Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2007

Η Ευρώπη ενεργοποιείται: μια πραγματική αγορά με ασφαλή εφοδιασμό

Σήμερα δόθηκε μια νέα ώθηση στην ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων[1], ώστε να διασφαλιστεί, για κάθε ευρωπαίο πολίτη, η δυνατότητα ουσιαστικής επιλογής προμηθευτή και άντλησης οφελών. Οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν ως κεντρικό άξονα την προσφορά δυνατοτήτων επιλογής στον καταναλωτή, λογικότερες τιμές, καθαρότερη ενέργεια και ασφάλεια του εφοδιασμού.

Η δέσμη προάγει την αειφορία, τονώνοντας την ενεργειακή απόδοση και εγγυώμενη την πρόσβαση στην ενεργειακή αγορά ακόμη και μικρότερων εταιρειών, όπως εκείνων που επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εξάλλου, μια ανταγωνιστική αγορά θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, βελτιώνοντας τους όρους πραγματοποίησης επενδύσεων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή τυχόν διακοπών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου. Ενδυναμώνονται επίσης οι εγγυήσεις υγιούς ανταγωνισμού με τις εταιρίες τρίτων χωρών.

"Μια ανοικτή και εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την εκ μέρους της ΕΕ αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των κλιματικών μεταβολών, της αυξημένης εξάρτησης από τις εισαγωγές και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Οι προσπάθειές μας στρέφονται στην εξασφάλιση καλύτερων όρων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καθώς και στη διασφάλιση της εκ μέρους των εταιριών τρίτων χωρών συμμόρφωσης με τους κανόνες μας", δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Barroso.

"Την τελευταία 10ετία διανύσαμε αρκετό δρόμο στην κατεύθυνση μιας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς στην ΕΕ. Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και για τη διασφάλιση του ουσιαστικού χαρακτήρα των οφελών για τις εν λόγω αγορές, της αποτελεσματικότητάς τους και της προσβασιμότητας κάθε ιδιώτη και εταιρίας σε αυτές. Η ΕΕ καλείται τώρα να λάβει τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες της είναι όντως σε θέση να διαλέγουν τον προμηθευτή τους στο πλαίσιο της πλέον συμφέρουσας για αυτούς λύση", δήλωσε ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος Piebalgs.

"Ήλθε η ώρα να επωφεληθούν πλήρως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από μια ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά από άποψη επιλογής προμηθευτή και δικαιότερων τιμών. Τα οφέλη αυτά θα προκύψουν από τις σημερινές προτάσεις", δήλωσε η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος κα Kroes.

Προκειμένου να προωθηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, και η αναβάθμιση της ενέργειας που χρησιμοποιεί η ΕΕ υπό το πρίσμα της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας, η Επιτροπή προτείνει σειρά μέτρων που συμπληρώνουν τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις.

