Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

Bryssel 19. syyskuuta 2007

Energiaa Euroopalle: todelliset ja toimitusvarmat energiamarkkinat

Euroopan energiapolitiikalle on annettu tänään uutta pontta. Euroopan komissio on esittänyt kolmannen lainsäädäntöehdotuspaketin[1] varmistaakseen, että jokaisella EU:n kansalaisella on todellinen ja tehokas mahdollisuus valita toimittajansa ja saada hyötyä sisämarkkinoista. Komission ehdotuksissa keskeisiä seikkoja ovat kuluttajan valinnanvapaus, oikeudenmukaisemmat hinnat, puhtaampi energia ja toimitusvarmuus.

Paketti edistää kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja varmistamalla, että myös pienemmillä yrityksillä, kuten uusiutuviin energialähteisiin investoivilla yrityksillä, on pääsy energiamarkkinoille. Kilpailtujen markkinoiden avulla voidaan myös lisätä toimitusvarmuutta parantamalla voimalaitoksiin ja siirtoverkkoihin tehtävien investointien edellytyksiä, mikä puolestaan auttaa välttämään sähkön ja kaasun toimituskatkoksia. Ehdotuksilla lujitetaan myös takeita EU:n ulkopuolisten yritysten kanssa käytävästä terveestä kilpailusta.

"Avoimet ja oikeudenmukaiset energian sisämarkkinat ovat olennaisen tärkeät, jotta EU pystyisi vastaamaan ilmastonmuutoksen, kasvaneen tuontiriippuvuuden ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn asettamiin haasteisiin. Niiden avulla kuluttajia ja yrityksiä autetaan löytämään edullisin vaihtoehto ja varmistetaan, että EU:n ulkopuoliset yritykset noudattavat EU:n sääntöjä", totesi Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

"EU:ssa on viimeisten 10 vuoden ajan saavutettu suurta edistymistä energian sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Nyt on aika saattaa tämä prosessi päätökseen ja varmistaa, että näistä markkinoista saatavat edut ovat todellisia, tehokkaita ja kaikkien kansalaisten ja yritysten hyödynnettävissä. EU:n on nyt ryhdyttävä tarvittaviin toimiin taatakseen, että kaikki sen kansalaiset voivat valita toimittajansa ja olla varmoja siitä, että he ovat valinneet edullisimman vaihtoehdon", sanoi energiakomissaari Andris Piebalgs.

"Kotitalouksien ja yritysten on nyt aika saada kilpailluista energiamarkkinoista täysi hyöty toimittajaa koskevan valinnanvapauden ja oikeudenmukaisempien hintojen muodossa. Nämä edut saavutettaisiin tänään esitetyt ehdotukset hyväksymällä", totesi kilpailukomissaari Neelie Kroes.

Jotta sisämarkkinat voisivat palvella niin pieniä kuin suuria asiakkaita ja jotta kestävä, kilpailukykyinen ja varma energiahuolto olisi EU:ssa turvattu, komissio ehdottaa lukuisia toimenpiteitä, joilla täydennetään nykyisiä sääntöjä.

