Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT

IP/07/1305

Bruksela, dnia 12 września 2007 r.

Komisja przyjmuje nowy komunikat poświęcony regionom najbardziej oddalonym

Przyjmując w dniu dzisiejszym komunikat zatytułowany „Rozwój i podsumowanie strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych”, Komisja Europejska zamierza potwierdzić znaczenie, które przywiązuje do siedmiu najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej (obejmujących Azory, Maderę, cztery francuskie departamenty zamorskie oraz Wyspy Kanaryjskie). Dokument ten przedstawiony przez Danutę Hübner, komisarza ds. polityki regionalnej, stanowi podsumowanie działań przeprowadzonych od ostatniego komunikatu z 2004 r. oraz proponuje nowe działania na rzecz przyszłości tych regionów.

Danuta Hübner przypomniała, że specyficzne środki wspierania regionów najbardziej oddalonych pozostają priorytetem we wszystkich obszarach polityki wspólnotowej: „Powinniśmy ciągle poszukiwać sposobów pozwalających zrównoważyć bądź złagodzić stałe utrudnienia, z którymi muszą się borykać regiony najbardziej oddalone. Dlatego też zadbałam, działając w ramach polityki spójności, aby w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostały dla nich zarezerwowane specjalne środki”. Na rzecz regionów najbardziej oddalonych przyznano na lata 2007-2013 z funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) środki w kwocie ponad 5,9 mld EUR, powiększonej o szczególny przydział w wysokości 979 mln EUR przyznany decyzją Rady Europejskiej w grudniu 2005 r., celem wyrównania kosztów dodatkowych związanych z położeniem geograficznym tych regionów.

Komisarz ds. polityki regionalnej, która w gronie Komisji odpowiada za przekrojową koordynację działań podejmowanych na rzecz regionów, wyraziła zadowolenie z postępu osiągniętego od 2004 r. Jako przykład wskazała przepisy szczególne wprowadzone w trakcie reformy europejskich rynków cukru i bananów.

Danuta Hübner wyraziła nadzieję, że wysiłki podjęte w celu lepszej koordynacji działań Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rzecz regionów najbardziej oddalonych z działaniami Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), z których korzystają państwa sąsiadujące z tymi regionami, przyniosą rezultaty.

W przyszłości Komisja zamierza w pełni włączyć te regiony w realizację strategii lizbońskiej i rozwijać konkurencyjność ich gospodarek. Działania te obejmą zwłaszcza wsparcie dla tworzenia centrów doskonałości w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Szczegółowe działania będą realizowane w ramach polityki spójności na lata 2007-2013, a także 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

Przyjęty dziś komunikat stanowi okazję do rozpoczęcia dyskusji z instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi i wszystkimi osobami zainteresowanymi przyszłością tych regionów (podmiotami działającymi lokalnie, przedstawicielami stowarzyszeń, związków, uniwersytetów oraz badaczami). Komisja przeprowadzi do marca 2008 r. fazę konsultacji w formie warsztatów dyskusyjnych. Przedmiotem dyskusji powinny być przede wszystkim następujące zagadnienia: zmiany klimatyczne, rozwój demograficzny oraz ruchy migracyjne, rolnictwo i rola regionów najbardziej oddalonych w polityce morskiej Unii Europejskiej.

Kontekst

W skład Unii Europejskiej wchodzi siedem regionów najbardziej oddalonych, należących do trzech państw członkowskich Unii (Francji, Hiszpanii i Portugalii). Są to cztery francuskie departamenty zamorskie (DOM): Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika i wyspa Reunion; autonomiczne regiony portugalskie Azory i Madera oraz hiszpański autonomiczny region Wysp Kanaryjskich.

Szczególny status tych regionów został określony przez art. 299 ust. 2 Traktatu WE (wprowadzony traktatem amsterdamskim), wymieniający utrudnienia, z którymi muszą się borykać te regiony: oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, trudna topografia i klimat, ich zależność gospodarcza od niewielkiej liczby produktów.

Wszystkie obszary polityki wspólnotowej powinny zawierać specyficzne środki ustanowione na korzyść regionów najbardziej oddalonych. Traktat wymienia szczególności politykę celną, handlową, fiskalną i rolną, jak też politykę w dziedzinie rybołówstwa, pomocy państwa oraz politykę regionalną.

W ramach polityki spójności na lata 2000-2006 przyznano na rzecz regionów najbardziej oddalonych 7,7 mld EUR (uwzględniając wsparcie z EFRR, EFS, wsparcie z EFOGR na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie z IFOR na rzecz rybołówstwa). Była to najwyższa kwota wsparcia w przeliczeniu na jednego mieszkańca w całej Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującym adresem internetowym: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm


Side Bar