Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

Bryssel den 19 september 2007

Energi åt Europa: En sund marknad med försörjningstrygghet

Idag har Europas energipolitik fått ny drivkraft. Europeiska kommissionen har antagit ett tredje paket med lagstiftningsförslag[1] för att konsumenterna ska erbjudas ett faktiskt och effektivt val av leverantör, med de fördelar det innebär för var och en. Kommissionens förslag sätter konsumenternas valmöjligheter, bättre prissättning, renare energi och god försörjningstrygghet i centrum.

Paketet gynnar en hållbar utveckling genom att det stimulerar till energieffektivitet och garanterar att även mindre företag, t.ex. sådana som investerar i förnybar energi, får tillträde till energimarknaden. En konkurrenskraftig marknad kommer också att ge ökad försörjningstrygghet genom förbättrade villkor för investeringar i kraftverk och elöverföringsnät, som i sin tur leder till att avbrott i el- eller gasförsörjningen kan undvikas. Ökade garantier ges också för sund konkurrens med företag i länder utanför EU.

”En öppen och sund inre marknad för energi är avgörande om EU ska kunna ta sig an de utmaningar som klimatförändringarna, det ökande importberoendet och den globala konkurrensen ställer oss inför. Det handlar om att få bättre villkor för konsumenter och företag och om att se till att företag utanför EU följer våra bestämmelser”, säger ordföranden för Europeiska kommissionen, José Manuel Barroso.

”Vi har under de senaste tio åren kommit långt i arbetet mot en inre marknad för energi inom EU. Det är nu dags att slutföra arbetet och se till att fördelarna med denna marknad blir reella, effektiva och tillgängliga för var och en, både människor och företag. EU måste nu se till att alla får möjlighet att välja leverantör och att alla kan vara säkra på att få största möjliga valuta för pengarna”, förklarar kommissionsledamoten med ansvar för energifrågor, Andris Pielbalgs.

”Det är dags för hushåll och företag att dra full nytta av fördelarna med en konkurrenskraftig energimarknad när det gäller val av leverantör och sundare priser. Dagens förslag ger oss dessa fördelar”, säger kommissionsledamoten med ansvar för konkurrensfrågor, Neelie Kroes.

För att den inre marknaden ska fungera för alla konsumenter, stora som små, och för att EU ska få tillgång till säkrare, mer konkurrenskraftig och hållbar energi, föreslår kommissionen ett antal åtgärder som ska komplettera de gällande reglerna.

  • Produktion och försörjning ska vara skilda från överföringsnäten: Ägandet av näten bör separeras från driften av dem. Det innebär att driften av el- och gasnät ska vara åtskiljd från försörjningen och produktionen av energin. Förslaget gör det tydligt att kommissionen föredrar att ett enskilt företag inte längre både äger överföringssystemen och sysslar med energiproduktion eller energiförsörjning. Dessutom föreslår kommissionen ett andra alternativ med ”oberoende systemdrift”, som gör det möjligt för befintliga vertikalt integrerade företag att fortsätta att äga nätet, under förutsättning att nätet faktiskt drivs av ett företag eller organ som är helt och hållet oberoende från dem. Båda dessa alternativ stimulerar företag att investera i infrastruktur, sammanlänkningskapacitet och produktionskapacitet. Därmed förhindras avbrott i kraftförsörjningen och onödiga prisstegringar.
  • Kommissionen är medveten om energipolitikens strategiska betydelse. Paketet innehåller skyddsåtgärder för den händelse att företag från länder utanför EU vill få stor beslutandemakt eller till och med kontroll över ett nät i EU. Företaget kommer då att vara tvunget att bevisa att det fullständigt lever upp till kraven som gäller för EU-företag på att produktionen och försörjningen ska vara skilda från nätet. Kommissionen kan gripa in om en köpare inte kan uppvisa både direkt och indirekt oberoende från försörjning och produktion.
  • Förenkling av den gränsöverskridande energihandeln: Kommissionen föreslår att ett organ för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter inrättas, med rätt att fatta bindande beslut. Organet blir ett komplement till de nationella tillsynsmyndigheterna. På så sätt kan gränsöverskridande ärenden hanteras på lämpligt sätt och EU får möjlighet att utveckla en europeisk struktur som fungerar som ett enhetligt nät och gynnar mångfald och försörjningstrygghet.
  • Effektivare nationella tillsynsmyndigheter: Kommissionen föreslår åtgärder för att stärka och garantera oberoendet för medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter.
  • Främjande av gränsöverskridande samarbete och investeringar: Kommissionen föreslår att ett nytt europeiskt nät ska upprättas för systemansvariga för överföringsnät. De som står för driften av EU-näten skulle samarbeta och utveckla gemensamma kommersiella och tekniska koder och säkerhetsnormer, samt planera och samordna de nödvändiga investeringarna på EU-nivå. Detta skulle också underlätta den gränsöverskridande handeln och skapa lika villkor för aktörerna.
  • Ökad insyn: Åtgärder för att öka insynen i nätdrift och försörjning kommer att garantera lika tillgång till information, göra prissättningen öppnare, öka förtroendet för marknaden och bidra till att undvika otillbörlig marknadspåverkan.
  • Mer solidaritet: Genom att föra de nationella marknaderna närmare varandra ges enligt kommissionen medlemsstaterna större möjlighet att bistå varandra vid hot mot energiförsörjningen.

Kunderna kommer också att dra fördel av en ny deklaration om energikunders rättigheter, som kommer att lanseras 2008. Den omfattar åtgärder för att avhjälpa fattigdom på grund av de höga energikostnaderna, information till kunder i samband med val av leverantör och leveransalternativ samt åtgärder för att minska byråkratin i samband med byte av energileverantör och för att skydda allmänheten mot otillbörliga försäljningsmetoder. Vid en separat informationskampanj kommer allmänheten att informeras om sina rättigheter.

Det föreslagna åtgärdspaketet skisserades redan i kommissionens meddelande om en energipolitik för Europa[2], som godkändes av Europeiska rådet i mars 2007. I meddelandet anges att EU måste slå in på en ny väg när det gäller energiförsörjningen, mot ett säkrare, hållbarare och utsläppssnålare samhälle till fördel för alla invånare. Marknader med full konkurrens är en viktig förutsättning för att detta mål ska kunna nås. Från och med den 1 juli 2007 har invånarna i hela EU möjlighet att välja leverantör. Avsikten med det nya lagstiftningspaketet är att se till att alla leverantörer uppfyller höga krav på tjänster, hållbarhet och säkerhet.

Kommissionens förslag för den inre energimarknaden utgör en integrerad del av Lissabonstrategin och EU:s energistrategi och kommer att diskuteras av stats- och regeringscheferna vid deras ordinarie toppmöten.
De fullständiga texterna kommer att finnas tillgängliga på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] • En förordning om upprättandet av ett EU-organ för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter,

• ett eldirektiv om ändring och komplettering av det befintliga eldirektivet 2003/54,

• ett gasdirektiv om ändring och komplettering av det befintliga gasdirektivet 2003/55,

• en elförordning om ändring och komplettering av den befintliga elförordningen 1228/03,

• en gasförordning om ändring och komplettering av den befintliga gasförordningen 1775/05.

[2] KOM(2007)1 slutlig.


Side Bar