Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT SL

IP/07/138

Bruksela, dnia 6 lutego 2007 r.

Analiza Komisji wskazuje drogę ku lepszym uregulowaniom w zakresie nowych środków przekazu i gospodarki cyfrowej

W ramach „Dnia bezpiecznego internetu” Komisja Europejska przedstawiła dziś analizę, z której wynika, że w dynamicznie rozwijającym się świecie mediów cyfrowych modele samoregulacji i współregulacji mogą być atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych uregulowań.

„Aby rynek mediów i internetu mógł rozwijać się w sposób odpowiedzialny, ramy prawne muszą zapewniać odpowiednią równowagę pomiędzy stabilnością i sprawiedliwym charakterem przepisów, a możliwością szybkiego reagowania na zmiany,” powiedziała dziś w Brukseli Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów przy okazji prezentacji analizy na temat współregulacji w sektorze mediów. „Analiza ta potwierdza moje głębokie przekonanie, że samoregulacja i współregulacja stanowią obecnie rzeczywistą alternatywę dla tradycyjnego podejścia legislacyjnego w sektorze mediów. W przypadkach, gdy takie modele samoregulacji i współregulacji są wiarygodne i skuteczne, Komisja Europejska będzie zachęcać do ich stosowania, szczególnie w odniesieniu do internetu. Taki charakter mają również przepisy, które znalazły się we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym aktualizacji dyrektywy w sprawie telewizji bez granic i, jak się spodziewamy, zostaną uzgodnione w najbliższych miesiącach pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą”.

Tradycyjne regulacje z trudem nadążają za zmianami technologicznymi, gospodarczymi i społecznymi oraz decentralizacją informacji, szczególnie w gospodarce cyfrowej, napędzanej szybkimi zmianami technologicznymi i wzmożoną kontrolą ze strony użytkowników. Przy tradycyjnym podejściu legislacyjnym mogą także występować problemy z egzekwowaniem prawa.

W związku z tym Komisja Europejska postrzega samoregulację i współregulację jako sposób na poprawę jakości przepisów prawnych, która jest jednym z najważniejszych celów działalności Komisji Barroso (patrz IP/05/96). Samoregulacja, w ramach której sektor sam reguluje swoje działania, oraz współregulacja, czyli połączenie uregulowań państwowych i niepaństwowych, pozwolą ograniczyć wzrastające ryzyko niewydolności tradycyjnych rozwiązań przekazując odpowiedzialność w ręce społeczeństwa i zainteresowanych stron w sytuacjach, w których jest to wskazane.

Przedstawioną w dniu dzisiejszym analizę dotyczącą współregulacji w sektorze środków przekazu przeprowadził na zlecenie Komisji Instytut Hans-Bredow, zajmujący się badaniami mediów na Uniwersytecie w Hamburgu. W analizie stwierdzono, że sektor potrzebuje odpowiednich zachęt, aby poprzeć tego rodzaju przepisy. Obecność państwowego organu regulacyjnego często skłania organa samoregulacyjne do podejmowania bardziej skutecznych działań. Ponadto, dla funkcjonowania systemu współregulacji, konieczne wydają się właściwe środki egzekwowania prawa, takie jak odpowiednie i proporcjonalne sankcje.

W analizie stwierdzono również, że bardzo istotne znaczenie dla budowania zaufania do mechanizmów samoregulacji i współregulacji mają jawność i otwartość, zwłaszcza, w tych przypadkach, gdy za regulacje odpowiadają organizacje niepaństwowe lub gdy w proces ten nie są zaangażowane grupy interesów.

Analizie poddano różne strategie współregulacji stosowane już w kilku państwach w odniesieniu do dwóch bardzo ważnych sektorów (ochrona nieletnich i reklama) i stwierdzono, że nie ma powodu, aby zakładać, że były one niedostateczne dla wdrożenia dyrektyw europejskich.

W związku z tym Komisja Europejska zdecydowanie popiera samoregulację i współregulację w proponowanej aktualizacji dyrektywy w sprawie telewizji bez granic, będącej obecnie przedmiotem prac w Parlamencie Europejskim i Radzie. Treść proponowanej dyrektywy stanowi pierwszy wniosek legislacyjny ze strony Komisji dotyczący sektora mediów, w którym znalazło się tak jednoznaczne odniesienie do samoregulacji i współregulacji (motyw 25 oraz art. 3 ust. 3: „Państwa członkowskie wspierają systemy współregulacji w dziedzinach koordynowanych niniejszą dyrektywą. Systemy te muszą być tak skonstruowane, aby były szeroko akceptowane przez główne zainteresowane strony i przewidywały skuteczne wykonanie.”).

Kolejnymi dobrymi przykładami obowiązujących samoregulacji i współregulacji w UE są:

§ Podpisane w dniu dzisiejszym przez operatorów komórkowych europejskie porozumienie w sprawie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież (patrz IP/07/139).

§ Karta filmów w internecie podpisana przez przedstawicieli przemysłu filmowego i medialnego w maju 2006 r. (patrz IP/06/672)

§ Zarządzanie domeną eu. przez prywatną agencję nienastawioną na zysk EURid, której zadanie to powierzyły Parlament Europejski i Rada (patrz IP/05/1510, IP/06/476 oraz MEMO/06/332).

§ Zobowiązanie przemysłu spożywczego do walki z otyłością (IP/06/1530).

§ Rola Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w ochronie europejskiego nieba (IP/05/1422).

Informacje Dodatkowe

Pełny tekst „Analizy dotyczącej środków współregulacji w sektorze mediów” znajduje się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/info_centre/library/studies/

Wniosek Komisji dotyczący aktualizacji dyrektywy w sprawie telewizji bez granic oraz dokumenty towarzyszące znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm


Side Bar