Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

Brusel 19. september 2007

Energia pre Európu: skutočný trh a bezpečné zásobovanie

Európska energetická politika dnes dostala nový impulz. Európska komisia prijala tretí balík legislatívnych návrhov[1] s cieľom zabezpečiť, aby si každý jeden občan EÚ mohol skutočne vybrať svojho dodávateľa a využívať s tým spojené výhody. V návrhoch Komisie sa pozornosť sústredí najmä na väčšie možnosti výberu pre spotrebiteľa, spravodlivejšie ceny, ekologickejšiu výrobu energie a bezpečnosť zásobovania.

Balík návrhov podporuje udržateľný vývoj tak, že stimuluje energetickú účinnosť a zabezpečuje, aby mali na energetický trh prístup aj menšie podniky, napríklad tie, ktoré investujú do obnoviteľných zdrojov energie. Konkurenčné trhové prostredie okrem toho zabezpečí aj väčšiu bezpečnosť zásobovania, pretože zlepšenie podmienok investovania do elektrární a do rozvodných sietí pomôže zabrániť výpadkom v dodávkach elektrickej energie alebo plynu. Posilnia sa aj záruky spravodlivej hospodárskej súťaže s podnikmi v tretích krajinách.

Podľa predsedu Európskej komisie Barrosa: „Otvorený a spravodlivý vnútorný energetický trh je nevyhnutnou zárukou toho, aby mohla EÚ riešiť problémy spojené so zmenami klímy, rastúcou závislosťou na dovoze a globálnou konkurencieschopnosťou. Chceme dosiahnuť výhodnejšie podmienky pre spotrebiteľov a podniky a chceme zaručiť, aby podniky v tretích krajinách dodržiavali naše pravidlá“.

Európsky komisár pre energetiku Piebalgs vyhlásil: „Za posledných 10 rokov sme dosiahli výrazný pokrok smerom k vytvoreniu vnútorného energetického trhu v EÚ. Nastal čas dokončiť tento proces a zabezpečiť, aby mohol každý jednotlivec a každý podnik naozaj využívať výhody tohto trhu. Teraz musí EÚ prijať nevyhnutné kroky, ktorými sa zabezpečí, aby si každý jeden občan mohol vybrať svojho dodávateľa a mohol si byť istý tým, že jeho voľba je najvýhodnejšia“.

Komisárka pre hospodársku súťaž Kroes sa vyjadrila: „Nastal čas, aby domácnosti a podniky začali využívať všetky výhody, ktoré ponúka konkurenčné trhové prostredie, čiže možnosti výberu dodávateľa, ako aj spravodlivejšie ceny. Dnešné návrhy nám to umožnia“.

Komisia navrhuje celý rad opatrení, ktorými sa doplnia existujúce pravidlá tak, aby vnútorný trh slúžil všetkým spotrebiteľom, či už malým alebo veľkým, a aby bolo zásobovanie energiou v EÚ bezpečnejšie, konkurencieschopnejšie a udržateľnejšie.

