Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

V Bruseli [5 septembra 2007]

Komisia chce mladých ľudí lepšie zapojiť do spoločnosti

Keďže európska populácia rýchlejšie starne a počet mladých pracovníkov sa zmenšuje, EÚ sa bude viac a viac spoliehať na mladšiu generáciu. Podľa analýzy, ktorú dnes Komisia prezentovala, mladí ľudia často nie sú dostatočne pripravení prevziať túto zodpovednosť. Jeden zo šiestich mladých Európanov odchádza predčasne zo školy a 4,6 milióna mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov je nezamestnaných. Tento dokument zdôrazňuje potrebu viac a skôr investovať do vzdelávania a zdravia mládeže a zlepšiť prechod zo vzdelávacieho do pracovného procesu. Taktiež kladie dôraz na význam širšieho zapojenia mladých ľudí do občianskeho života, ako aj do spoločnosti ako takej.

„Ako sa vracajú milióny mladých Európanov so začiatkom nového akademického roka do škôl, musíme zdvojnásobiť našu snahu o vytvorenie lepších podmienok pre mladých ľudí, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a aktívnejšie sa zapájať do spoločnosti. Mladí ľudia musia cítiť, že v spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu,”povedal Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež.

Vladimír Špidla, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti, povedal: „Musíme sa zamerať na paradoxnú situáciu, kde na jednej strane má EÚ nedostatok pracovných síl a na druhej strane príliš veľa mladých nezamestnaných ľudí – dvakrát viac ako je celková miera nezamestnanosti EÚ.” „Je potrebné venovať viac pozornosti vytváraniu otvorenej spoločnosti, v ktorej žiadne dieťa či mladý človek nezostane pozadu,”dodal.

Výzvy, ktorým musia dnešní mladí ľudia čeliť pri dospievaní sa časom stali zložitejšími ako tie, ktorým čelila generácia ich rodičov. Prechod zo školy do zamestnania je komplikovaný. Polovica súčasných pracovných pracovných miest vyžaduje kvalifikáciu na vysokej úrovni a ďalšie si vyžadujú oveľa širšie spektrum schopností ako v minulosti. Zhruba štvrtina mladých Európanov nemá schopnosti a kvalifikáciu potrebnú na prístup na pracovný trh. V mnohých členských štátoch je jeden z troch mladých ľudí stále bez práce aj rok po tom, čo opustil školu.

Vzdelávanie a pracovné vyhliadky sa musia zlepšiť. Rovnako dôležitá je aj dobrovoľnícka činnosť, ktorá pomáha mladým ľudom zohrať aktívnu rolu v spoločnosti. Lepšia spolupráca a výmena pozitívnych skúsenosti môže napomôcť rozvoju tejto činnosti. Nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že 74 % mladých ľudí si myslí, že dobrovoľnícke programy predstavujú dobrý spôsob, ako sa lepšie zapojiť do spoločnosti.

Komisia dnes osobitne vyzdvihla potrebu investovať viac a čo najskôr do mladých ľudí – nielen finančne, ale aj z politického a spoločenského hľadiska, prostredníctvom rodín, mimovládnych organizácií, učiteľov a zamestnávateľov. Prioritou musí byť rozvoj prierezových stratégií pre mládež – na úrovni štátov i na úrovni EÚ – ktoré pokryjú široké spektrum oblastí jednotlivých politík ako vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, podnikanie, kultúra, mládež a šport. Komisia tiež vyzýva členské štáty na zvýšenie úsilia prostredníctvom:

• Snahy o redukciu predčasného odchodu zo školy a zabezpečenia dlhšieho predškolského vzdelávania – pričom by sa malo začať s deťmi v znevýhodnených oblastiach a s rozvojom sprievodných opatrení na zabránenie predčasnému odchodu zo školy;

• Riešenia problémov mládeže v Stratégii rastu a zamestnanosti pomocou stratégií „flexikurity”, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie vyhliadok pre nováčikov na pracovnom trhu;

• Vytváraním lepšieho prepojenia medzi podnikaním a vzdelávaním a zlepšovaním mobility. V tomto duchu sa ponesie aj spustenie pilotnej iniciatívy Komisie s názvom "Tvoje prvé zamestnanie v zahraničí", ktorá bude podporovať mobilitu pracovníkov v EÚ, a bude súčasťou tohtoročných Európskych dní pracovných príležitostí ;

• Zapájaním samotných mladých ľudí do procesu rozhodovania a do hodnotenia politík, ktoré sa orientujú na mládež, prostredníctvom posilnenia existujúcich partnerstiev medzi mladými ľudmi, ich organizáciami a inštitúciami EÚ. Mohlo by sa to vyjadriť a potvrdiť vo forme deklarácie EÚ a členských štátov o vytváraní lepších príležitostí pre mladých ľudí , kde by sa mladí ľudia záviazali zohrať aktívnu rolu.

Oznámenie obsahuje niekoľko ďalších konkrétnych návrhov:

• Každé tri roky sa za spoluúčasti mladých ľudí pripraví správa EÚ o mládeži. Mala by opísať a analyzovať situáciu mladých ľudí v Európe, napomôcť lepšiemu pochopeniu problémov a posilniť vzájomnú spoluprácu.

• Iniciatíva za Európsku chartu kvality pre študijné pobyty v roku 2008, podporovať študijné pobyty a bojovať proti ich zneužívaniu.

• V súčasnosti sa pripravuje nová stratégia v oblasti zdravia, ktorá bude podporovať opatrenia zamerané na mladých ľudí

• Konzultácia a vyhodnotenie vplyvu dobrovoľníckej činnosti na účely prípravy ďalšej iniciatívy zameranej na prekonávanie prekážok a lepšie uznávanie schopností získaných prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti.

• Analýza praktík jednotlivých štátov ohľadom prístupu mladých ľudí ku kultúre v záujme uľahčenia tohto prístupu.

K dnešnému oznámeniu sú priložené dve štúdie Komisie o zamestnanosti mládeže a o dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí. Štúdia o zamestnanosti vôbec po prvý raz poskytuje analýzu zamestnanosti mladých ľudí od 15 do 30 rokov v celej EÚ vrátane podrobnej štatistickej prílohy. Druhá správa predstavuje analytický prehľad politík jednotlivých štátov o dobrovoľníckej činnosti mládeže, ktorý sa zakladá na správach členských štátov.

Oznámenie čerpá aj z konzultácií s Európskym fórom mládeže, pod záštitou Komisie, a bude slúžiť ako základ budúceho rozvoja koordinácie politiky pre mládež v EÚ. Komisári Figeľ a Špidla budú prezentovať tento dokument mladým ľudom 16. septembra v Lisabone, kde sa bude konať podujatie pre mládež venované vo veľkej miere práve tejto iniciatíve.
Ďalšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/youth
Súvislosti:


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyTematická štúdia o opatreniach politiky týkajúcich sa znevyhodnených mladých ľudí:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
Prehľad Európskej agentúry na sledovanie zamestnanosti z jesene 2005 o zamestnanosti mládeže:

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar