Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

Bruselj, 19. septembra 2007

Energija za Evropo: resničen trg z varno dobavo

Danes je energetska politika za Evropo dobila nov zagon. Evropska komisija je sprejela tretji sveženj zakonodajnih predlogov[1], da bi vsakemu posameznemu državljanu EU zagotovila resnično in učinkovito izbiro dobaviteljev in ugodnosti. Komisija je v središče svojih predlogov postavila izbiro potrošnikov, bolj poštene cene, čistejšo energijo in varnost dobave.

S podpiranjem energetske učinkovitosti in zagotavljanjem dostopa do energetskega trga tudi manjšim podjetjem, na primer tistim, ki vlagajo v obnovljivo energijo, sveženj spodbuja trajnostni razvoj. Konkurenčni trg bo zagotovil tudi večjo varnost dobave, in sicer z izboljšanjem razmer za naložbe v elektrarne in prenosna omrežja, ter tako pomagal preprečiti prekinitve v oskrbi z električno energijo ali plinom. Ravno tako bodo okrepljena zagotovila za pošteno konkurenco s podjetji iz tretjih držav.

„Odprt in pošten notranji energetski trg je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da bo EU kos podnebnim spremembam, povečani odvisnosti od uvoza in svetovni konkurenčnosti. Gre za to, da potrošnikom in podjetjem omogočimo boljšo ponudbo ter zagotovimo, da podjetja iz tretjih držav spoštujejo naša pravila,“ je pojasnil predsednik Evropske komisije Barroso.

„V zadnjih desetih letih smo pri oblikovanju notranjega energetskega trga v EU naredili dolgo pot. Zdaj je čas, da zaključimo ta postopek in zagotovimo, da so prednosti tega trga resnične, učinkovite in dostopne tako posameznikom kot podjetjem. EU mora zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo vsem njenim državljanom zagotovili, da lahko izbirajo med dobavitelji in se odločijo za najboljšega možnega,“ je povedal komisar za energetiko Piebalgs.

„Napočil je čas, ko bodo lahko gospodinjstva in podjetja v celoti izkoristila vse prednosti konkurenčnega energetskega trga v smislu izbire dobavitelja in bolj poštenih cen. Današnji predlogi jim bodo to omogočili,“ je izjavila komisarka za konkurenco Kroes.

Da bi lahko notranji trg koristil vsem potrošnikom, tako velikim kot majhnim, in da bi lahko EU zagotovila bolj varno, konkurenčno in trajnostno oskrbo z energijo, Komisija predlaga vrsto ukrepov, s katerimi bi dopolnila obstoječe predpise.

  • Ločitev proizvodnje in dobave od prenosnih omrežij: lastništvo in delovanje omrežij bi bilo treba „razdvojiti“. To pomeni, da bi bilo treba ločiti upravljanje omrežja z električno energijo in plinom od dobave in pridobivanja. Iz predlogov je razvidno, da se Komisija glede tega najbolj nagiba k razdvojitvi lastništva, kar z drugimi besedami pomeni, da ena sama družba ne more biti hkrati lastnica prenosnega omrežja in proizvajalka ali dobaviteljica energije. Poleg tega Komisija predlaga drugo možnost – „neodvisnega upravljavca sistema“ –, s katero bi obstoječim vertikalnim integriranim podjetjem omogočila, da ohranijo lastništvo omrežja, pod pogojem, da sredstva dejansko upravlja družba ali organ, ki je od njih popolnoma neodvisen/-na. Katera koli od teh možnosti bo podjetjem dala nov zagon za naložbe v novo infrastrukturo, zmogljivosti medsebojnega povezovanja in nove proizvodne zmogljivosti, s čimer se bomo izognili izpadom električne energije in nepotrebnim skokovitim porastom cen.
  • Komisija se zaveda strateške pomembnosti energetske politike. Zato sveženj predlogov vsebuje zaščitne ukrepe, ki bi zagotovili, da bi podjetja iz tretjih držav, ki bi želela pridobiti znaten delež omrežja EU ali celo nadzor nad njim, morala nazorno in nedvoumno upoštevati enake zahteve po razdvojitvi kot podjetja EU. Komisija lahko posreduje, kadar kupec ne more dokazati, da je tako neposredno kot posredno neodvisen od dobave in pridobivanja.
  • Olajšanje čezmejnega trgovanja z energijo: Komisija predlaga ustanovitev agencije za sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi za energetiko, ki bi imela zakonodajne pristojnosti in bi dopolnjevala dejavnosti nacionalnih regulativnih organov. To bo zagotovilo ustrezno obravnavo čezmejnih primerov in EU omogočilo, da razvije resnično evropsko omrežje, ki bo delovalo kot ena sama enota in spodbujalo pestrost in varnost oskrbe.
  • Učinkovitejši nacionalni regulativni organi: Komisija predlaga ukrepe za okrepitev in zagotovitev neodvisnosti nacionalnih regulativnih organov v državah članicah.
  • Spodbujanje čezmejnega sodelovanja in naložb: Komisija predlaga vzpostavitev nove evropske mreže za upravljavce prenosnega omrežja. Upravljavci električnih omrežij EU bi sodelovali in razvili skupne trgovske in tehnične oznake ter varnostne standarde, pa tudi načrtovali in usklajevali potrebne naložbe na ravni EU. To bi tudi olajšalo čezmejno trgovanje in ustvarilo enake konkurenčne pogoje za upravljavce.
  • Večja transparentnost: ukrepi za izboljšanje transparentnosti trga glede upravljanja omrežij in oskrbe bodo zagotovili enak dostop do informacij, naredili oblikovanje cen bolj transparentno, povečali zaupanje v trg in pomagali preprečevati tržno manipulacijo.
  • Okrepljena solidarnost: z zbliževanjem nacionalnih trgov Komisija predvideva, da bodo imele države članice več možnosti za medsebojno pomoč pri soočanju z nevarnostjo pomanjkanja oskrbe z energijo.

Tudi potrošniki bodo imeli koristi od nove Listine odjemalcev energije, ki bo začela veljati leta 2008. Vsebovala bo ukrepe za odpravljanje pomanjkanja energije, informacije za potrošnike o izboru dobavitelja in možnostih dobave, ukrepe za skrajšanje upravnih postopkov pri zamenjavi dobavitelja in zaščito državljanov pred nepravičnimi prodajnimi praksami. Potrošniki bodo obveščeni o svojih pravicah prek posebne informacijske kampanje.

Predlagani sveženj ukrepov je bil napovedan v Energetski politiki za Evropo[2], sporočilu Komisije, ki ga je Evropski svet potrdil marca 2007. V tem sporočilu je določeno, zakaj mora EU za dobrobit vseh državljanov začrtati novo pot za oskrbo z energijo v smeri varnejšega in trajnostnega gospodarstva z nizko emisijo ogljika. Popolnoma konkurenčni trgi so bistven predpogoj za dosego tega cilja. Od 1. julija 2007 imajo državljani v vsej EU že pravico do izbire svojega dobavitelja. Namen novega svežnja je zagotoviti, da bodo vsi dobavitelji izpolnjevali visoke standarde glede zagotavljanja svojih storitev, trajnosti in varnosti.

Predlogi Komisije za notranji energetski trg so sestavni del lizbonske strategije in energetske strategije EU in bodo predmet razprave med voditelji držav in vlad na njihovih rednih vrhovnih srečanjih.
Vsa besedila bodo na voljo na

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] • Uredba o ustanovitvi agencije EU za sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi za energetiko

• Direktiva o električni energiji, ki spreminja in dopolnjuje obstoječo direktivo o električni energiji 2003/54

• Direktiva o zemeljskem plinu, ki spreminja in dopolnjuje obstoječo direktivo o zemeljskem plinu 2003/55

• Uredba o električni energiji, ki spreminja in dopolnjuje obstoječo uredbo o električni energiji 1228/03

• Uredba o zemeljskem plinu, ki spreminja in dopolnjuje obstoječo uredbo o zemeljskem plinu 1775/05

[2] (COM(2007) 1 konč.)


Side Bar