Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

Brussell, id-19 ta' Settembru 2007

Enerġija għall-Ewropa: suq reali bi provvista żgura

Illum ingħatat spinta ġdida lill-politika għall-Ewropa dwar l-enerġija. Il-Kummissjoni Ewropea adottat it-tielet pakkett ta' proposti leġiżlattivi[1] biex lil kull ċittadin ta' l-UEtiżguralu għażla reali u effettiva tal-fornituri kif ukoll benefiċċji. Fil-qofol tal-proposti tagħha, l-Kummissjoni qiegħdet l-għażla għall-konsumatur, prezzijiet aktar ġusti u s-sigurtà tal-provvista.

Il-pakkett jippromwovi s-sostenibbiltà billi jistimola l-effiċjenza enerġetika u jiggarantixxi li anki kumpaniji żgħar, pereżempju dawk li jinvestu fl-enerġija li tiġġedded, ikollhom aċċess għas-suq ta' l-enerġija. Suq kompetittiv sejjer jiżgura wkoll aktar sigurtà tal-provvista, billi jtejjeb il-kundizzjonijiet għall-investimenti fl-impjanti ta' l-enerġija u n-netwerks tat-trażmissjoni, u b'hekk jgħin biex ma jkunx hemm qtugħ fil-provvista ta' l-enerġija u l-gass. Jissaħħu wkoll il-garanzija tal-kompetizzjoni ġusta ma' kumpaniji minn pajjiżi terzi

"Suq intern ta' l-enerġija miftuħ u ġust huwa essenzjali biex niżguraw li l-UE tkun tista' tilqa' l-isfidi tat-tibdil fil-klima, aktar dipendenza fuq l-importazzjoni u l-kompetittività globali. Qed nitkellmu dwar li l-konsumaturi u n-negozji jmorru minn fuq u l-iżgurar li l-kumpaniji tal-pajjiżi terzi jirrispettaw ir-regoli tagħna", spjega José Manuel Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea.

"F'dawn l-aħħar 10 snin, għamilna passi kbar lejn suq intern ta' l-enerġija fl-UE. Issa wasal il-waqt li dan il-proċess nikkompletawh u niżguraw li l-benefiċċji ta' dan is-suq ikunu reali, effikaċi u disponibbli għal kulħadd u kull kumpanija. L-UE issa jeħtiġilha tieħu l-passi kollha neċessarji biex tiżgura li ċ-ċittadini tagħha jkunu jistgħu jagħżlu l-fornitur tagħhom fiċ-ċertezza li qed jiksbu l-akbar vantaġġ possibbli", qal Andris Piebalgs, il-Kummissarju ta' l-Enerġija.

"Wasal il-waqt li l-konsumaturi u l-azjendi jgawdu l-benefiċċji ta' suq kompetittiv ta' l-enerġija, f'termini ta' l-għażla ta' fornituri u prezzijiet aktar ġusti. Dawn il-benefiċċji l-proposti ta' llum iġibuhom tassew", ikkumentat Neelie Kroes, il-Kummissarju Ewropew għall-Kompetizzjoni.

Biex is-suq intern ta' l-enerġija jaħdem sew għall-konsumaturi kollha, kbar u żgħar, u biex tgħin lill-UE tilħaq enerġija aktar żgura, kompetittiva u sostenibbli, il-Kummissjoni qed tipproponi għadd ta' miżuri biex tissupplimenta r-regoli eżistenti.

