Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Bruselj, 5. septembra 2007

Komisija želi večje sodelovanje mladih v družbi

Ker se prebivalstvo Evrope čedalje hitreje stara in število mladih delavcev upada, bo EU vedno bolj odvisna od svoje mlajše generacije. Glede na danes predstavljeno analizo Komisije mladi pogosto niso dovolj pripravljeni, da prevzamejo to odgovornost. Eden od šestih mladih Evropejcev še vedno predčasno zaključi šolanje in 4,6 milijona oseb, starih med 15 in 24 let, je brez zaposlitve. Dokument poudarja, da je treba na ravni EU in nacionalni ravni več in bolj zgodaj vlagati v izobraževanje mladih in zdravje mladih ter izboljšati prehode od izobraževanja k delu. Prav tako poudarja pomembnost vključevanja mladih v civilno življenje in v družbo kot celoto.

„Medtem ko se milijoni mladih Evropejcev na začetku šolskega leta vračajo v šolske klopi, moramo okrepiti naša prizadevanja za vzpostavitev boljših pogojev za mlade, da razvijejo svoje spretnosti in znanja ter dejavneje sodelujejo v družbi. Mladi morajo čutiti, da imajo pomembno vlogo v družbi,“ je dejal Ján Figel', komisar EU za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimír Špidla je povedal: „Moramo se soočiti s paradoksnim položajem, v katerem EU po eni strani primanjkuje delovne sile, po drugi strani pa ima preveč brezposelnih mladih, in sicer dvakrat več od skupne stopnje brezposelnosti EU.“ Dodal je še, „da moramo več pozornosti nameniti oblikovanju vključujoče družbe, v kateri ne bo zapostavljen noben otrok ali mlada oseba.“

Izzivi, s katerimi se med odraščanjem spopadajo mladi, so postali bolj kompleksni od tistih, ki jih je doživljala generacija njihovih staršev. Prehod iz šole do zaposlitve je zapleten. Polovica današnjih delovnih mest zahteva visoko raven usposobljenosti, za druge pa so potrebna precej bolj raznolika znanja in spretnosti kot v preteklosti. Približno četrtina evropskih mladih nima znanj, spretnosti in sposobnosti, potrebnih za vključitev na trg dela. V mnogih državah članicah je eden od treh mladih po koncu šolanja še vedno brez zaposlitve.

Treba je izboljšati možnosti za izobraževanje in zaposlovanje. Hkrati so prostovoljne dejavnosti pomembne pri spodbujanju mladih, da se dejavno vključijo v družbo. Boljše sodelovanje in izmenjava dobrih praks lahko pomagata pri razvoju takšnih dejavnosti. Po nedavni raziskavi Eurobarometra 74 % mladih verjame, da so prostovoljni programi dober način za izboljšanje njihovega sodelovanja v družbi.

Komisija je danes zlasti poudarila potrebo po večjem in čim zgodnejšem vlaganju v mlade, ne samo v finančnem, ampak tudi v političnem in socialnem smislu, in sicer prek družin, nevladnih organizacij, učiteljev in delodajalcev. Razvijanje medsektorskih strategij za mlade mora biti prednostna naloga na ravni EU in na nacionalni ravni, ki zajema vrsto področij politike, kot so izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, podjetja, kultura, mladina in šport. Komisija je prav tako pozvala države članice, da okrepijo prizadevanja na področju:

• zmanjševanja predčasnega zaključevanja šolanja in zagotavljanja zgodnjega izobraževanja, najprej za otroke iz prikrajšanih območij in z razvijanjem ukrepov za preprečevanje predčasnega zaključevanja šolanja;

• obravnavanja težav mladih v okviru strategije EU za rast in delovna mesta s strategijami prožne varnosti, ki se osredotočajo na izboljšanje možnosti iskalcev prve zaposlitve na trgu dela;

• ustvarjanja boljših povezav med podjetji in izobraževalnimi ustanovami ter izboljšanja mobilnosti; v tem smislu bo začetek pilotne pobude Komisije „Prva zaposlitev v tujini“ za spodbujanje mobilnosti delavcev v EU del evropskih informativnih dnevov o zaposlovanju;

• samostojnega sodelovanja mladih pri odločanju in ocenjevanju v mlade usmerjenih politik s krepitvijo obstoječega partnerstva med mladimi, njihovimi organizacijami in institucijami EU; ta problematika bi lahko bila izražena in potrjena v izjavi EU in držav članic za razvoj boljših možnosti za mlade, ki se obvežejo, da bodo dejavno sodelovali.

Sporočilo vključuje številne druge konkretne predloge:

• poročilo EU o mladih je treba pripraviti vsaka tri leta v sodelovanju z mladimi; to poročilo bi opisovalo in analiziralo položaj mladih v Evropi, omogočilo boljše razumevanje problematike in okrepilo medsektorsko sodelovanje;

• pobudo o Evropski listini kakovosti za delovne prakse leta 2008 za spodbujanje delovnih praks in boj proti zlorabam;

• novo zdravstveno strategijo, ki podpira prilagojene ukrepe za mlade, ki je trenutno v pripravi;

• posvetovanja in oceno učinka o prostovoljnih dejavnostih za pripravo nadaljnjih pobud za odpravo ovir ter boljše priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih s prostovoljnim delom;

• analizo nacionalnih praks v zvezi z dostopom mladih do kulture, da se ta dostop olajša.

Današnjemu sporočilu sta priložena dva dokumenta Komisije o zaposlovanju mladih in prostovoljnih dejavnostih mladih. Dokument o zaposlovanju prvič zagotavlja analizo o stanju zaposlovanja mladih med 15. in 30. letom starosti v EU-27 in vključuje prilogo s podrobnimi statističnimi podatki. Drugo poročilo je analitični pregled nacionalnih politik o prostovoljnih dejavnostih mladih, ki temelji na poročilih držav članic.

Sporočilo se opira na posvetovanja z Evropskim mladinskim forumom, ki jih je začela Komisija, in bo služilo kot temelj za prihodnji razvoj usklajevanja politike na področju mladih v EU. Komisarja Figel' in Špidla bosta ta dokument mladim predstavila 16. septembra na prireditvi mladih v Lizboni, ki bo večinoma posvečena tej pobudi.
Več informacij:

http://ec.europa.eu/youth/
Ozadje:


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyTematska študija o ukrepih politike glede prikrajšane mladine:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
Pregled Evropske zaposlovalne opazovalnice iz jeseni leta 2005 o zaposlovanju mladih:

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar