Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1357

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2007

«Προλαμβάνουμε για να μην θεραπεύουμε»: η Επιτροπή παρουσιάζει τη νέα κοινοτική πολιτική για την υγεία των ζώων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση που καθορίζει τη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία των ζώων για την περίοδο 2007-13. Η ανακοίνωση παρέχει το πλαίσιο για τα μέτρα υγείας των ζώων κατά τα επόμενα 6 έτη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εκτεταμένη ανάδραση από τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και τις πιθανές μελλοντικές προκλήσεις. Ο στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στα προληπτικά μέτρα, την επιτήρηση, τους ελέγχους και την έρευνα των νόσων, ώστε να μειωθεί η συχνότητα νέων κρουσμάτων των ζωονόσων και να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των εστιών που εμφανίζονται. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης, ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την υγεία των ζώων θα έχουν σαφείς αρμοδιότητες για να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι στόχοι της νέας στρατηγικής, έτσι ώστε η πολιτική της ΕΕ για την υγεία των ζώων να είναι κατά το δυνατόν σταθερότερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη κατά τα επόμενα χρόνια. Τονίζεται επίσης η ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης ως προς τη χάραξη πολιτικής για την υγεία των ζώων, διασυνδέοντάς την με τις λοιπές κοινοτικές πολιτικές.

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, αρμόδιος επίτροπος για θέματα Υγείας, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα ζητήματα υγείας των ζώων και καταλαβαίνουν περισσότερα για την άμεση επίδραση που αυτά μπορεί να έχουν στη ζωή τους. Η υγεία των ζώων έχει συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, την οικονομική ευημερία και τις ηθικές αξίες. Μέσω της νέας κοινοτικής πολιτικής για την υγεία των ζώων ο στόχος είναι η εξυπηρέτηση της δημόσιας υγείας και η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας και καλής μεταχείρισης των ζώων στην ΕΕ. Ο στόχος μας είναι να μειωθούν οι απειλές που συνεπάγονται ορισμένες νόσοι, και να εξασφαλιστεί ότι κάθε σχετικό μέτρο που λαμβάνεται κατά τα επόμενα 6 έτη παρέχει μέγιστο όφελος για τους πολίτες της ΕΕ.»

Σοβαρές επιζωοτίες, όπως η κρίση αφθώδους πυρετού του 2001, μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο στην υγεία των ζώων αλλά και στην οικονομία, τις κοινωνικές δομές, το εμπόριο, την καλή μεταχείριση των ζώων και το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υιοθέτησαν μια πιο προδραστική προσέγγιση ως προς τις απειλές για την υγεία των ζώων, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα παρακολούθησης, επιτήρησης καθώς και μέτρα βιοασφάλειας με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Βάσει της νέας στρατηγικής, αυτή η προληπτική προσέγγιση θα επιταχυνθεί, ενώ οι υφιστάμενοι μηχανισμοί θα ενισχυθούν. Η βιοασφάλεια θα βελτιωθεί στα αγροκτήματα, στα σύνορα και κατά τη μεταφορά των ζώων. Η παρακολούθηση και η επιτήρηση των νόσων θα αυξηθεί σε ολόκληρη την ΕΕ και η ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης θα ενισχυθεί. Ο στόχος είναι να γίνει μεγαλύτερη επένδυση σε προληπτικά μέτρα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τα κρούσματα νόσου και το πολύ υψηλότερο κόστος που συνδέεται με αυτά.

Η προσέγγιση που σχετίζεται με τους ελέγχους κατά την εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων θα αναθεωρηθεί επίσης, έτσι ώστε οι επίσημοι έλεγχοι να στοχεύουν τα προϊόντα υψηλού κινδύνου και να λαμβάνονται πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Η ΕΕ θα επικεντρωθεί επίσης στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τους εμπορικούς εταίρους της, έτσι ώστε να βελτιωθεί η από μέρους τους κατανόηση των κανόνων και προδιαγραφών της ΕΕ και να καταστεί δυνατή η πιο έγκαιρη προειδοποίηση όταν προκύπτει πρόβλημα σε προϊόντα που προορίζονται για την Ευρώπη.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης η σημασία της προώθησης της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας και της συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους εταίρους σε διάφορα επίπεδα προς την προοπτική αυτή. Μέσω της νέας στρατηγικής, το δίκτυο εθνικών εργαστηρίων αναφοράς θα αναπτυχθεί περαιτέρω, μεγιστοποιώντας έτσι τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχουν στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων στον τομέα της υγείας των ζώων θα αυξηθούν επίσης, ενώ το έργο των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς θα επαναξιολογηθεί. Περισσότερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, π.χ. για την ανάπτυξη εμβολίων, ενώ θα δοθεί υποστήριξη σε τρίτες χώρες για την πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με τις εξωτικές και λοιπές νόσους που συνεπάγονται δυνητική απειλή. Ο στόχος είναι η εδραίωση της φήμης της Ευρώπης στον τομέα της επιστημονικής αριστείας για την υγεία των ζώων, γεγονός που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα δώσει στην ΕΕ μεγαλύτερο κύρος στις διεθνείς αντιδικίες.

Η υγεία των ζώων είναι μια πραγματική κοινοτική πολιτική, καθώς περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τομείς όπως είναι το περιβάλλον, η γεωργία, η αλιεία, το εμπόριο, η έρευνα, οι επιχειρήσεις, η εσωτερική αγορά, η φορολογία, η εξωτερική βοήθεια, ο προϋπολογισμός και η διεύρυνση. Για το λόγο αυτό, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Επιτροπή προτίθεται να υιοθετήσει μιαν ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χάραξη της πολιτικής της για τα επόμενα χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/index_en.htm


Side Bar