Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

V Bruselu dne 19. září 2007

Energie pro Evropu – skutečný a spolehlivý trh

Energetická politika v Evropě dnes obdržela nový impulz. Evropská komise přijala třetí soubor legislativních návrhů[1], kterými se má zajistit skutečná možnost výběru dodavatele a aby se všichni zákazníci mohli rozhodnout pro nejlepší nabídku. Do středu pozornosti se v návrzích Komise dostává možnost výběru ze strany spotřebitele, výhodnější ceny, ekologicky únosnější výroba energie a bezpečnost zásobování.

Návrhy podporují trvalou udržitelnost tím, že podněcují energetickou účinnost a zaručují, aby přístup na trh s energií měly i menší obchodní společnosti, například ty, které investují do energie z obnovitelných zdrojů. Trh plně otevřený hospodářské soutěži také zajistí větší bezpečnost zásobování, neboť lepší podmínky pro investice do elektráren a rozvodných sítí pomohou předcházet výpadkům v dodávkách elektřiny nebo plynu. Posilují se také záruky spravedlivé hospodářské soutěže s obchodními společnostmi ze třetích zemí.

„Otevřený a spravedlivý vnitřní trh s energií má podstatný význam pro zajištění toho, aby se EU dokázala vyrovnat s problematikou změny klimatu, zvýšené závislosti na dovozu a globální hospodářské soutěže. Chceme, aby spotřebitelé i podniky měly výhodnější podmínky a aby obchodní společnosti z třetích zemích respektovaly naše pravidla,“ řekl předseda Evropské komise Barroso.

„Za posledních 10 let jsme dosáhli podstatného pokroku na cestě k vnitřnímu trhu s energií v EU. Nyní je čas tento proces završit a zajistit, aby podmínky na tomto trhu byly výhodné pro všechny fyzické i právnické osoby. EU musí nyní učinit nezbytné kroky k zajištění toho, aby si všichni evropští občané mohli vybrat dodavatele a rozhodnout se pro nejlepší nabídku,“ prohlásil komisař pro energetiku Piebalgs.

„Nastal čas, aby domácnosti i podniky začaly využívat všech výhod trhu s energií plně otevřeného hospodářské soutěži, pokud jde o výběr dodavatele a výhodnější ceny. Návrhy, jež dnes předkládáme, to umožní,“ sdělila komisařka pro hospodářskou soutěž Kroesová.

Komise navrhuje řadu opatření, jimiž se mají doplnit stávající pravidla tak, aby vnitřní trh fungoval stejně pro velké i malé spotřebitele a aby EU mohla v energetickém zásobování dosáhnout větší bezpečnosti, konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti.

