Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1411

Brüssel, 27. september 2007

Üleeuroopalise transpordivõrgu projektide kaks uut Euroopa koordinaatorit

Asepresidendi Jacques Barrot ettepanekul nimetas komisjon kaks uut üleeuroopalise transpordivõrgu projektide Euroopa koordinaatorit – Karla Peijs vastutab siseveeteede ja Luis Valente de Oliveira merekiirteedega seotud projektide eest. Koordinaatorid lihtsustavad asjaomaste liimesriikide vahelist suhtlust, et töid ning rahastamiskavasid oleks parem ühtlustada. „Kõnealused projektid on säästva transpordi poliitika edendamisel olulise tähtsusega, kuid nende elluviimisega on suuri raskusi. Transpordivaldkonnas tunnustatud isikute nimetamine Euroopa koordinaatoriteks on edu tagatis”, sõnas Jacques Barrot.

20. juulil 2005 võttis komisjon vastu otsuse kuue Euroopa koordinaatori nimetamise kohta, et lihtsustada teatavate projektide elluviimise koordineerimist liikmesriikide vahel. Euroopa koordinaatorite töö on leidnud tunnustamist. Nende tegevus on mõjutanud positiivselt projektide kulgu.

Toetudes julgustavale kogemusele tegi asepresident komisjonile ettepaneku nimetada kaks uut koordinaatorit – Karla Peijs siseveeteede ja Luis Valente de Oliveira merekiirteedega seotud projektide edendamiseks.

Karla Peijs oli aastatel 2003–2006 Madalmaade transpordiminister. Eelnevalt, aastatel 1989–2003 oli ta Euroopa Parlamendi liige. Karla Peijs vastutab eelkõige prioriteetsete projektide nr 18 (Rein/Maas-Main-Doonau) ja nr 30 (Seine-Schelde kanal) elluviimise eest. Need on kaks olulist projekti, mille eesmärk on tugevdada üleeuroopalise siseveeteede võrgu ühtsust ja suurendada kõnealuse transpordiliigi konkurentsivõimet. Esimese projektiga nähakse ette likvideerida mitmed transpordikoridori Rein-Main-Doonau tulusust piiravad kitsaskohad, mis on enamasti seotud tundliku looduskeskkonnaga. Teise projekti eesmärk on olulise puuduva ühenduslüli loomine, et ühendada Põhjamere sadamad Seine'i jõe vesikonnaga.

Luis Valente de Oliveira on täitnud Portugali valitsuses mitmeid ülesandeid, aastatel 1985–1995 oli ta planeerimise ja regionaalarengu minister ning aastatel 2002–2003 riiklike ehitustööde, transpordi- ja elamuehituse minister. Merekiirteede arendamine, mis kuulub Luis Valente de Oliveira pädevusse, peab aitama lihtsustada maanteetranspordi veoste suunamist meretranspordi sektorisse. Merekiirteede eesmärk on luua mitmeliigilise tarneahela raames regulaarne ja kvaliteetne laevaühendus ELi sadamate vahel, et vältida maanteetranspordi ülekoormust ning kaasata paremini äärealasid ja saari.
Täiendavat teavet üleeuroopalise transpordivõrgu kohta leiab veebilehelt

http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm


Side Bar