Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Bryssel den 25 september 2007

Rörlighet i städer: gemensam satsning för grönare städer

”Mot en ny kultur för rörlighet i städer” heter den grönbok som kommissionen i dag antog för att skapa debatt om viktiga frågor när det gäller rörlighet i städer: miljövänliga städer med bra flyt i trafliken, smartare rörlighet i städerna och stadstransporter som är tillgängliga och säkra för alla EU:s medborgare. Med denna grönbok vill kommissionen tillsammans med alla berörda parter ta reda på vilka hinder som finns för god rörlighet i städerna, och hur de avlägsnas.

”Europas städer ser olika ut men de står inför i stort sett samma problem: trafikstockningar, klimatförändring, föroreningar och säkerhet. Grönboken riktar EU:s uppmärksamhet på trafikpolitiken i städerna och fokuserar på innovativa åtgärder som införs på försök på olika håll i Europa” säger kommissionens vice ordförande Jacques Barrot, kommissionär med ansvar för transportfrågor. ”Jag vill ta reda på vad EU kan göra för att stödja dessa initiativ.”

I grönboken presenteras en rad politiska alternativ för rörlighet i städer med 25 öppna frågor om alternativen. Frågorna handlar till exempel om hur kollektivtrafikens kvalitet kan förbättras, hur användningen av rena och energisnåla tekniker kan ökas, hur fotgängares och cyklisters förhållanden kan förbättras och hur kollektivtrafikpassagerarnas rättigheter kan skyddas. Andra frågor som diskuteras är idén med ett ”märkningssystem” för pionjärstäder, uppställning av riktlinjer för miljövänliga områden med restriktioner och främjande av användningen av system med vägtullar.

I grönboken fastställs en EU-dagordning för rörlighet i städer som även tar hänsyn till lokala, regionala och nationella myndigheters ansvar på detta område. Kommissionen vill inleda en diskussion om hur den på bästa sätt kan främja utvecklingen av en ny kultur för rörlighet i städer i Europa.

Som underlag till grönboken har Europeiska kommissionen hållit intensiva samråd med berörda parter under perioden januari–juni 2007. Dessa har bland annat omfattat två konferenser för berörda parter, fyra tekniska workshoppar och samråd över Internet. ”Den information vi har fått in har hjälpt oss få en bättre förståelse för situationen i Europas städer och vilka förväntningar medborgarna och de berörda parterna har. Jag menar att det dokument vi nu lägger fram är väl avvägt”, säger kommissionär Jacques Barrot.

Grönboken inleder nya samråd och kommer att diskuteras i EU-institutionerna. Medborgare och berörda parter uppmanas lämna sina synpunkter till kommissionen senast den 15 mars 2008. Under hösten 2008 kommer det att utarbetas en handlingsplan om rörlighet i städer. För varje föreslagen åtgärd kommer det i handlingsplanen att anges en tidsfrist för dess genomförande och de olika aktörernas ansvarsområden, med fullständigt beaktande av subsidiaritetsprincipen.

Offentliggörandet av denna grönbok annonserades i halvtidsöversynen av vitboken om transporter. Den är en av kommissionens 21 strategiska prioriteringar för 2007.

Mer information om grönboken och samrådsprocessen finns på följande webbsida:

http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Memo/07/379


Side Bar