Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

Bryssel den 17 september 2007


[Graphic in PDF & Word format]

Den intelligenta bilen: Kommissionen banar vägen för säkrare, miljövänligare och smartare bilar

Europeiska kommissionen redogjorde i dag för sina planer för att snabba på utvecklingen av säkrare, renare och smartare bilar. Kommissionen kommer att inleda förhandlingar med den europeiska och asiatiska bilindustrins organisationer senare i år för att få fram en överenskommelse om att det europeiska systemet för larmsamtal från fordon (eCall) ska erbjudas som standardutrustning i alla nya bilar från och med 2010. Kommissionen kommer också att satsa på att främja användningen av annan livräddande teknik och undersöka hur bilarna kan göras miljövänligare och smartare med hjälp av teknik.

"Teknik kan rädda liv, förbättra vägtransporterna och skydda miljön. EU måste se till att den här goda nyheten sprids till konsumenterna och fortsätta med att sätta tryck på aktörerna så att medborgarna kan ta del av denna vinnande teknik utan några onödiga fördröjningar", sa Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. "Om vi menar allvar med att vilja rädda liv på de europeiska vägarna måste samtliga 27 medlemsstater sätta upp en tidsgräns för när eCall och elektronisk stabilitetskontroll (ESC) ska finnas som standardutrustning i alla nya bilar. Vi måste också undanröja olika administrativa hinder för innovationer som kan göra bilar säkrare och renare. Det handlar till exempel om att se till att det finns radiofrekvenser tillgängliga för sådana kooperativa system som kan minska antalet olyckor, trafikbelastningen och koldioxidutsläppen. Om snabba framsteg inte kan uppnås på frivillig väg är jag beredd att ingripa."

Jacques Barrot, kommissionär med ansvar för transporter hade följande att säga: "I vår kamp för att halvera antalet dödsfall på vägarna fram till 2010 vidtar vi åtgärder på alla fronter – säkrare förare, säkrare infrastruktur och säkrare fordon. Med de här åtgärderna för smarta bilar vill kommissionen se till att den senaste tekniken faktiskt används i våra bilar så snart det är möjligt, så att den kan bidra till att rädda liv och minska transporternas miljöeffekter."

Kommissionens vice ordförande Günter Verheugen, som ansvarar för näringslivsfrågor, tillade följande: ”Vi bör utnyttja all den teknik och de kunskaper som finns tillgängliga på ett sätt som gagnar våra samhällen. Vi har tillgång till teknik som kan ge bilförare bättre assistans och kan därmed förhindra mänskliga tragedier. Därför har jag föreslagit att det ska vara obligatoriskt med elektronisk stabilitetskontroll i nya bilar från och med 2011 och väntar nu på allmänhetens reaktioner”.

Kommissionens nya meddelande Den intelligenta bilen, som antogs i dag, har tre tydliga prioriteringar: säkrare, renare och smartare bilar.

För att förbättra säkerheten sägs i meddelandet att användningen av kollisionsförhindrande teknik måste öka, och därför kommer kommissionen bland annat att göra följande:

  • Kommissionen uppmanar de medlemsstater som fortfarande inte har undertecknat kommissionens samförståndsavtal om eCall att göra det före utgången av 2007 (se IP/07/760). Upp till 2 500 liv skulle kunna räddas i Europa om alla bilar vore utrustade med eCall. Kommissionen kan komma att vidta lagstiftningsåtgärder under 2008 om alltför få medlemsstater undertecknar samförståndsavtalet.
  • I ett samråd senare i år kommer kommissionen att diskutera frågan om hur man kan öka tillgången till elektronisk stabilitetskontroll i små och medelstora bilar. 4 000 liv skulle kunna räddas och 100 000 olyckor förhindras varje år om elektronisk stabilitetskontroll fanns i alla bilar (se IP/07/621). Detta underströks också i informationskampanjen ChooseESC! (www.chooseesc.eu/) som nyligen genomfördes av kommissionen.
  • Kommissionen kommer senare i år att hålla ett samråd för att fastställa om bromsassistans och kollisionsförhindrande system borde finnas som obligatorisk utrustning i alla bilar. Sensorer som varnar förarna en halv sekund tidigare vid kollisionsrisk skulle kunna minska antalet påkörningar bakifrån med 60 %.

Kommissionen kommer också att ta fram riktlinjer om incitament för smarta bilsystem, som exempelvis medlemsstaternas skatteincitament, senast andra kvartalet 2008.

För att göra vägtransporterna miljövänligare kommer kommissionen under 2008 att föreslå en plan för införande av effektivast möjliga teknik för små koldioxidutsläpp. Denna plan kommer att omfatta både fordon och infrastruktur. Innan dess kommer man att arbeta med att kvantifiera informations- och kommunikationsteknikens bidrag till minskade koldioxidutsläpp inom vägtransportsektorn, eftersom det i dagsläget inte finns några tillförlitliga uppgifter om detta.

För att uppnå smartare vägtransporter uppmanar meddelandet berörda aktörer att utarbeta ett standardiserat gränssnitt som exempelvis kopplar samman mobil navigationsutrustning med andra system som är integrerade i fordonet. Kommissionen uppmanar också leverantörer av utrustning och biltillverkare att genomföra kommissionens rekommendation från 2006 om samspelet mellan människa och maskin, som innehåller allmänna principer för säker installation och användning av mobila informations- och kommunikationssystem i bilar. Samtidigt kommer kommissionen att fortsätta att finansiera forskning om smart kommunikation för säkrare och effektivare transporter.

Bakgrund:

Initiativet Den intelligenta bilen, som ingår i EU:s strategi i2010 (se IP/05/643) inleddes i februari 2006. Det var den första strategiska ramen för smartare, säkrare och renare vägtransporter baserade på informations- och kommunikationsteknik (se IP/06/191).

Meddelandet kommer att presenteras i morgon i Versailles i Frankrike vid 2007 års upplaga av evenemanget Den intelligenta bilen. Den 19–20 september kommer ett EU-finansierat forskningsprojekt, som granskat förebyggande trafiksäkerhetstillämpningar och –teknik, att lägga fram sina slutresultat. 24 fordonsprototyper och sex simulatorer kommer också att förevisas för medierna.

Den 22 september 2007 kommer en demonstration att anordnas i Versailles, där allmänheten kommer att ges möjlighet att titta på bilprototyper och få veta mer om framtidens bil.

Hittills har över 50 aktörer (t.ex. bilindustrin, underleverantörer till bilindustrin, teleoperatörer, vägoperatörer, larm- och räddningstjänster och motororganisationer) undertecknat samförståndsavtalet om eCall, liksom följande länder: Österrike, Cypern, Finland, Tyskland, Grekland, Island, Italien, Litauen, Norge, Slovenien, Sverige och Schweiz. Den fullständiga förteckningen finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Mer information finns i pressmaterialet som innehåller vanligt förekommande frågor, webbplatser om ämnet, audiovisuellt material och rekommendationen om samspelet mellan människa och maskin:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar