица конкретни действия, които да бъдат предприети при сегашния мандат на Комисията. Тези действия обхващат широк спектър от въпроси — от морския транспорт до конкурентоспособността на морските предприятия, заетостта, научните изследвания, рибарството и опазването на морската среда. Сред тях са:

  • Европейско пространство за морски транспорт без граници
  • Европейска стратегия за морски изследвания
  • Национални интегрирани политики в областта на морското дело, които да бъдат разработени от държавите-членки
  • Интегрирана мрежа за морско наблюдение
  • Пътна карта за морско пространствено планиране на държавите-членки
  • Премахване на незаконния риболов и на разрушителната практика на дънно тралене в открито море
  • Създаване на европейска мрежа от морски клъстери
  • Преразглеждане на изключенията от трудовото право на ЕС за секторите на корабоплаването и рибарството
  • Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда
  • Стратегия за смекчаване на последиците от измененията в климата в крайбрежните райони.

Изпълнението на плана за действие започна още днес, когато комисарят Шпидла представи преглед на изключенията от трудовото право в морския сектор, а комисарят Пиебалгс публикува доклад за взаимовръзките между енергийната политика на ЕС и новата интегрирана морска политика.

Интегрираната морска политика ще бъде успешна само с постоянния ангажимент и подкрепа на всички съответни участници и заинтересовани страни. Комисията ще продължи да работи със заинтересованите страни и власти на европейско, национално и регионално равнище, за да реализира вижданията си на практика.

През идните седмици ще последват още инициативи в областта на политиката за пристанищата, рибарството и опазването на морската среда.
Пълният набор от мерки, както и допълнителна информация за морското дело, са достъпни на адрес:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Вж. също
MEMO/07/403.


Side Bar