Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Bryssel den 27 september 2007

Två nya europeiska samordnare för de transeuropeiska transportnäten

På förslag från vice ordförande Jacques Barrot utnämnde kommissionen nyligen två nya europeiska samordnare inom sektorn transeuropeiska transportnät: Karla Peijs för inre vattenvägar och Luis Valente de Oliveira för sjömotorvägar. Samordnarna kommer att främja dialogen mellan de berörda medlemsstaterna för att bättre synkronisera arbetet och finansieringsplanerna. ”De här projekten är oerhört viktiga för utveckligen av en hållbar transportpolitik, men de är också svåra att genomföra. Valet av dessa två personer som är erkända inom transportvärlden bådar gott inför framtiden”, förklarade vice ordförande Barrot.

Redan den 20 juli 2005 antog kommissionen ett beslut om att en första grupp på sex europeiska samordnare skulle utses för att göra det lättare för medlemsstaterna att genomföra vissa projekt på ett samordnat sätt. De europeiska samordnarna har utvecklats till referenspersoner. Deras insatser har påverkat projekten positivt.

Med dessa erfarenheter i ryggen föreslog Jacques Barrot kommissionen att två nya samordnare skulle utses: Karla Peijs för inre vattenvägar och Luis Valente de Oliveira för sjömotorvägar.

Mellan 2003 och 2006 var Karla Peijs transportminister i Nederländerna. Dessförinnan, mellan 1989 och 2003, var hon ledamot av Europaparlamentet. Hon kommer särskilt att ha hand om de prioriterade projekten 18 (Rhen/Maas-Main-Donau) och 30 (Seine-Scheldekanalen). Dessa två projekt är väsentliga för att stärka den del av det transeuropeiska transportnätet som omfattar de inre vattenvägarna och öka konkurrenskraften för denna typ av transporter. Det första projektet går ut på att undanröja flera flaskhalsar som starkt hindrar prestandan på sträckan Rhen-Main-Donau, men som också är belägna i känsliga naturområden. Det andra projektet går ut på att färdigställa den sträcka som saknas i det nät som sammanlänkar Nordsjöhamnarna med bland annat Parisregionen.

Luis Valente de Oliveira har under de senaste åren innehaft olika ämbeten inom Portugals regering. Mellan 1985 och 1995 var han minister med ansvar för fysisk planering och markanvändning och mellan 2002 och 2003 var han minister med ansvar för offentliga arbeten, transporter och bostadsfrågor. Han kommer att ha hand om utbyggnaden av sjömotorvägarna, vilket ska bidra till en trafikomställning så att gods som för närvarande transporteras på väg i stället kommer att transporteras till sjöss.

Projektet består i att skapa regelbundna sjötransportförbindelser av hög kvalitet mellan olika hamnar i unionen, som ett led i en integrerad multimodal transportkedja. Detta blir ett sätt att undvika flaskhalsarna på vägarna och att bättre integrera unionens randområden och öar.
För mer information om de transeuropeiska transportnäten:

http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm


Side Bar