Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1361

Брюксел, 19 септември 2006 г.

Енергоснабдяването на Европа: Истински пазар със сигурно електроснабдяване

Днес бе даден нов стимул на енергийната политика за Европа. Европейската комисия прие трети пакет законодателни предложения[1], за да гарантира реален и ефективен избор на доставчици, както и ползи за всеки един гражданин. Предложенията на Комисията поставят потребителския избор, по-справедливите цени, по-чистата енергия и сигурността на енергоснабдяването във фокуса на нейния подход.

Пакетът поощрява устойчивостта, като стимулира енергийната ефективност и гарантира достъп до енергийния пазар дори за по-малките компании, например за тези, които инвестират във възобновяема енергия. Конкурентоспособният пазар ще гарантира също повишена сигурност на енергоподаване чрез подобряване на условията за инвестиране в електроцентралите и преносните мрежи, като по този начин ще спомогне за избягване на прекъсванията в електроснабдяването и подаването на газ. Гаранциите за честно съревнование с компании от трети страни също са подсилени.

„Един отворен и справедлив вътрешен енергиен пазар е от основно значение, за да се гарантира, че ЕС може да отговори на предизвикателствата на промените на климата, повишената зависимост от внос и конкуренцията в световен мащаб“. Става въпрос за осигуряване на по-добра сделка за потребителите и бизнеса и гарантиране на това, че компаниите от трети страни спазват нашите правила“ - разясни председателят на Европейската комисия Барозу.

“През последните 10 години напреднахме значително по пътя към вътрешен енергиен пазар в ЕС. Дойде времето, когато трябва да завършим този процес и да гарантираме, че ползите от този пазар са реални, ефективна и достъпна за всяко едно лице или предприятие. Сега ЕС трябва да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че всички негови граждани могат да избират своя доставчик и да бъдат убедени, че сключват най-добрата сделка“, каза комисарят по въпросите на енергетиката Пиебалгс.

„Дойде времето домакинствата и предприятията да се ползват от пълните предимства на конкурентния енергиен пазар по отношение на избора на доставчик и по-справедливите цени. Днешните предложения ще осигурят тези предимства“ – каза Комисарят за конкуренцията, Крус.

За да се гарантира, че вътрешният пазар функционира за всички клиенти, били те големи или малки, и да се подпомогне ЕС в постигането на по-сигурна, конкурентоспособна и устойчива енергетика, Комисията предлага определен брой мерки в допълнение към съществуващите правила.

  • Разделяне на производството и енергоподаването от преносните мрежи: Собствеността и стопанисването на мрежите следва да бъдат „отделни“. Това означава разделяне на експлоатацията на мрежата за електропренос и доставка на газ от дейностите по разпределението и производството на енергия. Предложенията изясняват, че предпочитаният от Комисията вариант в това отношение е разделна собственост – с други думи, една единствена компания вече не може да притежава преноса на енергия и в същото време да има за занятие производство на енергия или енергоподаване. Допълнително, Комисията предлага втори вариант – вариантът на „независимия системен оператор“, който позволява съществуващите вертикално интегрирани предприятия да запазят собственост върху мрежата, но при условие че активите в действителност се стопанисват от предприятие или орган, които са напълно независими от първите. Всеки един от тези варианти ще създаде нови стимули за предприятията да инвестират в нова инфраструктура, в съоръжения за междинни връзки между мрежите и нови мощности за производство на енергия, което ще предотврати прекъсване в електроснабдяването и излишно покачване на цените.
  • Комисията признава стратегическото значение на енергийната политика. По тази причина пакетът съдържа предпазни клаузи, за да гарантира, че в случай че компании от трети страни желаят да придобият значителен капиталов дял или дори контрол върху мрежа в ЕС, те ще трябва нагледно и недвусмислено да се съобразят със същите изисквания за разделяне на собствеността, както европейските компании. Комисията може да се намесва, когато даден купувач не може да докаже пряката и непряката си независимост от дейностите по енергоподаването и енергопроизводството.
  • Улесняване на трансгранична търговия с енергия: с цел да допълни националните регулаторни органи, Комисията предлага да учреди агенция за сътрудничество между националните регулаторни органи за енергетиката, чиито решения имат обвързващо действие. Това ще гарантира правилното обработване на трансграничните случаи и ще даде възможност на ЕС да разгърне истинска европейска мрежа, която да работи като единна система, насърчавайки разнообразието и сигурността на снабдяването.
  • По-ефективни национални регулатори: Комисията предлага мерки за подсилване и гарантиране на независимостта на националните регулатори в държавите-членки.
  • Насърчаване на трансграничното сътрудничество и инвестициите: Комисията предлага нова Европейска мрежа за операторите на преносната система. Операторите на европейската мрежа ще си сътрудничат и ще развиват общи търговски и технически правилници и стандарти за безопасност, както и ще планират и съгласуват инвестициите, необходими на равнище ЕС. Това ще улесни също така трансграничната търговия и ще създаде по-голяма степен на равнопоставеност на конкурентната среда за операторите.
  • По-голяма прозрачност: мерките за повишаване на прозрачността на пазара при експлоатацията на мрежата и при снабдяването ще гарантират равен достъп до информацията, ще направят ценообразуването по-прозрачно, ще увеличат доверието към пазара и ще спомогнат за избягване на пазарни манипулации.
  • Повишена солидарност: чрез сближаването на националните пазари Комисията предвижда по-голям потенциал за сътрудничество между държавите-членки за решаване на проблемите на енергоснабдяването.

Потребителите ще се ползват също от новосъздадена Харта на енергийния потребител, която ще започне да действа през 2008 г. Тя ще включва мерки за справяне с недостига на гориво, информация за потребителите при избора на доставчик и възможностите за енергоснабдяване, действия за намаляване на бюрократичните процедури при смяна на доставчика на енергия и защита на гражданите от нелоялни практики на продажба. Отделна информационна кампания ще запознава потребителите с техните права.

Предложеният пакет от мерки бе предшестван от Енергийната политика за Европа на Комисията[2], която бе одобрена от Европейския съвет през март 2007 г. Това породи нуждата ЕС да прокара нов енергиен курс към по-сигурна, устойчива „нисковъглеродна“ икономика, която да облагодетелства всички граждани. Напълно конкурентните пазари са основна предпоставка за постигането на тази цел. От 1 юли 2007 г. гражданите в ЕС вече имат правото да избират своя доставчик. Новият пакет цели да гарантира, че всички доставчици отговарят на високите стандарти за услугите, устойчивостта и сигурността.

Предложенията на Комисията за вътрешния енергиен пазар са неразделна част от Лисабонска стратегия и енергийната стратегия на ЕС и ще бъдат обсъждани между държавните и правителствените ръководители на редовните им срещи на високо равнище.
Всички текстове ще бъдат достъпни тук:

http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm


[1] • Регламент, учредяващ Европейската агенция за сътрудничесство между националните регулаторни органи за енергетиката

• Директива за електроенергията, за изменение и допълване на съществуващата Директива за електроенергията 2003/54

• Директива за газа, за изменение и допълване на съществуващата Директива за газа 2003/55

• Регламент за електроенергията, за изменение и допълване на съществуващия Регламент за електроенергията 1228/03

• Регламент за газа, за изменение и допълване на съществуващия Регламент за газа 1775/05[2]

(COM (2007)1 окончателен)


Side Bar