Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1389

Брюксел, 25 септември 2007 г.

Градска мобилност: да работим заедно за по-зелени градове

„Към нова култура за градска мобилност“ е мотото на Зелената книга, приета днес от Комисията за откриване на дебат относно ключовите измерения в градската мобилност: по-зелени и по-свободни за движение градове, осъвременена градска мобилност и обществен транспорт, който е достъпен, безопасен и сигурен за всички европейски граждани. С тази Зелена книга Комисията се стреми да идентифицира, заедно с всички заинтересовани страни, какви са пречките пред успешната градска мобилност и как да се преодолеят те.

„Европейските градове се различават помежду си, но срещат едни и същи предизвикателства: пренасищане, промяна в климата, замърсяване, сигурност. Зелената книга ще съсредоточи вниманието на европейската общественост върху градските измерения на политиката в областта на транспорта и ще хвърли светлина върху новаторските политики, които въвеждат градовете-пионери в цяла Европа“, заяви заместник-председателят на Комисията Жак Баро, комисар по въпросите на транспорта. „Целта ми е да разбера какво може да стори Европа в подкрепа на тези политики.“

Зелената книга представя набор от аспекти на политиката за градска мобилност и включва двадесет и пет открити въпроса във връзка с тези възможности. Въпросите са насочени, например, към това как може да се подобри качеството на обществения транспорт, как да се увеличи употребата на чисти и енергийно ефикасни технологии, как да се насърчи ходенето пеш и карането на велосипеди и как да се защитават правата на пътниците в обществения транспорт. Други въпроси разглеждат идеята за схема за „маркиране“ на градовете-пионери, развиването на насоки за Зелени зони с ограничителни мерки и насърчаването на таксуване на потребителите на градските пътища.

Зелената книга определя европейски дневен ред за градска мобилност, като същевременно се съобразява с отговорностите на местните, регионалните и национални власти в тази област. Комисията желае да започне дискусия как най-удачно може да се подпомогне развитието на нова култура за градска мобилност в Европа.

За подпомагане на подготовката на Зелената книга, Европейската комисия организира интензивни консултации на заинтересовани страни между януари и юни 2007 година. Проведоха се две конференции на заинтересовани страни, четири технически работни срещи и онлайн консултация. „Полезният принос, който събрахме, ни помага по-добре да разберем действителността в градовете на Европа и очакванията на гражданите и заинтересованите страни. Вярвам, че сега представяме един добре балансиран документ“, заяви комисар Баро.

Зелената книга бележи началото на нова фаза на консултации и ще бъде обсъждана от европейските институции. Гражданите и заинтересованите страни са поканени да споделят вижданията си с Комисията до 15 март 2008 г. Следва представяне на План за действие за градската мобилност в началото на есента на 2008 г. За всяко предложено действие, което той включва, Планът за действие ще посочи времеви график за изпълнение и ще изброи отговорностите на различните изпълнители, при пълно спазване на принципа за субсидиарността.

Публикуването на тази Зелена книга бе съобщено при междинния преглед на Бялата книга за транспорта. То се нарежда измежду двадесетте и един стратегически приоритета на Комисията за 2007 година.

Повече информация относно Зелената книга и процеса на консултации може да се намери на:
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm

Mемо/07/379


Side Bar