Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Bryssel 25. syyskuuta 2007

Kaupunkiliikenne: yhteisenä tavoitteena saasteettomammat kaupungit

Komissio hyväksyi tänään vihreän kirjan otsikolla Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen. Vihreä kirja avaa keskustelun kaupunkiliikenteen avainkysymyksistä, jotka ovat kaupunkiliikenteen sujuvuus, päästöjen vähentäminen, älykkäiden sovellusten käyttö, saavutettavuus, turvallisuus ja luotettavuus kaikkien EU:n kansalaisten kannalta. Vihreän kirjan myötä komissio haluaa yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa selvittää, mitkä tekijät haittaavat kaupunkiliikenteen kehittymistä ja miten ne voidaan poistaa.

Varapuheenjohtaja, liikenteestä vastaava komission jäsen Jacques Barrot on todennut, että ”vaikka Euroopan kaupungit ovat erilaisia, niillä on edessään samankaltaisia haasteita: ruuhkautuminen, ilmastonmuutos, saastuminen ja turvallisuusongelmat. Vihreä kirja kohdistaa Euroopan huomion liikennepolitiikan kaupunkiulottuvuuteen ja korostaa innovatiivisia ratkaisumalleja, joita edelläkävijäkaupungit kautta Euroopan ovat ottamassa käyttöön. Minun tehtäväni on selvittää, miten Eurooppa voisi tukea näitä ratkaisumalleja.”

Vihreässä kirjassa selostetaan useita kaupunkiliikennettä koskevia toimintavaihtoehtoja ja esitetään 25 niihin liittyvää avointa kysymystä. Kysymykset koskevat muun muassa joukkoliikenteen laadun parantamista, puhtaiden ja energiatehokkaan teknologian käytön lisäämistä, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä, joukkoliikenteen matkustajien oikeuksien turvaamista, laatuleimajärjestelmän luomista edelläkävijäkaupunkeja varten, neuvonnan antamista vihreistä vyöhykkeistä ja niillä noudatettavista rajoituksista sekä tiemaksujen perimisen edistämistä kaupunkialueilla.

Vihreässä kirjassa esitetään EU:n kaupunkiliikennetavoitteet ottaen samalla huomioon valtion, alue- ja paikallisviranomaisten tehtävät tällä alalla. Vihreän kirjan myötä komissio haluaa käynnistää keskustelun siitä, miten se voisi parhaiten edistää uuden kaupunkiliikennekulttuurin omaksumista Euroopassa.

Vihreän kirjan valmistelutöiden tueksi komissio kuuli sidosryhmiä laajalti tammi–kesäkuussa 2007. Kuulemisprosessin aikana järjestettiin kaksi sidosryhmäkonferenssia, neljä teknistä workshopia ja yksi Internet-kuuleminen. Komission jäsen Barrot on todennut tältä osin, että ”saamamme hyödylliset tulokset auttavat meitä ymmärtämään paremmin Euroopan kaupunkien tilannetta sekä kansalaisten ja sidosryhmien odotuksia. Nyt esitettävä asiakirja on mielestäni hyvin tasapainoinen.”

Vihreä kirja merkitsee uutta vaihetta kuulemisprosessissa, ja siitä tullaan keskustelemaan toimielimissä. Vihreässä kirjassa kansalaisia ja sidosryhmiä pyydetään esittämään komissiolle näkemyksensä 15. maaliskuuta 2008 mennessä. Vuoden 2008 alkusyksystä annetaan kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimenpide-ehdotuksia täytäntöönpanomääräaikoineen ja yksilöidään kunkin toimijan velvollisuudet noudattaen täysin toissijaisuusperiaatetta.

Vihreän kirjan julkaisemisesta ilmoitettiin liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarvioinnin yhteydessä. Vihreä kirja on yksi komission 21 strategisesta ensisijaisesta tavoitteesta vuodelle 2007.
Lisätietoja vihreästä kirjasta ja kuulemisprosessista on saatavilla Internet-sivulla
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Memo/07/379


Side Bar