Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL MT SL

IP/07/1402

Brussel, 26 september 2007

Granen: De Raad stemt ermee in om voor de inzaai in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 volledig af te zien van verplichte braaklegging

De ministers van Landbouw van de Europese Unie (EU) hebben vandaag hun goedkeuring gegeven aan het voorstel van de Commissie om voor de inzaai in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 de verplichte braaklegging vast te stellen op 0%. Deze maatregel is een reactie op de toenemende krapte op de graanmarkt en zal er naar verwachting toe leiden dat de graanoogst volgendjaar ten minste 10 miljoen ton groter zal zijn. In 2006 was de oogst in de EU-27 kleiner dan verwacht (265,5 miljoen ton), wat heeft geleid tot een krapper wordend aanbod aan het einde van het verkoopseizoen 2006/2007 en tot historisch hoge prijzen. De interventievoorraden zijn gedaald van 14 miljoen ton aan het begin van het verkoopseizoen 2006/2007 tot ongeveer 1 miljoen ton nu. De toekomst van de braakleggingsregeling is een van de onderwerpen voor het debat in het kader van de aangekondigde "gezondheidstest" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waartoe een op 20 november uit te brengen mededeling over die gezondheidstest de aanzet zal geven. Daarbij zal ook worden bekeken hoe de milieuvoordelen die de braaklegging heeft opgeleverd, kunnen worden behouden. Dat nu volledig wordt afgezien van verplichte braaklegging, betekent niet dat de boeren al hun grond moeten gaan betelen. Zij kunnen doorgaan met vrijwillige braaklegging en ook verder gebruikmaken van milieuregelingen.

Mariann Fischer Boel, de commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Het verheugt mij dat het Europees Parlement en de ministers van Landbouw van de EU zo snel een besluit hebben kunnen nemen. De boeren zullen nu tijdig plannen kunnen maken voor de volgende oogst. Hopelijk zal dit de productie met ten minste 10 miljoen ton doen stijgen en de druk op de markt enigszins verlichten. Wij zullen nu in het kader van de komende "gezondheidstest" van het GLB bekijken of braaklegging nog steeds een geschikt instrument is. Uiteraard is het onze bedoeling de milieuvoordelen te behouden die de braaklegging heeft opgeleverd.".

De graanmarkt wordt momenteel gekenmerkt door historisch hoge prijzen. Volgens de huidige raming is de graanoogst in 2007 nog kleiner geweest dan vorig jaar. Dat komt door het droge en ongewoon warme weer in april, gevolgd door een slechte zomer in de westelijke lidstaten en droogte en hittegolven in Zuidoost-Europa. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat ook de particuliere graanvoorraden in de EU aan het einde van het verkoopseizoen 2007/2008 nog weer kleiner zullen zijn. Op mondiaal niveau zullen de voorraden aan het einde van dat verkoopseizoen naar verwachting een historisch laag peil bereiken, vooral in de belangrijkste exportlanden.

In de EU geldt de verplichte braaklegging normaliter voor 3,8 miljoen hectare. Nu de verplichte braaklegging tijdelijk op 0% is vastgesteld, zou het areaal dat daadwerkelijk weer in productie wordt genomen, tussen de 1,6 en 2,9 miljoen hectare kunnen liggen. Bij gemiddelde opbrengsten zal een dergelijke oppervlakte er waarschijnlijk voor zorgen dat er ongeveer 10 miljoen ton graan extra op de markt komt. Mochten de boeren besluiten om een maximale hoeveelheid grond voor de graanproductie te gebruiken ten koste van andere gewassen, hoofdzakelijk oliehoudende zaden, dan zou de graanproductie wel 17 miljoen ton hoger kunnen uitvallen.

Achtergrondinformatie

Braaklegging is ingevoerd om de graanproductie in de EU te beperken en is vanaf 1988/1989 op vrijwillige basis toegepast. Na de hervorming van 1992 werd braaklegging verplicht voor de producenten die onder de algemene regeling vielen. Om in aanmerking te komen voor rechtstreekse inkomenssteun moesten deze producenten een vastgesteld percentage van de door hen voor die steun aangemelde arealen braak laten liggen. Na de hervorming van 2003 hebben deze producenten braakleggingstoeslagrechten ontvangen. Als zij per dergelijk toeslagrecht één hectare in aanmerking komende grond braak laten liggen, wordt het bij dat toeslagrecht horende bedrag aan hen betaald.

Aanvankelijk werd elk jaar beslist over het verplicht braak te leggen percentage, maar met ingang van 1999/2000 is dat percentage eenvoudigheidshalve permanent vastgesteld op 10%. In de nieuwe lidstaten die hebben gekozen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling (Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Litouwen, Letland, Estland, Cyprus, Bulgarije en Roemenië), zijn de boeren niet verplicht om grond braak te leggen.

Commissaris Fischer Boel heeft de Raad reeds op 16 juli laten weten dat zij van plan was een voorstel in te dienen om de braakleggingsverplichting tijdelijk buiten werking te stellen. Sindsdien is de raming van de graanoogst 2007 in de EU naar beneden bijgesteld en zijn de prijzen verder gestegen.


Side Bar