Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1282

V Bruselu dne 5. září 2007

Komise vyzývá k lepšímu provádění práva Společenství s cílem chránit zájmy občanů a podniků

Evropská komise dnes představila několik návrhů, jak zlepšit uplatňování práva Společenství. V rámci priority zlepšení právních předpisů Komise usiluje o účinnější provádění práva Společenství a rychlejší řešení stížností občanů a podniků. Pro udržení konkurenceschopnosti Evropy v rychle se měnícím světě je nutné, aby tvorba politik reagovala na zájmy občanů i podniků. Komise coby strážkyně Smluv tak sestavila program možných zlepšení. Usiluje o to, aby byly prostřednictvím různých nástrojů zjištěny problémy s implementací při přípravě nových a novelizovaných právních předpisů. Komise si klade za cíl, aby členské státy obnovily svůj závazek vylepšit poskytování informací občanům a podnikům a zdokonalit řešení jejich problémů. Zavazuje se k následujícím krokům: předcházet problémům a lépe se přitom zaměřovat na cíl, zvýšit efektivnost častějšími rozhodnutími při managementu soudních řízení zahájených Komisí a určením priorit, a dále zvýšit transparentnost uplatňování a prosazování práva. Komise navrhuje, aby společně s Parlamentem a Radou zavedla pro provádění, řízení a prosazování práva Společenství strategičtější plánování a více kontrol výsledků.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil: „Politika Evropské unie je vytvářena tak, aby dostála potřebám a zájmům občanů a podniků v EU. Legislativa EU, jež je určena k provádění různých politik, neslouží plně svému účelu, pokud není řádně uplatňována. Komise coby strážkyně Smluv potřebuje být ještě efektivnější ve svém úsilí zajistit, aby bylo právo členskými státy uplatňováno. Návrhy, které byly dnes přijaty, zdůrazňují potřebu partnerství mezi orgány Evropské unie a členskými státy, aby se zajistilo zlepšení právních předpisů během celého cyklu politik. Provádění práva Společenství musí být prioritou pro všechny členské státy. A v případě problémů musí být stížnosti řešeny s větší účinností a rychleji než dnes.“

V tomto sdělení jsou definovány čtyři hlavní oblasti činností: vytvářet lépe zacílená preventivní opatření, zlepšit poskytování informací a řešení problémů, efektivněji řídit případy porušení práva stanovením priorit k zajištění co největšího užitku týkajícího se co nejvíce případů v oblasti managementu soudních řízení, u nichž přetrvávají problémy, a zajistit zvýšenou transparentnost. Od Parlamentu, Rady a především členských států se požaduje, aby věnovaly zvýšenou pozornost této části agendy zabývající se zlepšením právních předpisů. Komise se domnívá, že k nejdůležitějším návrhům patří myšlenka hledat společně s členskými státy možnosti, jak pracovat aktivněji s cílem nalézt rychlé odpovědi na dotazy občanů a rychlá řešení pro jejich stížnosti. Tím by se zlepšilo porozumění občanů, ulehčil se výkon jejich práv a zároveň snížil počet řízení pro porušení práva.

Komise navrhuje tato hlavní zlepšení:

1. Lépe zacílená preventivní opatření:

 • Ve všech fázích vytváření nových právních předpisů (např. v hodnoceních dopadu) věnovat zvýšenou pozornost aspektům provádění a prosazování.
 • Komise bude systematicky jmenovat kontaktní osoby pro jednotlivá právní opatření a vyzve členské státy, aby činily totéž.
 • U návrhů bude Komise nadále systematicky začleňovat povinnost předkládat „srovnávací tabulky“. Dále usiluje o to, aby se Rada a členské státy zavázaly podporovat předkládání těchto tabulek.
 • Ověřovat podporu školení soudců a státních úředníků ze strany členských států.

2. Lepší poskytování informací a řešení problémů

 • Komise bude usilovat o to, aby se členské státy zavázaly pracovat aktivněji s cílem nalézt konstruktivní a rychlá řešení problémů, aby se tak snížil počet porušení předpisů.
 • Předložení návrhu na zavedení nové zkušební pracovní metody užívané pro dotazy a stížnosti, které Komise obdrží, aby měly členské státy možnost poskytovat informace a řešení svým občanům přímo a během krátké doby.

3. Nový závazek Komise usilovat o efektivnější řízení případů porušení práva

 • Komise se bude primárně soustředit na ty případy, které představují nejzávažnější rizika a mohou mít dopad na největší počet občanů a podniků.
 • Definují se obecné priority (nesdělení a 228 případů) a rovněž pevné roční priority v určitých odvětvích.
 • Ačkoli se dostane na řešení veškerých stížností či porušení práva, některým bude dána přednost podle stupně jejich důležitosti a dopadu.
 • Komise zajistí, aby rozhodovací proces ohledně porušení práva byl plynulejší, čímž se zabrání přetížení a bude umožněno, aby se na případech začalo pracovat v okamžiku, kdy jsou k tomu připraveny.

4. Zvýšená transparentnost

 • S ohledem na posilování interinstitucionálního dialogu se Komise ve svých budoucích výročních zprávách zaměří na strategické otázky, hodnocení součastného stavu práva v různých odvětvích, dále na priority a plánování budoucích prací.
 • O všech fázích řízení o porušení práva budou zveřejňovány souhrnné informace, aby se lépe a důsledněji reagovalo na projevený zájem, a zároveň se bude udržovat mlčenlivost o obsahu a časovém harmonogramu kontaktování členských států.
 • Komise navrhuje, aby se uveřejňovalo více údajů o termínech členských států pro provádění práva Společenství a také o jejich pokroku a výsledcích v této oblasti.
 • Komise bude pracovat na zpřístupnění své elektronické databáze obsahující vnitrostátní prováděcí opatření a srovnávací tabulky, přičemž se čeká na rozhodnutí o poskytnutí přístupu do vnitrostátních databází.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce generálního sekretariátu:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm


Side Bar