Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Bryssel den 5 september 2007

Kommissionen vill förbättra ungdomars delaktighet i samhället

I takt med att Europas befolkning blir allt äldre och andelen unga arbetstagare minskar kommer EU att bli alltmer beroende av den yngre generationen. Enligt en analys som kommissionen gjort och som presenteras idag är unga människor ofta inte tillräckligt förberedda på att ta detta ansvar. Var sjätte europeisk skolelev avslutar sin skolgång tidigt och 4,6 miljoner ungdomar i åldern 15-24 år är arbetslösa. Kommissionen lyfter fram det behov som finns både på EU-nivå och i medlemsstaterna av att investera mer och tidigare i ungdomars utbildning och hälsa och att underlätta övergången från utbildning till arbete. Man understryker också vikten av att göra ungdomarna mer delaktiga i det civila samhället och i samhället som helhet.

”När miljoner europeiska ungdomar nu kommer tillbaka till ett nytt skolår och en ny termin måste vi förstärka våra insatser för att skapa bättre villkor för ungdomar så att de kan utveckla sina resurser och delta mer aktivt i samhället. Ungdomarna måste känna att de har en viktig uppgift att fylla i samhället,” sade Ján Figel', som är EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur och ungdom.

”Vi måste ta oss an den paradoxala situationen att EU å ena sidan har brist på arbetskraft och å andra sidan har alldeles för många ungdomar som går arbetslösa – ungdomsarbetslösheten är dubbelt så hög som EU-genomsnittet,” sade Vladimír Špidla, som är EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. ”Vi måste satsa mer på att skapa ett samhälle präglat av delaktighet, där inga barn eller ungdomar lämnas i sticket,” tillade han.

De utmaningar som dagens ungdomar ställs inför under sin uppväxttid är mer komplexa än de som deras föräldrageneration mötte. Övergången från skola till arbete är mer komplicerad. Hälften av dagens jobb är mycket kompetenskrävande och för övriga jobb krävs mycket mångsidigare kunskaper och färdigheter än tidigare. Omkring en fjärdedel av EU:s ungdomar har inte den kompetens som behövs för att komma in på arbetsmarknaden idag. I många medlemsstater är var tredje ung person fortfarande arbetslös ett år efter avslutad utbildning.

Utbildnings- och arbetsmöjligheterna måste förbättras. Samtidigt spelar också volontärarbete en viktig roll när det gäller att få ungdomar att ta mer aktiv del i samhället. Bättre samarbete och bättre utbyte av god praxis kan bidra till att utveckla volontärarbetet. En färsk Eurobarometerundersökning visar att 74 % av ungdomarna anser att volontärprogram är ett bra sätt när att göra dem delaktiga i samhället.

Kommissionen underströk idag särskilt behovet av att investera mer i ungdomar – och det så tidigt som möjligt – inte bara i rent ekonomiska termer, utan också i politisk och social mening via familjer, frivilligorganisationer, lärare och arbetsgivare. Utarbetande av övergripande strategier måste prioriteras både på EU-nivå och i medlemsstaterna och täcka ett brett spektrum av områden som utbildning, sysselsättning, hälsa, företagande, kultur, ungdom och idrott. Kommissionen uppmanade också medlemsstaterna att öka sina insatser genom följande åtgärder:

• Minska antalet elever som lämnar skolan tidigt, erbjuda mer utbildning på ett så tidigt stadium som möjligt, börja med barn i utsatta områden och vidta kompletterande åtgärder så att färre avslutar sin skolgång tidigt.

• Ta upp ungdomsfrågor inom ramen för EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning genom ”flexicurity-strategier” som fokuserar på ungdomar och förbättrar nya arbetssökandes möjligheter på arbetsmarknaden.

• Skapa bättre kopplingar mellan företag och utbildning och öka rörligheten. Ett steg i denna riktning är kommissionens piltotinitiativ ”Ditt första jobb utomlands” för att främja arbetstagares rörlighet i EU, som kommer att ingå i EU:s jobbdagar 2007.

• Få ungdomar att medverka i beslutsfattandet och i utvärderingen av ungdomspolitiska åtgärder genom att stärka befintliga partnerskap mellan ungdomar, deras organisationer och EU-institutionerna. Detta skulle kunna komma till uttryck i en deklaration av EU och medlemsstaterna om att utveckla bättre möjligheter för ungdomar samtidigt som ungdomarna åtar sig att spela en aktiv roll i detta.

Meddelandet innehåller också en rad andra konkreta förslag:

• En EU-rapport om ungdomar som ska utarbetas vart tredje år och där ungdomar medverkar i utarbetandet. Den ska beskriva och analysera situationen för ungdomar i Europa, bidra till att öka förståelsen för dessa frågor och förbättra samarbetet mellan olika områden.

• Ett initiativ till en europeisk kvalitetsstadga för praktikarbete 2008 för att främja praktikarbete och motverka utnyttjande.

• En ny hälso- och sjukvårdsstrategi som stöder skräddarsydda lösningar för ungdomar som nu håller på att utarbetas.

• Samråd och konsekvensanalys beträffande volontärarbete för att ge underlag till ett nytt initiativ som syftar till att undanröja hinder och få kompetens som förvärvats genom volontärarbete bättre erkänd.

• Analys av nationell praxis beträffande ungdomars tillgång till kultur med inriktning på att underlätta detta.

Dagens meddelande åtföljs av två dokument från kommissionen om ungdomars sysselsättning respektive ungdomars volontärarbete. I dokumentet om sysselsättning görs för första gången en analys av sysselsättningssituationen för ungdomar i åldern 15–30 år i alla 27 EU-länder, och i en bilaga finns detaljerade statistiska uppgifter. I den andra rapporten finns en analys och sammanställning av nationella politiska åtgärder i fråga om ungdomars volontärarbete, som baserar sig på rapporter från medlemsstaterna.

Meddelandet bygger på kommissionens samråd med Europeiska ungdomsforumet och det kommer att fungera som underlag för den framtida samordningen av ungdomspolitiska frågor i EU. Kommissionärerna Ján Figel' och Vladimir Špidla kommer att presentera dokumentet den 16 september på ett ungdomsevenemang i Lissabon, som till största delen handlar om detta initiativ.
Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/youth/
Bakgrund:


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyThematic Study on Policy Measures concerning disadvantaged youth:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
European Employment Observatory Review Autumn 2005 on youth employment:

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar