Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU PL

IP/07/1289

V Bruselu dne 7. září 2007

POLITIKA SOUDRŽNOSTI pro období 2007–2013: Komise schvaluje patnáct nových programů pro regiony Maďarska

Rozhodnutí Komise o třinácti operačních programech financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dvou programech financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) maďarským regionům otevírá cestu k provádění nové politiky v rámci strategického plánu, na němž se Maďarsko a Komise 7. května 2007 dohodly. Během nového programovacího období bude Maďarsku poskytnuto celkem 25 miliard EUR. Země je šestým největším příjemcem finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti EU.

Evropská komise dnes schválila poslední maďarský program na období 2007–2013. Komisařka Hübnerová a komisař Špidla vyjádřili spokojenost s uzavřením procesu jednání s maďarskými orgány.

„Jako jedna z prvních zemí Maďarsko v prosinci 2006 předložilo Komisi ke schválení své programy. Toto velké úsilí mě těší. Tentokrát Maďarsko poprvé vytvořilo programy šité na míru každému ze svých regionů. Tyto programy přispějí k významným reformám v zemi,“ uvedla Danuta Hübnerová.

Vladimír Špidla poblahopřál Maďarsku k tomu, že jako jeden z mála členských států má již schválené všechny operační programy, a řekl: „Maďarské operační programy, které budou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu, obsahují skutečný závazek podporovat kvalitu a intenzitu investic do lidských zdrojů. To znovu dokazuje, že vytváření více a lepších pracovních míst je prioritou evropského programu reforem. Strategie podpoří zaměstnanost, zdokonalí dovednosti, podpoří sociální začleňování a zlepší veřejnou správu. Nyní je zapotřebí tuto ambiciózní strategii provést. V této souvislosti přeji Maďarsku co nejvíce úspěchů.“

Gordon Bajnai, maďarský ministr pro místní správu a regionální rozvoj, uvedl: „Skutečnost, že patříme k prvním členským státům Unie, kterým Evropská komise schválila všechny operační programy pro období 2007–2013, je podle mého názoru úspěchem celého maďarského národa. Splnění našeho rozvojového plánu je národní úkol: tyto programy skýtají příležitosti pro každého jednotlivého maďarského občana, avšak znamenají rovněž velkou odpovědnost. Plány jsme vytvořili společně a nyní je musíme úspěšně uskutečnit.“

Patnáct operačních programů je rozděleno do sedmi regionálních a osmi sektorových programů. Největším programem je operační program pro oblast dopravy, který bude zahrnovat investice ve výši téměř 6,2 miliard EUR z ERDF a z Fondu soudržnosti. Program týkající se životního prostředí a energetiky přijme investice ve výši necelých 4,2 miliard EUR, a to rovněž z ERDF a z Fondu soudržnosti. Maďarský příspěvek, doplňující prostředky EU, činí 4,4 miliard EUR.

Komise vítá jasný závazek orgánů ve prospěch transevropské dopravní sítě, kdy 50 % výdajů bude vyhrazeno na udržitelnou dopravu a 50 % na stavbu silnic. V environmentální oblasti bude Maďarsko podporovat opatření na sladění svých právních předpisů s evropskými nařízeními (jako směrnice o vodě, nařízení o protipovodňové ochraně atd.). Operační program pro oblast hospodářského rozvoje bude zaměřen na podporu malých a středních podniků a podniků zapojených do činností výzkumu a vývoje. Program „Sociální infrastruktura“, financovaný z ERDF (celkovou částkou 1,9 miliard EUR), pomůže modernizovat vzdělávací sektor (školy) a nemocnice.

Podpora EU z Evropského sociálního fondu bude poskytována prostřednictvím dvou operačních programů. Operační program pro obnovu v sociální oblasti, který získá finanční prostředky ve výši téměř 3,5 miliard EUR, má za cíl zvýšit zapojení na trhu práce zlepšením zaměstnatelnosti a přizpůsobivosti, zajištěním kvalitního vzdělávání a zpřístupněním vzdělání všem. Bude rovněž zaměřen na vytvoření učebních osnov a na organizaci vysokoškolského vzdělávání, posilování sociálního začleňování a participace, ochranu zdraví a rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnických systémech. Operační program pro státní reformu použije finanční prostředky (146,6 miliard EUR) na zvýšení výkonnosti veřejné správy, k čemuž by mělo dojít po přezkoumání postupů a organizačního rozvoje a zkvalitnění lidských zdrojů.

Evropský fond pro regionální rozvoj bude také spolufinancovat cíl „Evropská územní spolupráce“. Maďarsko se bude podílet na operačních programech, které budou schváleny v nadcházejících týdnech pro tyto oblasti:

  • Přeshraniční spolupráce se Slovenskem, Rakouskem, Rumunskem a Slovinskem
  • Mezinárodní spolupráce mezi střední a východní Evropou a jihovýchodní Evropou
  • Spolupráce mezi regiony v Evropské unii mezi všemi členskými státy

Protože již programy byly schváleny, mohou nyní „řídící orgány“ (tj. příslušné národní a regionální orgány) začít s prováděním politiky a výběrem konkrétních projektů na místě.
Více informací o maďarské politice soudržnosti a shrnutí maďarských programů naleznete zde:

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/hungary/index_en.htm.
Více informací o evropské politice v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí naleznete zde:

http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html.


Side Bar