Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1301

Bruksela, dnia 11 września 2007 r.

Fundusz Solidarności UE udziela pomocy w związku ze szkodami wyrządzonymi przez burze w Niemczech (166,9 mln euro) i na wyspie Reunion (5,29 mln euro)

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zaproponowała udzielenie pomocy regionom w Niemczech i Francji w celu naprawienia szkód wywołanych przez burze. Pomoc z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 166,9 mln euro trafi do Niemiec na pokrycie kosztów wywołanych huraganem Kyrill na początku br.; 5,29 mln euro przeznaczono dla wyspy Reunion dotkniętej cyklonem Gamède w lutym br.

Pieniądze te będą wykorzystane na pokrycie części kosztów działań nadzwyczajnych, takich jak akcje służb ratowniczych, oczyszczanie zalanych terenów oraz odtworzenie podstawowej infrastruktury.

Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, przyjęła z zadowoleniem wydanie decyzji: „Uruchomienie pomocy ze środków Funduszu Solidarności jest praktycznym sposobem na pokazanie, jak członkowie Unii Europejskiej mogą sobie nawzajem pomagać w przypadku, kiedy zajdzie taka potrzeba. W związku z powodziami i pożarami obserwowanymi w całej Europie w czasie tego lata, mam nadzieję, że Rada Unii Europejskiej uzna za stosowne przyjąć wniosek Komisji dotyczący rozszerzania zakresu tego funduszu.”

Przebieg procedury

1. Niemcy: W styczniu 2007 r. poważna burza nawiedziła kilka regionów Niemiec, szczególnie Północną Nadrenię-Westfalię. Spowodowała ona duże szkody w infrastrukturze, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Zniszczyła również ponad 87 000 hektarów lasów. Bezpośrednie szkody szacuje się na kwotę 4,7 mld euro.

2. Francuski departament zamorski Reunion: Pod koniec lutego francuski departament zamorski Reunion ucierpiał w wyniku przejścia tropikalnego cyklonu Gamède. Szacowane szkody w wysokości około 212 mln euro wynoszą mniej niż normalny pułap pomocy dla Francji z Funduszu Solidarności, zważywszy jednak na bardzo poważne skutki cyklonu oraz na fakt, że rozporządzenie pozwala uwzględnić takie okoliczności w przypadku regionów najbardziej oddalonych, zdecydowano się na udzielenie pomocy. W szczególności zawalenie się mostu na rzece Saint-Etienne, łączącego północną i południową część wyspy, spowodowało poważne zakłócenia dla gospodarki lokalnej.

3. Fundusz Solidarności UE, utworzony w 2002 r., przyznaje specjalną pomoc finansową państwom członkowskim i krajom przystępującym do UE, które zostały dotknięte poważnymi klęskami żywiołowymi. Aby zakwalifikować się do uzyskania pomocy z Fundusz Solidarności, państwa członkowskie muszą przedstawić wniosek zawierający udokumentowane oszacowanie szkód w ciągu dziesięciu tygodni od daty wystąpienia pierwszej szkody. Wniosek jest badany przez Komisję w kontekście szczegółowych kryteriów, których celem jest zapewnienie, że fundusze UE są wykorzystywane do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb. W celu udostępnienia środków Komisja następnie zwraca się do władz budżetowych (funkcję tę wspólnie sprawują Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej) o przyjęcie budżetu korygującego. Warunki wykorzystania pomocy przez beneficjenta zostaną następnie określone w umowie zawartej między Komisją i każdym z państw otrzymujących taką pomoc.

Od 2002 r. Komisja otrzymała 41 wniosków o pomoc finansową; dla 22 z nich przyznano wsparcie finansowe wynoszące razem ponad miliard euro.

4. Wnioski w 2007 r.: Komisja zaakceptowała dwa pierwsze ww. wnioski otrzymane w 2007 r. i analizuje pozostałe złożone przez Hiszpanię, Wielką Brytanię i Cypr. Władze Grecji i Francji zgłosiły zamiar złożenie wniosków w związku z szalejącymi pożarami i przejściem huraganu DEAN.

5. Przyszłość funduszu: W dniu 6 kwietnia 2005 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowego, ulepszonego Funduszu Solidarności UE (na lata 2007–2013), którego celem jest objęcie klęsk innych niż wynikające z działania sił natury oraz który będzie zawierał poprawione kryteria kwalifikowalności i mechanizmy jej udzielania (patrz MEMO/05/111). Parlament Europejski w 2006 r. zdecydowaną większością głosów poparł wniosek Komisji, nad którym teraz wciąż obraduje Rada.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm
Bliższe informacje na temat europejskiej polityki regionalnej można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm


Side Bar