  • Oddělení výroby a zásobování od rozvodných sítí: Vlastnictví sítě a provoz sítě by měly být odděleny. To se týká oddělení provozu rozvodných sítí elektřiny a plynu od činností v oblasti zásobování a výroby. Jak z návrhů jasně vyplývá, upřednostňuje Komise alternativu oddělení vlastnictví, kdy už jeden podnik nesmí být zároveň vlastníkem rozvodných sítí i výrobcem energie nebo dodavatelem energie. Kromě toho Komise navrhuje „nezávislého provozovatele sítě“ jako alternativu, jež umožňuje u stávajících vertikálně propojených společností ponechat si vlastnictví sítě, ovšem za podmínky, že aktiva budou provozována zcela nezávislou společností nebo zcela nezávislým subjektem. Obě alternativy vytvoří nové pobídky pro společnosti k investicím do nové infrastruktury, do nových kapacit vzájemného propojení a do nových výrobních kapacit, čímž se zamezí výpadkům v dodávkách proudu a zbytečným cenovým šokům.
  • Komise uznává strategický význam energetické politiky. Proto návrhy obsahují pojistky pro případ, že by společnosti ze třetích zemí chtěly získat významný podíl v síti EU nebo ji dokonce ovládnout. Potom by musely prokazatelně a jednoznačně splňovat stejné požadavky na oddělení jako společnosti z EU. Komise může zakročit, pokud kupující není s to prokázat svou přímou i nepřímou nezávislost na činnostech v oblasti zásobování a výroby.
  • Usnadnění přeshraničního obchodu s energií: Komise navrhuje zřídit Agenturu pro spolupráci vnitrostátních energetických regulačních orgánů, která by měla pravomoc přijímat závazná rozhodnutí a doplnila by tak systém národních regulačních orgánů. To zajistí řádné vyřizování přeshraničních případů a umožní to EU vyvinout skutečně evropskou strukturu fungující jakožto jedna síť a tak podporovat rozmanitost a bezpečnost zásobování.
  • Efektivnější národní regulační orgány: Komise navrhuje opatření k posílení a zabezpečení nezávislosti národních regulačních orgánů v členských státech.
  • Podpora přeshraniční spolupráce a přeshraničních investic: Komise navrhuje novou Evropskou síť pro provozovatele přenosových soustav. Provozovatelé distribučních soustav v EU by v ní spolupracovali a vyvíjeli společná obchodní a technická pravidla a bezpečnostní normy a plánovali by a koordinovali investice, jichž je třeba na úrovni EU. Tím by se též usnadnil přeshraniční obchod a vytvořily by se vyrovnanější podmínky pro provozovatele.
  • Větší transparentnost: Opatření ke zlepšení transparentnosti trhu, pokud jde o provozování sítí a dodávky, zaručí rovný přístup k informacím, učiní transparentnější tvorbu cen, posílí důvěru v trh a přispěje k zamezení manipulace s trhem.
  • Posílení solidarity: ve sbližování vnitrostátních trhů spatřuje Komise lepší šance k tomu, aby si členské státy navzájem pomáhaly při ohrožení energetického zásobování.

Zákazníci také budou moci využívat ustanovení Charty spotřebitelů energie, která má být vyhlášena v roce 2008. Tato Charta spotřebitelů energie bude obsahovat opatření týkající se finanční nedostupnosti paliv, informací, které spotřebitel potřebuje při výběru dodavatele, dále opatření na omezení byrokracie při změně dodavatele energie a opatření na ochranu občanů před nekalými obchodními praktikami. V samostatně vedené informační kampani budou zákazníci informováni o svých právech.

Navrhovaný soubor opatření byl již nastíněn ve sdělení Komise Energetická politika pro Evropu[2], které schválila Evropská rada v březnu 2007. V tomto sdělení se uvádí, že v zájmu všech svých občanů musí EU definovat novou energetickou strategii na cestě k bezpečnějšímu, trvale udržitelnému hospodářství s nízkými emisemi uhlíku. Nezbytným předpokladem pro dosažení tohoto cíle jsou trhy plně otevřené hospodářské soutěži. Od 1. července 2007 již mají občané po celé EU právo vybírat si dodavatele. Účelem nového souboru opatření je zajistit, aby všichni dodavatelé dodržovali vysokou úroveň služby a působili v souladu s cíli trvalé udržitelnosti a bezpečnosti.

Návrhy Komise na vnitřní trh s energií jsou nedílnou součástí lisabonské strategie a energetické strategie EU a budou je projednávat hlavy států a předsedové vlád na svých pravidelných setkáních.
Všechny texty budou dostupné na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] • Nařízení, kterým se zřizuje agentura EU pro spolupráci národních energetických regulačních orgánů

• Směrnice o elektřině, kterou se mění a doplňuje stávající směrnice o elektřině 2003/54

• Směrnice o plynu, kterou se mění a doplňuje stávající směrnice o plynu 2003/55

• Nařízení o elektřině, kterým se mění a doplňuje stávající nařízení o elektřině 1228/03

• Nařízení o plynu, kterým se mění a doplňuje stávající směrnice o plynu 1775/55

[2] (KOM(2007) 1 v konečném znění)


Side Bar