  • Separazzjoni tal-produzzjoni u l-forniment min-netwerks ta' trażmissjoni: il-proprjetà u l-operat tan-netwerk għandhom jiġu "sseparati". Dan ifisser il-firda bejn l-operat ta' netwerks ta' l-elettriku u l-gass mill-attivitajiet ta' provvista u ġenerazzjoni. Il-proposti jagħmluha ċara li, f'dan ir-rigward, l-alternattiva li tippreferi l-Kummissjoni hija s-separazzjoni tas-sjieda – fi kliem ieħor li kumpanija waħda ma tistax tibqa' proprjetarja tat-trażmissjoni filwaqt li tkun ukoll involuta fl-attivitajiet tal-produzzjoni jew tal-forniment ta' l-enerġija. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipproponi alternattiva oħra, l-"operatur indipendenti ta' sistema" li tagħmilha possibbli li kumpaniji eżistenti vertikalment integrati jżommu s-sjieda ta' netwerk, bil-kundizzjoni li l-assi jkunu tassew operati minn kumpanija jew korp għal kollox indipendenti minnhom, indipendentement u taħt sorveljanza regolatorja qawwija. Kwalunkwe waħda minn dawn l-alternattivi sejra toħloq inċentivi ġodda biex il-kumpaniji jinvestu fl-infrastrutturi, kapaċitajiet ġodda ta' interkonnessjoni u ta' ġenerazzjoni, u b'hekk nevitaw sew il-qtugħ fil-provvista ta' l-enerġija kif ukoll żidiet qawwija fil-prezzijiet.
  • Il-Kummissjoni tagħraf l-importanza strateġika tal-Politika ta' l-Enerġija. Għaldaqstant, il-pakkett fih salvagwardji biex jiżguraw li, kemmildarba kumpaniji minn pajjiżi terzi jkunu jixtiequ jakkwistaw interess sinifikanti f'netwerk ta' l-UE, jew saħansitra l-kontroll fuqu, ikollhom jikkonformaw, fid-dieher u bla ekwivoċi, ma' l-istess rekwiżiti ta' separazzjoni bħall-kumpaniji ta' l-UE. Il-Kummissjoni tista' tintervjeni meta akkwirent ma jkunx jista' juri l-indipendenza tiegħu, sew diretta kif ukoll indiretta, minn attivitajiet ta' forniment u produzzjoni.
  • l-Iffaċilitar tal-kummerċ transkonfinali fl-enerġija: Il-Kummissjoni tipproponi li tistabbilixxi Aġenzija għall-kooperazzjoni bejn ir-Regolaturi Nazzjonali ta' l-Enerġija, b'setgħat deċiżjonali vinkolanti, biex jikkomplementaw ir-Regolaturi Nazzjonali. Dan sejjer jiżgura t-trattament tajjeb ta' każijiet transkonfinali, u lill-UE jħalliha tiżviluppa netwerk Ewropew tassew li jaħdem bħala xibka waħda, u b'hekk iġib 'il quddiem id-diversità u s-sigurtà tal-provvista.
  • Regolaturi nazzjonali aktar effikaċi: Il-Kummissjoni tipproponi miżuri biex issaħħaħ u tiggarantixxi l-indipendenza tar-regolaturi nazzjonali fl-Istati Membri.
  • Il-promozzjoni tal-kollaborazzjoni u l-investiment transkonfinali: Il-Kummissjoni tipproponi Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistemi ta' Trażmissjoni. Operaturi tax-xibka ta' l-UE jkunu jistgħu jikkooperaw u jiżviluppaw kodiċijiet kummerċjali u tekniċi komuni, flimkien ma' standards tas-sigurtà, kif ukoll jippjanaw u u jikkoordinaw l-investimenti meħtieġa fuq il-livell ta' l-UE. Dan jiffaċilita wkoll il-kummerċ transkonfinali, u lill-operaturi joħolqilhom kundizzjonijiet aktra ekwi.
  • Aktar trasparenza: Passi biex itejbu t-trasparenza tas-suq rigward l-operat tan-netwerks u l-provvista sejrin jiggarantixxu aċċess ugwali għall-informazzjoni, jagħmlu l-prezzijiet aktar trasparenti, iqawwu l-kunfidenza fis-suq u jgħini biex jevitaw li jkun hemm manipulazzjoni tas-suq.
  • Aktar solidarjetà: billi s-swieq nazzjonali tqarribhom lejn xulxin, il-Kummissjoni tipprevedi aktar potenzjal biex l-Istati Membri jgħinu lil xulxin huma u jiffaċċaw theddidiet għall-provvista ta' l-enerġija.

Il-klijenti sejrin jibbenefikaw ukoll minn Karta tal-Konsumaturi ta' l-Enerġija, li għandha tiġi varata fl-2008. Din sejra tinkludi miżuri biex jindirizzaw il-faqar enerġetiku, informazzjoni għall-konsumaturi biex jagħżlu bejn fornituri u alternattivi ta' provvista, azzjonijiet biex jitnaqqsu l-formalitajiet meta dak li jkun jeqleb minn fornitur għall-ieħor, u biex iħarsu ċ-ċittadini minn-prattiċi kummerċjali inġusti. Kampanja separata ta' tagħrif sejra tgħarraf lill-konsumaturi bi drittijiethom.

Il-pakkett ta' miżuri propost antiċipatu l-Politika dwar l-Enerġija għall-Ewropa[2] tal-Kummisjsoni, li l-Kunsill Ewropew approvaha f'Marzu 2007. Din esponiet il-ħtieġa li, fl-enerġija, l-UE tippjana rotta lejn ekonomija żgura, sostenibbli u ta' ftit karbonju, għall-ġid taċ-ċittadini kolha tagħha. Swieq tassew kompetittivi bis-sħiħ huma prerekwiżit essenzjali biex dan il-għan jintlaħaq. Mill-1 ta' Lulju 2007, iċ-ċittadini fi ħdan l-UE kollha kemm hi diġà għandhom id-dritt li jagħżlu l-fornitur tagħhom. Il-pakkett il-ġdid għandu l-għan li l-fornituri kollha jissodisfaw standards għolja ta' servizz, sostenibbiltà u sigurtà.

Il-proposti tal-Kummissjoni għas-suq intern ta' l-enerġija huma parti integrali ta' l-Istrateġija ta' Liżbona, u l-sitrateġija enerġetika ta' l-UE sejra tiġi diskussa bejn il-Kapijiet ta' l-Istati u l-Gvernijiet fis-samits regolari tagħhom.
It-testi kollha sejrin ikunu disponibbli fis-sit:

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] • Regolament li jistabbilixxi l-Aġenzija ta' l-UE għall-kooperazzjoni tar-Regolaturi Nazzjonali ta' l-Enerġija

• Direttiva dwar l-Elettriku li temenda u tikkompleta d-Direttiva dwar l-Elettriku eżistenti 2003/54

• Direttiva dwar il-Gass li temenda u tikkompleta d-Direttiva dwar il-Gass eżistenti 2003/55

• Regolament dwar l-Elettriku li jemenda u jikkompleta r-Regolament dwar l-Elettriku eżistenti 1228/03

• Regolament dwar il-Gass li jemenda u jikkompleta r-Regolament dwar il-Gass eżistenti 1775/55

[2] (COM (2007) 1 finali)


Side Bar