Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

Bruksela, dnia 19 września 2007 r.

Energiczna Europa: realny rynek i bezpieczne dostawy

Polityce energetycznej w Europie nadano dziś nowe tempo. Komisja Europejska przyjęła trzeci pakiet wniosków legislacyjnych[1], mający zapewnić każdemu obywatelowi UE możliwość rzeczywistego i skutecznego wyboru dostawcy, jak również przynieść inne korzyści. Centralne zagadnienia wniosków Komisji to możliwość dokonania wyboru przez odbiorców, bardziej uczciwe ceny, bardziej przyjazna dla środowiska energia i bezpieczeństwo dostaw.

W ramach pakietu promuje się zrównoważony rozwój poprzez stymulowanie energooszczędności oraz zagwarantowanie dostępu do rynku energii również mniejszym dostawcom, np. spółkom inwestującym w energię odnawialną. Konkurencyjny rynek oznacza również większe bezpieczeństwo dostaw, dzięki poprawie warunków inwestycji w zakłady energetyczne i sieci przesyłu, co pozwoli uniknąć zakłóceń w dostawach gazu lub energii. Wzmocniono również gwarancje uczciwej konkurencji z przedsiębiorstwami z krajów trzecich.

„Otwarty i uczciwy wewnętrzny rynek energetyczny stanowi podstawę sprostania wyzwaniom w zakresie zmian klimatycznych, zwiększonej zależności od importu oraz światowej konkurencji. Pragniemy, aby odbiorcy i dostawcy odnieśli większe korzyści. Musimy także upewnić się, że przedsiębiorstwa z krajów trzecich przestrzegają naszych zasad" oświadczył przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

„W ciągu ostatnich 10 lat przebyliśmy daleką drogę do osiągnięcia w UE wewnętrznego rynku energetycznego. Teraz nadszedł czas na zakończenie tego procesu i zapewnienie realnych, skutecznych i dostępnych dla każdego obywatela i przedsiębiorstwa korzyści płynących z tego rynku. UE musi podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia wszystkim jej obywatelom możliwości wyboru dostawcy i sprawdzenia, że wybrana przez nich opcja jest najlepsza" stwierdził komisarz ds. energii Andris Piebalgs.

„Nadszedł czas, aby gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w pełni skorzystały z konkurencyjnego rynku energii, tzn. z możliwości wyboru dostawcy i z bardziej uczciwych cen. Przyjęte dziś wnioski umożliwiają odniesienie tych korzyści" powiedziała komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes.

Komisja zaproponowała szereg środków uzupełniających istniejące przepisy, mających zapewnić korzystne rozwiązania na rynku wewnętrznym dla wszystkich odbiorców, niezależnie od ich wielkości, oraz pozwolić na uzyskanie bezpieczniejszej, bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej energii.