  • Tuotannon ja toimitusten erottaminen siirtoverkoista: Verkon omistajuus ja verkkotoiminnot olisi "eriytettävä". Tämä tarkoittaa sähkö- ja kaasuverkon verkkotoimintojen erottamista toimitus- ja tuotantotoiminnasta. Ehdotuksissa tehdään selväksi, että komission tässä asiassa suosima vaihtoehto on omistuksen eriyttäminen. Tämä tarkoittaa, että yksittäinen yritys ei voi enää sekä omistaa siirtoverkkoa että vastata energian tuotannosta tai toimituksista. Lisäksi komissio ehdottaa toista, "riippumattoman verkonhaltijan " vaihtoehtoa, jonka mukaan nykyisten vertikaalisesti integroituneiden yritysten on mahdollista säilyttää verkon omistus edellyttäen, että omaisuutta käyttävät niistä täysin riippumattomat yritykset tai elimet. Molemmat näistä vaihtoehdoista tarjoavat yrityksille uusia kannustimia investoida uuteen infrastruktuuriin, yhteenliittämiskapasiteettiin ja uuteen tuotantokapasiteettiin, jolloin voidaan välttää toimituskatkoksia ja tarpeettomia hintapiikkejä.
  • Komissio tunnustaa energiapolitiikan strategisen merkityksen. Tästä syystä paketti sisältää suojatoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että mikäli EU:n ulkopuoliset yritykset haluavat hankkia merkittävän osuuden jostain EU:n verkosta tai jopa hallita sitä, niiden on todistettavasti ja yksiselitteisesti noudatettava samoja eriyttämisvaatimuksia kuin EU:n yritysten. Komissio voi puuttua asiaan, jos ostaja ei voi osoittaa suoraa ja välillistä riippumattomuuttaan toimitus- ja tuotantotoiminnasta.
  • Rajatylittävän energiakaupan helpottaminen: Komissio ehdottaa, että kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten tueksi perustetaan yhteistyövirasto, joilla on valtuudet tehdä sitovia päätöksiä. Tämä helpottaa rajatylittävien tapausten asianmukaista käsittelyä ja tarjoaa EU:lle mahdollisuuden kehittää todellinen, yhtenä verkostona toimiva eurooppalainen verkko, joka parantaa energialähteiden monipuolisuutta ja toimitusvarmuutta.
  • Kansallisten sääntelyviranomaisten toiminnan tehostaminen: Komissio ehdottaa toimenpiteitä jäsenvaltioissa toimivien kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuuden lujittamiseksi ja varmistamiseksi.
  • Rajatylittävän yhteistyön ja investoinnin edistäminen: Komissio ehdottaa uutta siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa. EU:n verkonhaltijat kehittäisivät yhteistyössä yhteiset kaupalliset ja tekniset säännöt ja toimintavarmuutta koskevat vaatimukset sekä suunnittelisivat ja koordinoisivat EU:n tasolla tarvittavia investointeja. Näin helpotettaisiin myös rajatylittävää kauppaa ja tarjottaisiin verkonhaltijoille tasavertaisemmat toimintaedellytykset.
  • Avoimuuden lisääminen: Markkinoiden avoimuutta verkkotoimintojen ja toimitusten osalta lisäävillä toimilla varmistetaan tasavertainen tiedonsaanti, lisätään hinnoittelun avoimuutta, parannetaan markkinoihin kohdistuvaa luottamusta ja vähennetään mahdollisuuksia markkinoiden manipulointiin.
  • Yhteisvastuun lisääminen: Komissio katsoo, että lähentämällä kansallisia markkinoita toisiinsa jäsenvaltioilla on suuremmat mahdollisuudet auttaa toisiaan energiantoimituksiin liittyvien uhkien edessä.

Kuluttajat hyötyvät myös uudesta, vuonna 2008 laadittavasta energiankuluttajien peruskirjasta, jonka tavoitteena on voittaa energiaköyhyys, parantaa kuluttajien saatavilla olevia tietoja energiantoimittajan ja toimitusvaihtoehtojen valinnasta, vähentää toimittajan vaihtoon liittyvää byrokratiaa ja suojella kuluttajia sopimattomilta kaupallisilta käytännöiltä. Kuluttajille tiedotetaan heidän oikeuksistaan erillisellä tiedotuskampanjalla.

Tänään ehdotettua toimenpidepakettia ennakoitiin tiedonannossa "Energiapolitiikka Euroopalle"[2], jolle Eurooppa-neuvosto antoi tukensa maaliskuussa 2007. Siinä todettiin, että EU:n on laadittava uusi energiasuunnitelma, jotta siitä voitaisiin tehdä turvallisempi, kestävämpi ja vähähiilisempi talous, josta on hyötyä kaikille kansalaisille. Täysin kilpaillut markkinat ovat ehdoton edellytys tämän tavoitteen saavuttamiselle. EU:n kansalaisilla on jo 1. heinäkuuta 2007 alkaen ollut oikeus valita energiantoimittajansa. Uuden paketin tavoitteena on varmistaa, että kaikki toimittajat täyttävät palvelun, kestävyyden ja toimitusvarmuuden alalla vahvistetut korkeat vaatimukset.

Energian sisämarkkinoita koskevat komission ehdotukset ovat erottamaton osa Lissabonin strategiaa ja EU:n energiastrategiaa, ja niistä keskustellaan valtioiden ja hallitusten päämiesten säännöllisissä huippukokouksissa.
Kaikki asiakirjat ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] • Asetus kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta

• Sähködirektiivi nykyisen sähködirektiivin 2003/54 muuttamisesta ja täydentämisestä

• Kaasudirektiivi nykyisen kaasudirektiivin 2003/55 muuttamisesta ja täydentämisestä

• Sähköasetus nykyisen sähköasetuksen 1228/03 muuttamisesta ja täydentämisestä

• Kaasuasetus nykyisen kaasuasetuksen 1775/05 muuttamisesta ja täydentämisestä

[2] (KOM(2007) 1 lopullinen).


Side Bar