Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Brusel 27. september 2007

Dvaja noví európski koordinátori pre transeurópske dopravné siete

Komisia na návrh svojho podpredsedu Barrota vymenovala dvoch nových európskych koordinátorov v oblasti transeurópskych dopravných sietí: pani Karlu Peijs pre vnútrozemské vodné cesty a pána Luis Valente de Oliveira pre námorné diaľnice. Títo koordinátori uľahčia dialóg medzi dotknutými členskými štátmi, aby sa lepšie zosúladili práce a programy financovania. „Tieto projekty sú podstatné pre rozvoj politiky trvalo udržateľnej dopravy, ale zároveň musia čeliť aj veľkým ťažkostiam pri realizácii: výber týchto dvoch osobností uznávaných v oblasti dopravy je zárukou úspechu“, vyhlásil pán Barrot.

Komisia prijala už 20. júla 2005 rozhodnutie o vymenovaní šiestich európskych koordinátorov, s cieľom uľahčiť medzi členskými štátmi koordinovanú realizáciu niektorých prioritných projektov. Európski koordinátori sa stali autoritami. Ich činnosť mala na tieto projekty pozitívny dosah.

Na základe tejto presvedčivej skúsenosti podpredseda Barrot navrhol Komisii vymenovať dvoch nových koordinátorov: pani Karlu Peijs pre vnútrozemské vodné cesty a pána Luis Valente de Oliveira pre námorné diaľnice.

Pani Karla Peijs zastávala v období rokov 2003 až 2006 post ministerky dopravy Holandska a predtým bola od roku 1989 do roku 2003 členkou Európskeho parlamentu. Pani Peijs bude zodpovedná konkrétne za prioritné projekty č. 18 („Rýn/Meuse-Mohan-Dunaj) a č. 30 (Kanál Seine Escaut). Tieto dva projekty sú dôležité pre posilnenie previazanosti transeurópskej siete vnútrozemských vodných ciest a pre zvýšenie konkurencieschopnosti tohto druhu dopravy. Prvý projekt sa zameriava na odstránenie viacerých úsekov so sťaženou premávkou, ktoré veľmi obmedzujú výkon osi Rýn-Mohan-Dunaj a zároveň sa nachádzajú v citlivých prírodných oblastiach. Druhý projekt má za cieľ doplniť chýbajúci kľúčový článok siete, aby sa mohli prepojiť prístavy Severného mora s povodím v oblasti Paríža.

Pán Luis Valente de Oliveira zastával v priebehu posledných rokov rôzne funkcie v portugalskej vláde, predovšetkým post ministra pre územné plánovanie a rozvoj od roku 1985 do roku 1995, ako aj post ministra verejných prác, dopravy a bývania od roku 2000 do roku 2003. Rozvoj námorných diaľnic, za ktorý je zodpovedný, má prispieť k zjednodušeniu presunu cestnej nákladnej dopravy k námornej doprave. Cieľom námorných diaľnic je vytvorenie pravidelných a kvalitných námorných spojení medzi rôznymi prístavmi Únie v intenciách dokonale integrovaného multimodálneho reťazca a to takým spôsobom, aby sa obišli cestné úseky so sťaženou premávkou a zároveň, aby boli do siete lepšie začlenené okrajové regióny a ostrovy Únie.
Pre ďalšie informácie o transeurópskych dopravných sieťach:

http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm


Side Bar