Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1342

[Graphic in PDF & Word format]

Bruksela, dnia 17 września 2007 r.

Inteligentne samochody: Komisja wskazuje drogę dla bezpieczniejszych, bardziej ekologicznych i inteligentnych samochodów

Komisja Europejska przedstawiła dziś nowe plany wzmożenia starań o bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i inteligentne samochody. W bieżącym roku Komisja rozpocznie negocjacje z europejskimi i azjatyckimi zrzeszeniami przemysłu motoryzacyjnego w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego wprowadzenia od 2010 r. we wszystkich nowych samochodach paneuropejskiego wbudowanego systemu alarmowego (eCall) jako standardowego elementu wyposażenia. Będzie również w dalszym ciągu promowała wprowadzanie innych rozwiązań technicznych ratujących życie, a także zbada, w jaki sposób technika może przyczynić się do stworzenia bardziej ekologicznych i inteligentnych samochodów.

„Technika przyczynia się do ratowania życia, poprawy stanu transportu drogowego i ochrony środowiska. Unia musi informować o tym konsumentów i naciskać na decydentów, aby Europejczycy jak najszybciej odnieśli korzyści z zastosowania tych cennych rozwiązań technicznych” – powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Jeżeli rzeczywiście chcemy ratować życie ludzi na drogach Europy, wszystkie 27 państw członkowskich powinno ustalić termin wprowadzenia systemów eCall oraz elektronicznej kontroli stabilności jazdy jako wyposażenia standardowego we wszystkich nowych samochodach. Musimy też usunąć administracyjne bariery utrudniające wprowadzanie innowacji mających na celu stworzenie bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych samochodów. Powinniśmy na przykład zapewnić dostępność częstotliwości radiowych dla systemów wzajemnej koordynacji ruchu, których stosowanie zmniejszy liczbę wypadków, natężenie ruchu oraz obniży emisje CO2. Jeżeli nie uda nam się uzyskać postępu w sposób dobrowolny, jestem gotowa interweniować.”

Komisarz ds. transportu Jacques Barrot oświadczył: „W walce o zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych do 2010 r. podejmujemy działania na wszystkich frontach – chcemy bezpieczniejszych kierowców, bezpieczniejszej infrastruktury i bezpieczniejszych pojazdów. Przedstawiając plan dotyczący inteligentnych samochodów Komisja pragnie zapewnić, aby najnowocześniejsze rozwiązania techniczne zostały jak najszybciej zastosowane w naszych samochodach tam, gdzie może to przyczynić się do ratowania życia i zmniejszenia negatywnych skutków dla środowiska”.

Wiceprzewodniczący Komisji, komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Günter Verheugen dodał: „Powinniśmy w pełni wykorzystać rozwiązania techniczne i posiadaną wiedzę z pożytkiem dla społeczeństwa. Dostępna technika może pomagać kierowcom i pozwolić na uniknięcie tragedii. Dlatego zaproponowałem wprowadzenie od 2011 r. obowiązku wyposażenia nowych samochodów w system elektronicznej kontroli stabilności jazdy. Czekam na reakcję społeczeństwa w tej kwestii”.

Przyjęty dziś nowy komunikat Komisji w sprawie inteligentnych samochodów skupia się na trzech głównych kwestiach: większym bezpieczeństwie, ekologiczności i inteligencji samochodów.

W celu poprawy bezpieczeństwa w dokumencie tym zachęca się do stosowania rozwiązań technicznych pozwalających na unikanie wypadków. Na przykład:

  • Komisja wzywa państwa członkowskie, które nadal nie podpisały komisyjnego protokołu ustaleń w sprawie realizacji usługi eCall, aby zrobiły to do końca 2007 r. (patrz IP/07/760). Gdyby wszystkie samochody były wyposażone w system eCall, w Europie udałoby się ocalić nawet 2500 osób. Jeżeli do roku 2008 r. protokół nie zostanie podpisany przez wystarczającą liczbę państw, przewidziano ewentualne środki prawne.
  • Jeszcze w tym roku Komisja przeprowadzi konsultacje w odniesieniu do zwiększenia dostępności systemu elektronicznej kontroli stabilności jazdy (Electronic Stability Control – ESC) w samochodach średniej klasy oraz w małych samochodach. Jak wykazała niedawna inicjatywa Komisji ChooseESC! (www.chooseesc.eu/), gdyby wszystkie samochody były wyposażone w system ESC, co roku udałoby się ocalić 4000 osób i uniknąć 100 000 wypadków.
  • W tym roku Komisja przeprowadzi konsultacje dotyczące zasadności wprowadzenia obowiązku wyposażenia wszystkich samochodów w systemy wspomagania hamowania i unikania kolizji. Wyposażenie samochodów w czujniki ostrzegające kierowcę o kolizji z dodatkowym półsekundowym wyprzedzeniem mogłoby zmniejszyć liczbę przypadków najechania na tył poprzedzającego samochodu o 60 %.

Do połowy 2008 r. Komisja opracuje również wytyczne w sprawie zachęt dla wprowadzania w samochodach systemów inteligentnych, jak np. programy podatkowe w państwach członkowskich.

Mając na względzie uczynienie transportu drogowego bardziej przyjaznym dla środowiska Komisja przedstawi w 2008 r. plan zastosowania w samochodach i elementach infrastruktury najskuteczniejszych technologii obniżania emisji CO2. Plan zostanie oparty na wynikach badań mających na celu ilościową ocenę wpływu technologii teleinformatycznych na obniżanie emisji CO2 w transporcie drogowym. Obecnie nie istnieją wiarygodne dane na ten temat.

W odniesieniu do inteligentnego transportu drogowego Komisja wzywa zainteresowane podmioty do stworzenia standardowego interfejsu pozwalającego na przykład na połączenie urządzeń nawigacji satelitarnej z innymi systemami, w które wyposażony jest pojazd. Komisja zwraca się również do dostawców sprzętu i producentów samochodów o zastosowanie jej zalecenia z grudnia 2006 r. w sprawie interfejsów człowiek-maszyna dotyczącego ogólnych zasad bezpiecznego instalowania przenośnych systemów informacji i łączności ruchomej oraz korzystania z nich w samochodzie. Komisja będzie nadal finansowała badania nad inteligentną łącznością mając na względzie poprawę bezpieczeństwa i sprawności transportu.

Podstawowe informacje:

Inicjatywę „Inteligentny samochód” podjęto w lutym 2006 r. jako część unijnej strategii i2010 (patrz IP/05/643). Wyznaczono w niej po raz pierwszy ramy strategiczne na rzecz bezpieczniejszego, bardziej ekologicznego i inteligentnego transportu bazującego na technologiach teleinformatycznych (patrz IP/06/191).

Komunikat zostanie przedstawiony jutro podczas odbywającej się we francuskim Wersalu corocznej imprezy „Inteligentny samochód 2007”. W dniach 19-20 września zostaną przedstawione ostateczne wyniki finansowanego przez UE projektu badawczego zajmującego się urządzeniami i technologiami zapewniającymi bezpieczeństwo na drogach. Dziennikarze będą mogli obejrzeć 24 prototypowe samochody i 6 symulatorów.

W dniu 22 września 2007 r. w Wersalu prototypowe samochody zostaną udostępnione publiczności. Będzie również możliwość zdobycia informacji na temat samochodów przyszłości.

Do chwili obecnej protokół ustaleń w sprawie realizacji usługi eCall podpisało ponad 50 zainteresowanych podmiotów (przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego, dostawców samochodów, operatorów sieci telekomunikacyjnych, zarządców dróg, służb awaryjnych, automobilklubów itd.), a także następujące państwa: Austria, Cypr, Finlandia, Grecja, Islandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja i Włochy. Wykaz wszystkich sygnatariuszy znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami prasowymi zawierającymi najczęściej zadawane pytania, adresy stron internetowych, materiały audiowizualne i zalecenie w sprawie interfejsów człowiek-maszyna:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3602

MEMO/07/358


Side Bar