  • Oddelenie výroby a dodávky od rozvodnej siete: Vlastníctvo siete a jej prevádzka by mali byť oddelené. To znamená, že prevádzka elektrickej a plynovej siete musí byť oddelená od činností v oblasti výroby a dodávky. Z návrhov jasne vyplýva, že Komisia v tomto ohľade uprednostňuje alternatívu oddeleného vlastníctva - inými slovami, ten istý podnik už nebude môcť vlastniť rozvodnú sieť a súčasne sa zaoberať aj výrobou alebo dodávkou energie. Komisia navyše navrhuje „nezávislého prevádzkovateľa siete“ ako druhú alternatívu, ktorá umožní existujúcim vertikálne prepojeným podnikom, aby si ponechali vlastníctvo siete, avšak pod podmienkou, že aktíva bude v skutočnosti prevádzkovať úplne nezávislý podnik alebo subjekt. Obe uvedené alternatívy vytvoria nové podnety pre podniky, aby investovali do novej infraštruktúry, kapacity vzájomného prepojenia a novej výrobnej kapacity, čím sa predíde výpadkom elektrickej energie a zbytočnému kolísaniu ceny.
  • Komisia uznáva strategický význam energetickej politiky. Balík návrhov preto obsahuje bezpečnostné ustanovenia s cieľom zaručiť, aby podniky z tretích krajín, ktoré budú chcieť nadobudnúť významnú účasť v sieti EÚ alebo dokonca získať nad ňou kontrolu, museli preukázateľne a jednoznačne spĺňať rovnaké požiadavky na oddelenie výroby alebo dodávky od rozvodnej siete ako podniky v EÚ. Komisia môže zasiahnuť, ak kupujúci nemôže preukázať svoju priamu a nepriamu nezávislosť od dodávateľských a výrobných činností.
  • Uľahčovanie cezhraničného obchodu s energiou: Komisia navrhuje vytvorenie agentúry pre spoluprácu vnútroštátnych energetických regulačných orgánov, ktorá by mala právomoc prijímať záväzné rozhodnutia a ktorá by dopĺňala systém vnútroštátnych regulačných orgánov. Vytvorením takejto agentúry sa zabezpečí riadne vybavovanie cezhraničných prípadov a umožní sa, aby EÚ zaviedla ozajstnú európsku sieť fungujúcu ako jeden celok, ktorý zabezpečí rozmanitosť a bezpečnosť dodávok.
  • Účinnejšie vnútroštátne regulačné orgány: Komisia navrhuje opatrenia na posilnenie a zabezpečenie nezávislosti vnútroštátnych regulačných orgánov v členských štátoch.
  • Podpora cezhraničnej spolupráce a cezhraničných investícií: Komisia navrhuje novú európsku sieť pre prevádzkovateľov prenosových sústav. Prevádzkovatelia rozvodových sietí v EÚ by spolupracovali a vypracovávali spoločné obchodné a technické pravidlá a bezpečnostné normy a plánovali a koordinovali by investície, ktoré sú potrebné na úrovni EÚ. Uľahčil by sa tak aj cezhraničný obchod a vytvorili by sa rovnocenné podmienky pre prevádzkovateľov.
  • Väčšia transparentnosť: Opatreniami na zlepšenie transparentnosti trhu, pokiaľ ide o prevádzku sietí a dodávku, sa zabezpečí rovnaký prístup k informáciám, zlepší sa transparentnosť tvorby cien, posilní sa dôvera v trh a predíde sa trhovým manipuláciám.
  • Väčšia solidarita: Komisia predpokladá, že zblíženie vnútroštátnych trhov umožní členským štátom, aby si navzájom pomáhali v prípade ohrozenia dodávok energie.

Zákazníci budú môcť využívať aj výhody novej charty spotrebiteľov energie, ktorá má byť vyhlásená v roku 2008. Bude zahŕňať opatrenia na riešenie finančnej nedostupnosti palív, informácie, ktoré potrebuje spotrebiteľ pri výbere dodávateľa a dodávateľské možnosti, opatrenia na zníženie byrokracie pri zmene dodávateľov energií a opatrenia na ochranu občanov pred nečestnými predajnými praktikami. Zákazníci budú informovaní o svojich právach v rámci samostatnej informačnej kampane.

Navrhovaný balík opatrení bol už plánovaný v oznámení Komisie o energetickej politike v Európe[2], ktoré bolo schválené na zasadnutí Európskej rady v marci 2007. Stanovuje sa v ňom potreba EÚ vypracovať novú energetickú stratégiu s cieľom zabezpečiť bezpečnejšie a udržateľnejšie hospodárstvo s nízkym množstvom emisií v záujme všetkých občanov. Nevyhnutným predpokladom na dosiahnutia tohto cieľa sú trhy úplne otvorené hospodárskej súťaži. Občania v celej EÚ už majú od 1. júla 2007 právo na výber svojho dodávateľa. Cieľom nového balíka opatrení je zabezpečiť, aby všetci dodávatelia dodržiavali vysokú kvalitu služieb a podmienky udržateľnosti a bezpečnosti.

Návrhy Komisie na vytvorenie vnútorného energetického trhu tvoria neoddeliteľnú súčasť lisabonskej stratégie a energetickej stratégie EÚ a budú predmetom diskusií hláv štátov a predsedov vlád na ich pravidelných stretnutiach.
Všetky dokumenty nájdete na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] • Nariadenie, ktorým sa zakladá agentúra EÚ pre spoluprácu vnútroštátnych energetických regulačných orgánov.

• Smernica o elektrickej energii, ktorou sa mení a dopĺňa existujúca smernica o elektrickej energii 2003/54.

• Smernica o plyne, ktorou sa mení a dopĺňa existujúca smernica o plyne 2003/55.

• Nariadenie o elektrickej energii, ktorým sa mení a dopĺňa existujúce nariadenie o elektrickej energii 1228/03.

• Nariadenie o plyne, ktorým sa mení a dopĺňa existujúce nariadenie o plyne 1775/05.

[2] (KOM(2007)1 v konečnom znení)


Side Bar