  • Rozdział produkcji i dostaw od sieci przesyłu: należy doprowadzić do podziału własności i obsługi. Dotyczy to rozdzielenia obsługi sieci gazowych i elektrycznych od działalności związanej z dostawą i produkcją. We wnioskach zaznaczono, że Komisja preferuje opcję rozdziału własności – tzn. jedno przedsiębiorstwo nie mogłoby być właścicielem praw do przesyłu i równocześnie zajmować się produkcją lub dostawą energii. Dodatkowo Komisja proponuje drugą możliwość, czyli wprowadzenie „niezależnego operatora systemu”. Polega ona na zachowaniu przez istniejące przedsiębiorstwa, zintegrowane pionowo, praw własności sieci, o ile jest ona obsługiwana przez całkowicie niezależne przedsiębiorstwo lub organ. Obie opcje tworzą nowe zachęty dla przedsiębiorstw do inwestowania w nową infrastrukturę, przepustowość połączeń międzysieciowych i nowe moce, zapobiegając w ten sposób awariom zasilania i niepotrzebnym skokom cen.
  • Komisja uznaje znaczenie strategiczne polityki energetycznej. Dlatego też pakiet zawiera zabezpieczenia w celu zagwarantowania, że przedsiębiorstwa z krajów trzecich, które pragną zyskać znaczący udział lub nawet kontrolę nad siecią unijną będą musiały w sposób ewidentny i jednoznaczny spełnić takie same wymagania w zakresie rozdziału, jak przedsiębiorstwa unijne. Komisja może interweniować w przypadkach, gdzie nabywca nie jest w stanie zademonstrować bezpośredniej i pośredniej niezależności od działalności związanej z dostawami i produkcją.
  • Ułatwienie transgranicznego handlu energią: Komisja proponuje ustanowienie agencji ds. współpracy krajowych organów regulacji energetyki posiadającej wiążące uprawnienia, która miałaby wspomagać pracę krajowych organów regulacyjnych. Jej założenie zagwarantowałoby właściwe rozwiązywanie kwestii transgranicznych oraz umożliwiłoby stworzenie prawdziwie jednolitej sieci europejskiej, promując różnorodność i bezpieczeństwo dostaw.
  • Większa skuteczność krajowych organów regulacyjnych: Komisja proponuje wprowadzenie środków mających na celu wzmocnienie i zagwarantowanie niezależności krajowych organów regulacyjnych w państwach członkowskich.
  • Promowanie współpracy i inwestycji transgranicznych: Komisja proponuje założenie nowej Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych. Unijni operatorzy sieci współpracowaliby ze sobą w celu stworzenia wspólnych kodeksów handlowych i technicznych oraz norm bezpieczeństwa, jak również w celu planowania i koordynacji niezbędnych inwestycji na poziomie UE. Rozwiązanie to ułatwiłoby też handel transgraniczny i stworzyło bardziej wyrównane warunki działalności operatorów.
  • Większa przejrzystość: działania mające na celu zwiększenie przejrzystości obsługi sieci i dokonywania dostaw zapewnią równy dostęp do informacji, większą przejrzystość cen i wzrost zaufania do rynku, a także pozwolą na uniknięcie manipulacji rynkowej.
  • Większa solidarność: dzięki zbliżeniu rynków krajowych Komisja przewiduje zwiększenie możliwości wzajemnej pomocy państw członkowskich w przypadku zagrożeń związanych z dostawami energii.

Odbiorcy skorzystają również z nowej karty odbiorców energii, która ma zostać wprowadzona w 2008 r. Karta obejmuje środki do walki z ubóstwem energetycznym, skierowane do odbiorców informacje pozwalające na wybór dostawcy i sposobu dostawy, działania na rzecz zmniejszenia formalności administracyjnych w przypadku zmiany dostawcy energii oraz zapewnia ochronę obywateli przed nieuczciwymi praktykami w zakresie sprzedaży. Odbiorcy dowiedzą się o swoich prawach z odrębnej kampanii informacyjnej.

O proponowanym pakiecie środków wspomniano w dokumencie Komisji dotyczącym europejskiej polityki energetycznej[2], przyjętym przez Radę Europejską w marcu 2007 r. W dokumencie określono konieczność stworzenia w UE nowego podejścia energetycznego w celu zapewnienia bezpieczniejszej, bardziej zrównoważonej gospodarki o niskim wykorzystaniu węgla, z korzyścią dla wszystkich obywateli. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia tego celu jest stworzenie w pełni konkurencyjnych rynków. Od dnia 1 lipca 2007 r. obywatele UE mają już prawo wyboru dostawcy. W ramach nowego pakietu dąży się do zapewnienia sytuacji, w której wszyscy dostawcy spełniają wysokie normy w odniesieniu do świadczenia usług, ich trwałości i bezpieczeństwa.

Propozycje Komisji dotyczące wewnętrznego rynku energetycznego są nieodłączną częścią strategii lizbońskiej i unijnej strategii energetycznej. Będą one omawiane przez szefów państw i rządów podczas regularnych spotkań.
Wszystkie teksty dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] • Rozporządzenie ustanawiające agencję UE ds. współpracy krajowych organów regulacji energetyki

• Dyrektywa dotycząca energii elektrycznej zmieniająca i uzupełniająca istniejącą dyrektywę 2003/54

• Dyrektywa dotycząca gazu zmieniająca i uzupełniająca istniejącą dyrektywę 2003/55

• Rozporządzenie dotyczące energii elektrycznej zmieniające i uzupełniające istniejące rozporządzenie 1228/03

• Rozporządzenie dotyczące gazu zmieniające i uzupełniające istniejące rozporządzenie 1775/05

[2] (COM(2007) 1 wersja ostateczna)


Side Bar