Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Brusel 25. september 2007

Mestská mobilita: Cestou spolupráce k zelenším mestám

„Za novú kultúru mestskej mobility“ je názov zelenej knihy, ktorú dnes prijala Komisia s cieľom otvoriť diskusiu o kľúčových záležitostiach mestskej mobility ako sú plynulá premávka a zelenšie mestá a veľkomestá, inteligentnejšia mestská mobilita a mestská doprava, ktorá je dostupná, bezpečná a istá pre všetkých európskych občanov. V tejto zelenej knihe chce Komisia v partnerstve so všetkými stranami identifikovať prekážky úspešnej mestskej mobility a spôsoby, ako ich odstrániť.

„Európske mestá sú rozdielne, majú však rovnaké problémy: zápchy, zmena klímy, znečisťovanie, bezpečnosť. V zelenej knihe sa pozornosť Európy zameriava na mestský rozmer dopravnej politiky a to najmä na inovačné postupy, ktoré zavádzajú priekopnícke mestá v Európe,“ uviedol podpredseda Jacques Barrot, komisár pre dopravu. „Mojím cieľom je zistiť, čo môže Európa urobiť na podporu týchto politík.“

V zelenej knihe sa uvádza skupina politických otázok súvisiacich s mestskou mobilitou a je v nej zahrnutých dvadsaťpäť otvorených otázok zameraných ich riešenie. Otázky sú zamerané napríklad na možnosti zlepšenia kvality hromadnej dopravy, zvýšenia používania čistých a energeticky účinných technológií, podpory chôdze a bicyklovania a ochrany práv cestujúcich v hromadnej doprave. V ďalších otázkach sa rozoberá myšlienka systému „značkovania“ v priekopníckych mestách, vypracovania usmernení pre zelené zóny s reštriktívnymi opatreniami a podpory používania mýta za vstup do mesta.

Zelenou knihou sa stanovuje európsky plán pre mestskú mobilitu s ohľadom na povinnosti miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti. Komisia chce otvoriť diskusiu o tom, ako môže čo najlepšie umožniť rozvoj novej kultúry mestskej mobility v Európe.

V období medzi januárom a júnom Európska komisia zorganizovala rozsiahlu konzultáciu so zainteresovanými stranami, aby podporila proces prípravy zelenej knihy. Jeho súčasťou boli dve konferencie zainteresovaných strán, štyri technické workshopy a internetová debata. „Užitočné informácie, ktoré sme získali, nám pomáhajú pochopiť realitu európskych miest a očakávania občanov a zainteresovaných strán. Som presvedčený o tom, že predkladáme vyvážený dokument,“ povedal komisár Barrot.

Zelená kniha je začiatkom novej fázy konzultácie a budú o nej diskutovať európske inštitúcie. Komisia vyzýva občanov a zainteresované strany, aby sa s ňou podelili o svoje názory do 15. marca 2008. Začiatkom jesene bude nasledovať akčný plán mestskej mobility. V akčnom pláne sa v súvislosti s každým opatrením, ktoré bude jeho súčasťou naznačí časový plán implementácie a určia sa v ňom povinnosti rôznych účastníkov, pričom sa bude plne rešpektovať princíp subsidiarity.

Vydanie tejto zelenej knihy bolo oznámené v predbežnom hodnotení bielej knihy o doprave. Predstavuje jednu z 21 strategických priorít Komisie na rok 2007.
Viac informácií o zelenej knihe a procese konzultácie možno nájsť na internetovej adrese:
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Memo/07/379


Side Bar