Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Bruksela, dnia 5 września 2007 r.

Komisja stawia sobie za cel większe zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne

W miarę coraz szybszego starzenia się ludności Europy i zmniejszania się zasobów młodych pracowników przyszłość UE będzie w coraz większym stopniu zależeć od młodszych pokoleń. Według przedstawionej dziś analizy Komisji młodzi ludzie są często niedostatecznie przygotowani do przyjęcia na siebie takiej odpowiedzialności. Wciąż co szósty młody człowiek w UE przedwcześnie opuszcza szkołę, a 4,6 miliona osób w wieku 15-24 lat jest bezrobotnych. W wymienionym dokumencie stwierdza się potrzebę zwiększenia inwestycji w kształcenie młodzieży i w ochronę ich zdrowia, zarówno na poziomie UE jak i krajowym, oraz jak najwcześniejszego rozpoczynania tych działań. Konieczne jest także wsparcie młodych w procesie przejścia od nauki do pracy. Podkreśla się również znaczenie większego zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie i społeczeństwa jako całości.

„W momencie, gdy miliony młodych Europejczyków powracają właśnie do nauki z początkiem nowego roku akademickiego, powinniśmy podwoić nasze wysiłki na rzecz stworzenia młodym ludziom warunków do rozwoju ich umiejętności i bardziej aktywnego udziału w społeczeństwie. Młodzi ludzie muszą mieć poczucie realnego wpływu na życie społeczne”, powiedział Ján Figel', komisarz UE ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży.

Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, stwierdził: „Nie możemy pozostać obojętni wobec obecnej paradoksalnej sytuacji, w której z jednej strony UE cierpi na niedobór siły roboczej, a z drugiej strony zbyt wielu młodych ludzi pozostaje bez pracy – dwukrotnie więcej, niż wynosi ogólny wskaźnik bezrobocia w UE.”. Dodał, że „musimy poświęcić więcej uwagi kwestii tworzenia społeczeństwa otwartego dla wszystkich, w którym każde dziecko i każda młoda osoba ma swoje miejsce”.

Problemy, z jakimi stykają się dorastający młodzi ludzie są bardziej złożone niż te, które dotyczyły pokolenia ich rodziców. Przejście od nauki do pracy wiąże się z różnymi komplikacjami. Połowa obecnych miejsc pracy wymaga wysokiego poziomu kwalifikacji, a w przypadku pozostałych potrzebne są bardziej zróżnicowane umiejętności niż dawniej. Około jednej czwartej młodych ludzi w Europie nie posiada umiejętności ani zdolności niezbędnych do wejścia na rynek pracy. W wielu państwach członkowskich w rok po zakończeniu nauki bez pracy pozostaje co trzeci młody człowiek.

Należy poprawić perspektywy w dziedzinie kształcenia i zatrudnienia. Z drugiej strony, znaczącą rolę w aktywizacji młodych ludzi w społeczeństwie odgrywa wolontariat. Lepsza współpraca i wymiana dobrych praktyk mogą pomóc rozwinąć tego rodzaju działalność. Ostatnie badanie Eurobarometru wykazało, że 74 % młodych ludzi uważa, że programy wolontariatu są dobrym sposobem na zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.

Komisja podkreśliła dziś w szczególności potrzebę zwiększenia inwestycji na rzecz młodych ludzi i rozpoczynania ich jak najwcześniej – nie tylko w wymiarze finansowym, lecz także politycznym i społecznym, za pośrednictwem rodzin, organizacji pozarządowych, nauczycieli i pracodawców. Należy nadać priorytetowy charakter kwestii przygotowania przekrojowych strategii na rzecz młodzieży, zarówno unijnych jak i krajowych, które obejmowałyby środki w wielu obszarach polityki, takich jak kształcenie, zatrudnienie, zdrowie, przedsiębiorstwa, kultura, młodzież i sport. Komisja wezwała także państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w zakresie:

• ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz rozszerzania edukacji elementarnej, począwszy od dzieci z obszarów o niekorzystnej sytuacji, a także opracowania środków towarzyszących, zapobiegających przedwczesnemu opuszczaniu szkoły;

• uwzględniania spraw młodzieży w ramach strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez strategie oparte na modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (ang. flexicurity), mające na celu poprawę perspektyw osób wchodzących na rynek pracy;

• tworzenia ściślejszych powiązań między biznesem a edukacją i podnoszenia mobilności. W tym celu Komisja zainicjuje w ramach tegorocznych Dni Pracy w UE pilotażowy projekt „Pierwsza praca za granicą”, wspierający mobilność pracowników w Unii;

• angażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne i w ocenę polityki na rzecz młodzieży poprzez wzmocnienie istniejącego partnerstwa między młodymi ludźmi, ich organizacjami oraz instytucjami UE. Wyrazem i potwierdzeniem takiego partnerstwa mogłaby być deklaracja ze strony UE i państw członkowskich w sprawie tworzenia lepszych możliwości dla młodzieży, zawierająca jednocześnie zobowiązanie się młodych ludzi do aktywnej współpracy.

Komunikat zawiera także kilka innych konkretnych propozycji:

• Sprawozdanie UE na temat młodzieży, sporządzane co trzy lata we współpracy z młodymi ludźmi w celu dokonania opisu i analizy sytuacji młodzieży w Europie, pogłębienia zrozumienia tych kwestii i wzmocnienia przekrojowej współpracy.

• W 2008 r. inicjatywa dotycząca Europejskiej karty jakości w dziedzinie praktyk, mająca na celu propagowanie praktyk i zwalczanie nadużyć.

• Nowa strategia w dziedzinie zdrowia, która będzie wspierać działania dostosowane do potrzeb młodych ludzi (w opracowaniu).

• Konsultacje i ocena wpływu dotyczące wolontariatu w kontekście przygotowania nowej inicjatywy mającej na celu eliminowanie przeszkód w tego rodzaju działalności i usprawnienie uznawania nabywanych tą drogą umiejętności.

• Analiza krajowych praktyk w zakresie dostępu młodych ludzi do kultury, mająca na celu ułatwienie takiego dostępu.

Do dzisiejszego komunikatu załączono dwa dokumenty Komisji w sprawie zatrudnienia młodzieży oraz wolontariatu młodych ludzi. Dokument w sprawie zatrudnienia przedstawia po raz pierwszy analizę sytuacji w dziedzinie zatrudnienia młodych ludzi w wieku 15 - 30 lat w 27 państwach UE, zawiera także załącznik ze szczegółowymi danymi statystycznymi. W drugim z wymienionych dokumentów dokonano przeglądu i analizy krajowych polityk dotyczących wolontariatu młodzieży na podstawie sprawozdań przedstawionych przez państwa członkowskie.

Komunikat, w którym wykorzystano wyniki konsultacji przeprowadzonych przez Komisję w ramach Europejskiego Forum Młodzieży, stanie się podstawą przyszłego rozwoju koordynacji polityki wobec młodzieży w UE. Komisarze Figel' i Špidla przedstawią omawiany dokument młodym ludziom w dniu 16 września na spotkaniu z młodzieżą w Lizbonie, poświęconym w dużej mierze tej właśnie inicjatywie.
Więcej informacji na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/youth
Kontekst:


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy"Thematic Study on Policy Measures concerning Disadvantaged Youth" („Analiza tematyczna środków polityki dotyczącej młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji”)

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
Przegląd Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia (jesień 2005 r.) na temat zatrudnienia młodzieży:

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar