Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI PL

IP/07/1324

V Bruselu dne 13. září 2007

Politika soudržnosti pro období 2007–2013: Komise schválila strategii a priority Finska na podporu růstu a zaměstnanosti

Finsko dosáhlo dohody s Evropskou komisí ohledně rámce na podporu růstu a zaměstnanosti, který bude v období 2007–2013 východiskem pro investice ze zdrojů EU ve výši 1,6 miliardy EUR. Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a komisař pro zaměstnanost a sociální věci Vladimír Špidla schválili plán a priority pro politiku soudržnosti na období 2007–2013, stanovené v národním strategickém referenčním rámci.

Je dobré, že finský rámec ukazuje tak silný závazek k Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost,“ uvedla komisařka Danuta Hübnerová. „Nejméně 88 % investic, které jsou k dispozici pro programy v rámci cíle regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, bylo vyčleněno pro výdaje související s Lisabonskou strategií. Tento procentní podíl patří v Evropě k těm nejvyšším,“ dodala. Komisařka rovněž uvítala skutečnost, že Finsko, které se již nyní z hlediska inovací řadí na přední místo v Evropě, hodlá do konce roku 2010 zvýšit investice do výzkumu a vývoje na 4 % svého hrubého domácího produktu.

Komisař Špidla prohlásil: „Finsko se pevně zavázalo k podpoře investic do lidských zdrojů. Víme, že vytváření více a lepších pracovních míst je podstatou evropského programu reforem. Priority Finska zlepší možnosti pracovníků při hledání zaměstnání a zvyšování kvalifikace. Strategie také podpoří sociální začleňování.“

Finský národní strategický referenční rámec, projednávaný v uplynulých měsících, podává hrubý nástin toho, jak Finsko v příštích sedmi letech využije 1,6 miliardy EUR ze zdrojů EU. Priority Finska stanovené v národním strategickém referenčním rámci mají podpořit konkurenceschopnost a inovace regionálních ekonomik a podpořit atraktivitu finských regionů tím, že zvýší životní úroveň, posílí přizpůsobivost pracovníků a zlepší jejich kvalifikace. Tyto priority jsou rozděleny do následujících okruhů:

  • Podpora podnikání: rozvoj produktivity, vytváření více pracovních míst a zachování stávajících pracovních míst.
  • Podpora inovací, vytváření sítí a posilování znalostních struktur: aktivace odborné poradní sítě, která bude úzce propojena s vnitrostátními rozvojovými projekty podniků včetně podniků regionálního významu, univerzit a výzkumných ústavů.
  • Kvalifikace, pracovní síla, zaměstnanost a podnikání: zlepšení schopností předvídat restrukturalizaci v důsledku globalizace, technického rozvoje a stárnutí populace a patřičně na ni reagovat.
  • Zlepšení dosažitelnosti regionů a životního prostředí: velké vzdálenosti, nízký počet obyvatel, ohrožené životní prostředí a studené klima představují pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků a životní úrovně velké výzvy.

Východnímu a severnímu Finsku bude s ohledem na jejich odlehlost poskytnut zvláštní příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 35 EUR na obyvatele ročně, v celkové výši 359 milionů EUR během programového období.

Finsko hodlá tyto obecné priority obsažené v národním strategickém referenčním rámci promítnout do sedmi operačních programů:

  • pět regionálních programů pro východní Finsko (status „phasing-in“), severní Finsko, západní Finsko, jižní Finsko a pro Ålandské ostrovy, spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
  • dva tematické programy pro pevninské Finsko a Ålandské ostrovy, spolufinancované z Evropského sociálního fondu.

Poznámky pro editory

Finsko zaslalo svůj národní strategický referenční rámec Evropské komisi v únoru 2007. Každý členský stát připravuje národní strategický referenční rámec v souladu se strategickými obecnými zásadami Společenství pro období 2007–2013 za současně probíhajícího dialogu s Komisí. Uvedený dokument definuje strategii, kterou si stát zvolil, a předkládá seznam operačních programů, které stát hodlá uskutečnit.

Jednání o finských operačních programech již značně pokročila a v příštích měsících lze očekávat jejich schválení.

Do dnešního dne Komise oficiálně schválila rámce 24 členských států.

Lisabonská strategie je akční a rozvojový plán reforem stanovený na zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000. Cílem reforem je dosažení strategického cíle EU stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, schopnou udržitelného hospodářského růstu, s více a lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností. Pokrok se pravidelně posuzuje na jarních zasedáních Evropské rady.
Více informací o politice soudržnosti Finska naleznete zde:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/fi_en.pdf

Finský národní strategický referenční rámec je dostupný zde:

http://www.intermin.fi/
Více informací o evropské politice zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí naleznete zde:

http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html


Side Bar