  • Διαχωρισμός της παραγωγής και του εφοδιασμού από τα δίκτυα διανομής: πρέπει να διαχωριστεί η κυριότητα των δικτύων από την εκμετάλλευσή τους. Επιβάλλεται να αποσυνδεθεί η εκμετάλλευση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου από τις δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής. Οι προτάσεις καθιστούν σαφές ότι η εν προκειμένω προτίμηση της Επιτροπής στρέφεται στην αποσύνδεση της κυριότητας – δηλαδή στη μη δυνατότητα, στο εξής, της ταυτόχρονης, από μία και μόνη εταιρία, κυριότητας και δραστηριοποίησης στην παραγωγή ή διανομή ενέργειας. Πέραν τούτου, η Επιτροπή προτείνει μια δεύτερη δυνατότητα, τον "ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος", που επιτρέπει σε υφιστάμενες, καθετοποιημένες, εταιρίες, να διατηρήσουν την κυριότητα του(των) δικτύου(ων), υπό την προϋπόθεση της εμπράγματης αξιοποίησης των πάγιων στοιχείων από εντελώς ανεξάρτητες/ους από αυτούς εταιρίες ή φορείς. Οποιαδήποτε από τις εν λόγω εναλλακτικές επιλογές θα δημιουργήσει για τις εταιρίες περαιτέρω κίνητρα επενδύσεων σε νέες υποδομές, σε δυναμικότητα διασύνδεσης και νέας παραγωγής, αποφεύγοντας έτσι τις γενικές διακοπές ηλεκτρισμού και τις άσκοπες εκτινάξεις τιμών.
  • Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της ενεργειακής πολιτικής. Ως εκ τούτου, η δέσμη μέτρων περιέχει διασφαλίσεις ώστε σε περίπτωση που εταιρίες τρίτων χωρών επιθυμούν να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο ή δικαιώματα που τους επιτρέπουν τον έλεγχο ενός ευρωπαϊκού δικτύου να οφείλουν αποδεδειγμένα και κατηγορηματικά να συμμορφώνονται στις ίδιες απαιτήσεις για διαχωρισμό δραστηριοτήτων όπως οι ευρωπαϊκές εταιρίες. Η Επιτροπή δύναται να παρεμβαίνει όποτε η εταιρία που εξαγοράζει μερίδια δεν μπορεί να αποδείξει αμφότερες, άμεση και έμμεση, ανεξαρτησία της από δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής.
  • Διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση οργανισμού συνεργασίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, με αρμοδιότητες επιβολής του νόμου, ως συμπλήρωμα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Έτσι θα εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των διασυνοριακών προβλημάτων και θα δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ να αναπτύξει ένα πραγματικά ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, προάγοντας τη διαφοροποίηση και την ασφάλεια εφοδιασμού.
  • Αποτελεσματικότερες εθνικές ρυθμιστικές αρχές: η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την ενίσχυση και διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στα κράτη μέλη.
  • Προαγωγή της διασυνοριακής συνεργασίας και των διασυνοριακών επενδύσεων: η Επιτροπή προτείνει τη συγκρότηση ενός νέου ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Οι διαχειριστές του ευρωπαϊκού διασυνδεδεμένου συστήματος θα συνεργάζονται και θα αναπτύσσουν κοινούς εμπορικούς και τεχνικούς κωδικούς και πρότυπα ασφαλείας· θα σχεδιάζουν και θα συντονίζουν τις επενδύσεις που θα χρειάζονται σε επίπεδο ΕΕ. Έτσι θα διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συναλλαγές και θα διαμορφωθούν πλέον ισότιμοι όροι για τους διαχειριστές.
  • Μεγαλύτερη διαφάνεια: τα μέτρα αύξησης της διαφάνειας της αγοράς όσον αφορά την εκμετάλλευση και τον εφοδιασμό των δικτύων θα εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στις πληροφορίες, καθιστώντας διαφανέστερη την τιμολόγηση, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στην αγορά και συμβάλλοντας στην αποφυγή χειραγώγηση της αγοράς.
  • Αύξηση της αλληλεγγύης: με τη σύγκλιση των εθνικών αγορών, η Επιτροπή διαβλέπει μεγαλύτερες δυνατότητες αλληλοβοήθειας των κρατών μελών σε περίπτωση απειλών του ενεργειακού εφοδιασμού.

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν, εξάλλου, από την κατάρτιση νέου χάρτη καταναλωτών ενέργειας, ο οποίος θα εγκαινιαστεί το 2008. Αυτός θα περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης της έλλειψης καυσίμων, ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε να είναι σε θέση να διαλέγουν προμηθευτή και να διατηρούν ακέραιες τις επιλογές προμήθειας, μέτρα για τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών κατά την αλλαγή προμηθευτών ενέργειας και προστασίας των πολιτών από παράτυπες πρακτικές πωλήσεων. Ανεξάρτητη διαφωτιστική εκστρατεία θα ενημερώσει τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους.

Η προτεινόμενη δέσμη μέτρων είχε εξαγγελθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής "Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη"[2] η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007. Στην ανακοίνωση περιγράφεται η ανάγκη χάραξης, εκ μέρους της ΕΕ, νέας ενεργειακής πορείας προς μία ασφαλέστερη, αειφόρο και χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα οικονομία, προς όφελος όλων των πολιτών. Η πλήρης ανταγωνιστικότητα των αγορών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Από την 1η Ιουλίου 2007, οι πολίτες της ΕΕ έχουν ήδη το δικαίωμα επιλογής του προμηθευτή τους. Η νέα δέσμη αποβλέπει στο να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι προμηθευτές πληρούν υψηλά πρότυπα παροχής υπηρεσιών, αειφορίας και ασφάλειας.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για την εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της Λισαβόνας και της ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ και θα αποτελέσουν τον αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, στις τακτικές συνόδους κορυφής.
Όλα τα κείμενα θα είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] Κανονισμός για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

• Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υφιστάμενη οδηγία 2003/54 για την ηλεκτρική ενέργεια

• Οδηγία για το αέριο η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υφιστάμενη οδηγία 2003/55 για το αέριο

• Κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια, ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει τον υφιστάμενο κανονισμό 1228/03 για την ηλεκτρική ενέργεια

• Κανονισμός για το αέριο, ο οποίος τροποποιεί και συμπληρώνει τον υφιστάμενο κανονισμό 1775/05 για το φυσικό αέριο

[2] (COM(2007)1 τελικό)


Side Bar