Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Bruksela, dnia 25 września 2007 r.

Mobilność w mieście: wspólne działanie na rzecz zielonych miast

„W kierunku nowej kultury mobilności w mieście” to tytuł Zielonej księgi, którą przyjęła dzisiaj Komisja rozpoczynając w ten sposób debatę na temat kluczowych zagadnień dotyczących mobilności w mieście: płynnego ruchu w zielonych miastach, bardziej inteligentnej mobilności oraz bezpiecznego i odpowiednio ochranianego transportu miejskiego, dostępnego dla wszystkich obywateli Europy. Opracowując Zieloną księgę Komisja pragnie zidentyfikować – we współpracy z wszystkimi zainteresowanymi partnerami – wszelkie przeszkody na drodze do osiągnięcia skutecznej mobilności i sposoby ich usunięcia.

„Europejskie miasta są różne, ale wszystkie stoją przed podobnymi wyzwaniami: zatory, zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska i bezpieczeństwo. Zielona księga kieruje uwagę Europejczyków na miejski wymiar polityki transportowej, a zwłaszcza na innowacyjne działania wprowadzane w tej dziedzinie przez pionierskie miasta Europy”, powiedział Wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot odpowiedzialny za transport. „Moim celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Europa może wesprzeć te działania.”

W Zielonej księdze przedstawiono szereg kwestii dotyczących mobilności w mieście; zawiera ona również 25 pytań otwartych dotyczących tych opcji. Pytania dotyczą, na przykład, sposobów poprawy jakości transportu zbiorowego, możliwości zwiększenia wykorzystania technologii ekologicznych zapewniających racjonalne zużycie energii, promocji chodzenia pieszo i jazdy na rowerze oraz ochrony praw pasażerów korzystających z transportu zbiorowego. Inne pytania są ukierunkowane na pomysł „etykietowania” pionierskich miast, opracowanie wytycznych dotyczących zielonych stref, w których obowiązują określone ograniczenia, oraz promowanie systemów pobierania opłat za poruszanie się po drogach miejskich.

Zielona księga określa europejski program działań na rzecz mobilności w mieście, przy jednoczesnym poszanowaniu odpowiedzialności władz krajowych, regionalnych i lokalnych w tym zakresie. Komisja pragnie rozpocząć dyskusję na temat najlepszego sposobu wsparcia rozwoju nowej kultury mobilności w miastach europejskich.

Przygotowując Zieloną księgę Komisja Europejska przeprowadziła intensywne konsultacje z zainteresowanymi stronami w okresie między styczniem i czerwcem 2007 r. Zostały zorganizowane dwie konferencje dla zainteresowanych stron, cztery warsztaty techniczne oraz przeprowadzono konsultacje przez Internet. „Cenny wkład, jaki stanowiły dla nas konsultacje, pomógł nam lepiej zrozumieć rzeczywistość miast europejskich oraz oczekiwania ich mieszkańców i zainteresowanych stron. Wierzę, że udało nam się opracować dobrze wyważony dokument”, stwierdził komisarz Barrot.

Zielona księga rozpoczyna nową fazę konsultacji i będzie przedmiotem obrad w poszczególnych instytucjach europejskich. Do dnia 15 marca 2008 r. obywatele i zainteresowane strony mogą przekazywać do Komisji Europejskiej swoje opinie na jej temat. Wczesną jesienią 2008 r. zostanie przedstawiony plan działania w zakresie mobilności w mieście. Dla każdej zawartej w nim propozycji plan działania określi harmonogram wdrażania oraz – z pełnym poszanowaniem zasady pomocniczości – zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów.

Publikacja Zielonej księgi została zapowiedziana podczas średniookresowego przeglądu Białej księgi w sprawie transportu. Jest ona jednym z dwudziestu jeden strategicznych priorytetów Komisji na rok 2007.
Więcej informacji na temat Zielonej księgi oraz procesu konsultacji można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

MEMO/07/379


Side Bar