Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Brüssel, 25. september 2007

Linnaline liikumiskeskkond: ühised jõupingutused keskkonnasäästlikumate linnade suunas

Komisjon võttis täna vastu rohelise raamatu „Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel”, et algatada arutelu linnalise liikumiskeskkonna selliste põhiküsimuste üle nagu voolav liiklus, keskkonnasäästlikumad linnad, arukam linnaline liikumiskeskkond ning kõigile Euroopa kodanikele kättesaadav, ohutu ja turvaline linnatransport. Kõnealuse rohelise raamatuga soovib komisjon koos kõigi osalistega kindlaks teha, millised asjaolud takistavad edukat linnalist liikumiskeskkonda ning kuidas neid kõrvaldada.

„Euroopa linnad on erinevad, kuid neil on sarnased probleemid: liiklusummikud, kliimamuutus, saastatus ja ohutus. Kõnealuse rohelise raamatuga suunatakse Euroopa tähelepanu transpordipoliitika linnamõõtmele ning tõstetakse esile innovaatilisi poliitikasuundi, mida rakendatakse Euroopa uuendusmeelsetes linnades”, ütles asepresident Jacques Barrot, kes on transpordi eest vastutav volinik. „Minu eesmärk on välja selgitada, mida saaks Euroopas ära teha kõnealuste poliitikasuundade toetamiseks.”

Rohelises raamatus on esitatud linnalise liikumiskeskkonna poliitikasuundi käsitlevate küsimuste kogum, mis koosneb kahekümne viiest erinevaid valikuvõimalusi lahkavast lahendamata küsimusest. Küsimustes käsitletakse näiteks seda, kuidas saaks parandada ühistranspordi kvaliteeti, suurendada keskkonnasäästlike ja energiatõhusate tehnoloogiate kasutamist, edendada kõndimist ja jalgrattasõitu ning kaitsta ühistransporti kasutavate reisijate õigusi. Samuti esitatakse küsimused võimaluse kohta kehtestada uuenduslike linnade märgistamise süsteem ja piiravaid meetmeid hõlmavad juhised roheliste tsoonide jaoks ning edendatakse mõtet maksustada linnateede kasutamine.

Rohelise raamatuga luuakse linnalise liikumiskeskkonna Euroopa tegevuskava, võttes arvesse kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutuste kohustusi kõnealuses valdkonnas. Komisjon soovib algatada arutelu selle üle, kuidas ta saaks kõige paremini kaasa aidata linnalise liikumiskeskkonna uute suundade arengule Euroopas.

Rohelise raamatu koostamiseks pidas komisjon 2007. aasta jaanuarist juunini intensiivselt nõu sidusrühmadega. Selleks korraldati kaks sidusrühmade konverentsi, neli tehnilist seminari ja üks Interneti-põhine arutelu. „Kogutud kasulik teave aitab meil paremini mõista Euroopa linnade tegelikkust ning kodanike ja sidusrühmade ootusi. Arvan, et praegu esitatav dokument on tasakaalustatud,” ütles volinik Barrot.

Roheline raamat tähistab avaliku arutelu uut etappi ja seda hakatakse arutama Euroopa Liidu institutsioonides. Kodanikel ja sidusrühmadel palutakse esitada komisjonile oma arvamus kuni 15. märtsini 2008. Linnalist liikumiskeskkonda käsitlev tegevuskava järgneb 2008. aasta varasügisel. Tegevuskavas märgitakse iga kavandatava meetme kohta ära rakendamise tähtaeg ja erinevate osaliste kohustused, võttes täiel määral arvesse subsidiaarsuse põhimõtet.

Käesoleva rohelise raamatu avaldamisest teatati transpordipoliitika valge raamatu vahekokkuvõttes. Komisjon on seadnud 2007. aastaks kakskümmend üks strateegilist prioriteeti, mille hulka kuulub ka kõnealune roheline raamat.
Täiendav teave rohelise raamatu ja avaliku arutelu kohta on esitatud veebilehel:
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Memo/07/379


Side Bar