Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

Brüssel, 19. september 2007

Euroopa energiaturg: tõeline ja tarnekindel

Täna anti uut hoogu juurde Euroopa energiapoliitikale. Euroopa Komisjon võttis vastu seadusandlike ettepanekute kolmanda paketi,[1] et tagada igale ELi kodanikule tegelik võimalus tarnijat valida ja sellest kasu saada. Komisjoni ettepanekutes on keskseteks küsimusteks tarbija valikuvõimalused, õiglasemad hinnad, keskkonnasõbralikum energia ja varustuskindlus.

Paketiga suurendatakse säästvust, soodustatakse energiatõhusust ja tagatakse ka näiteks väiksematele taastuvenergiasse investeerivatele ettevõtjatele juurdepääs energiaturule. Konkurentsivõimeline turg tagab ka suurema varustuskindluse, sest elektrijaamadesse ja põhivõrkudesse investeerimise tingimused muutuvad paremaks – see kõik aitab vältida elektri- või gaasitarnete katkestusi. Samuti pööratakse suuremat tähelepanu ausa konkurentsi tagamisele seoses kolmandate riikide äriühingutega.

„Avatud ja õiglane energiasiseturg on oluline selleks, et EL suudaks toime tulla kliimamuutuste, suurema impordisõltuvuse ja maailmas konkureerimise probleemidega. Paketiga püütakse luua tarbijatele suurem ja soodsam valikuvõimalus ning tagada, et kolmandate riikide ettevõtjad austaksid meil kehtivaid eeskirju,“ selgitas Euroopa Komisjoni president Barroso.

„Viimase kümnendiga oleme jõudsalt liikunud ELi energiasiseturu suunas. Nüüd on aeg see protsess lõpule viia ja tagada, et kõik selle turu hüved oleksid tegelikult ja tõrgeteta kättesaadavad kõikidele isikutele ja ettevõtjatele. EL peab nüüd võtma vajalikke meetmeid, et kõik kodanikud saaksid ise tarnija valida ja olla kindlad, et nad on teinud parima valiku," ütles komisjoni energeetikavolinik Piebalgs.

„Nüüd saavad kodumajapidamised ja äriühingud kasutada kõiki konkurentsivõimelise energiaturu hüvesid tarnija valiku vabaduse ja õiglaste hindade näol. Nende ettepanekutega tagatakse see võimalus," rääkis konkurentsivolinik Kroes.

Et siseturg toimiks kõikide, nii suurte kui ka väikeste tarbijate jaoks ja et ELis tekiks turvaline, konkurentsivõimeline ja säästev energiasüsteem, teeb komisjon ettepaneku täiendada kehtivaid eeskirju mitme meetmega.

  • Tootmise ja tarnimise eraldamine edastusvõrkudest: võrgu omanik ja käitaja ei tohiks olla üks ja sama ettevõtja. See tähendab, et elektri- ja gaasivõrgu tööga seotud tegevus eraldatakse tarne- ja tootmistegevusest. Ettepanekutest sai selgeks, et selles küsimuses eelistab komisjon omandisuhte eraldamist, s.t et üks ja sama ettevõtja ei või enam olla nii põhivõrgu omanik kui ka energiatootja ja -tarnija. Lisaks sellele pakub komisjon välja teise variandi – nn sõltumatu võrguhalduri, mille puhul võrk jääb edaspidigi olemasolevate vertikaalselt integreeritud äriühingute omandusse, kuid tingimusel, et varasid käitab nendest sõltumatu ettevõtja või isik. Need mõlemad variandid stimuleerivad ettevõtjaid investeerima uude infrastruktuuri, võrkude vastastikuse sidumise võimsusesse ja uutesse tootmisvõimsustesse, vältides sellega elektrikatkestusi ja liigset hinnatõusu.
  • Komisjon tunnustab energiapoliitika strateegilist tähtsust. Seepärast sisaldab pakett kaitsemeetmeid selle tagamiseks, et kui kolmandate riikide äriühingud soovivad omandada märkimisväärse osaluse ELi võrgus või saavutada isegi kontrolli selle üle, peavad nad selgelt ja üheselt vastama samadele eraldamisnõuetele kui ELi äriühingud. Komisjonil on õigus sekkuda, kui ostja ei suuda tõendada oma otsest ega kaudset sõltumatust tarne- ja tootmistegevusest.
  • Piiriülese energiakaubanduse lihtsustamine: komisjon teeb ettepaneku luua energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, kelle otsused oleksid siduvad ja kes oleks täienduseks liikmesriikide reguleerivatele asutustele. Sellega tagatakse piiriüleste juhtude nõuetekohane menetlemine ja võimaldatakse ELil välja arendada tegelikult ühtse võrguna toimiv Euroopa võrk ning parandada varustamise mitmekesisust ja kindlust.
  • Liikmesriikide reguleerivate asutuste tõhusam töö: komisjon soovitab meetmeid, millega tagatakse liikmesriikide reguleerivate asutuste sõltumatus ja suurendatakse seda.
  • Piiriülese koostöö ja piiriüleste investeeringute soodustamine: komisjon teeb ettepaneku luua uus Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik. Võrguettevõtjad teeksid koostööd ja töötaksid välja ühised kaubandus- ja tehnilised reeglid ning turvanõuded, samuti kavandaksid ja koordineeriksid nad ELi tasandil tehtavaid investeeringuid. See lihtsustaks samuti piiriülest kauplemist ja tagaks ettevõtjatele võrdsemad tingimused.
  • Suurem läbipaistvus: meetmed, millega parandatakse turu läbipaistvust seoses võrgu tööga ja tarnimisega, tagavad võrdse juurdepääsu turule, muudavad hinnakujunduse läbipaistvamaks, suurendavad usaldust turul ja aitavad vältida turuga manipuleerimist.
  • Suurem solidaarsus: komisjon leiab, et liikmesriikide turgude lähendamisega suureneb liikmesriikide suutlikkus üksteist aidata energiaga varustamise probleemide korral.

Tarbijad saavad ka kasu uuest energiatarbijate hartast, mis avaldatakse 2008. aastal. See hõlmab kütusepuudusega võitlemise meetmeid, teavet tarbijatele tarnija valimise ja tarnetingimuste kohta, meetmeid bürokraatia vähendamiseks energiatarnija vahetamisel ja tarbijate kaitsmist ebaõiglaste müügitingimuste eest. Tarbijaid teavitatakse nende õigustest eraldi teavituskampaania käigus.

Soovitatud meetmepaketi peatsest tulekust teatati komisjoni dokumendis „Euroopa energiapoliitika“,[2] mille Euroopa Liidu Nõukogu jõustas märtsis 2007. Selles dokumendis määratleti ELi vajadus koostada uus energiastrateegia, et liikuda turvalisema, säästvama ja vähem süsihappegaasiheiteid tekitava majanduse suunas, millest saaksid kasu kõik kodanikud. Selle eesmärgi saavutamise oluliseks eeltingimuseks on täielikult konkurentsivõimelised turud. Alates 1. juulist 2007 on kõigil ELi kodanikel õigus valida tarnijat. Uue paketi eesmärk on tagada, et tarnijad täidavad rangeid teenindus-, säästvus- ja turvalisusnõudeid.

Energiasiseturgu käsitlevad komisjoni ettepanekud on Lissaboni strateegia ja ELi energiastrateegia lahutamatu osa ning neid arutatakse riigipeade ja valitsusjuhtide korrapärastel kohtumistel.
Kõik tekstid on kättesaadavad järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] • Määrus, millega ELis luuakse energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet

• Elektridirektiiv, millega muudetakse ja täiendatakse praegu kehtivat elektridirektiivi 2003/54

• Gaasidirektiiv, millega muudetakse ja täiendatakse praegu kehtivat gaasidirektiivi 2003/55

• Elektrimäärus, millega muudetakse ja täiendatakse praegu kehtivat elektrimäärust 1228/2003

• Gaasimäärus, millega muudetakse ja täiendatakse praegu kehtivat gaasimäärust 1775/2005

[2] (KOM (2007) 1 (lõplik))


Side Bar