Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Bruxelles, den 25. september 2007

Mobilitet i byer: fælles indsats for at gøre vores byer grønnere

"På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer” er titlen på en grønbog, Kommissionen i dag vedtog med det formål at skabe debat om de centrale spørgsmål inden for mobilitet i byer: grønnere byer med en god trafikafvikling, mere intelligent mobilitet i byerne og en bytransport, der er tilgængelig og sikker for alle Europas borgere. Med denne grønbog ønsker Kommissionen i partnerskab med alle involverede parter at finde frem til, hvilke hindringer der findes for en god mobilitet i byer, og hvordan de fjernes.

"Europas byer er forskellige, men de står over for stort set de samme udfordringer: overbelastning af vejnettet, klimaændringer, forurening, sikkerhed. Grønbogen retter europæernes opmærksomhed mod transportpolitikkens bymæssige dimension og søgelyset mod de nyskabende tiltag, som foregangsbyer over hele Europa er ved at gennemføre", sagde næstformand Jacques Barrot, kommissær med ansvar for transport. "Jeg ønsker at finde ud af, hvad EU kan gøre for at støtte disse initiativer."

Grønbogen præsenterer et sæt af politiske valgmuligheder vedrørende mobilitet i byer og stiller 25 åbne spørgsmål vedrørende disse valgmuligheder. Blandt de stillede spørgsmål kan nævnes, hvordan kvaliteten af den kollektive transport kan forbedres, hvordan brugen af rene og energieffektive teknologier kan øges, hvordan fodgængeres og cyklisters forhold kan forbedres, og hvordan rettighederne for den kollektive transports passagerer kan beskyttes. Andre spørgsmål afprøver idéen om en "mærkningsordning" for foregangsbyer, opstilling af retningslinjer for grønne zoner med restriktioner og fremme af bompengesystemer.

I grønbogen opstilles en europæisk dagsorden for mobilitet i byer, samtidig med at den respekterer de lokale, regionale og nationale myndigheders ansvar på dette felt. Kommissionen vil gerne igangsætte en diskussion om, hvordan den bedst kan fremme udviklingen af en ny kultur for mobilitet i byer i Europa.

Til støtte for forberedelserne til grønbogen arrangerede Europa-Kommissionen en intensiv høring i perioden mellem januar og juni 2007. Denne omfatter to konferencer for interesserede parter, fire tekniske workshopper og en internethøring. "Det nyttige input, som vi indsamlede, har hjulpet os til at få en bedre forståelse af situationen i Europas byer og borgernes og de interesserede parters forventninger. Jeg mener, at det dokument, vi nu fremlægger, er afbalanceret", udtalte kommissær Jacques Barrot.

Grønbogen markerer indledningen til en ny høringsfase og vil blive drøftet i EU-institutionerne. Borgerne og de interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter til Kommissionen frem til den 15. marts 2008. Der følger en handlingsplan om mobilitet i byer i det tidlige efterår 2008. For hvert tiltag, der foreslås, vil handlingsplanen angive en tidsfrist for gennemførelsen og de forskellige aktørers ansvarsområde under fuld overholdelse af subsidiaritetsprincippet.

Denne grønbog blev bebudet i midtvejsevalueringen af transporthvidbogen. Den figurerer blandt Kommissionens 21 strategiske prioriteter for året 2007.

Flere oplysninger om grønbogen og høringsprocessen findes på:

http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Memo/07/379


Side Bar