Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Brussel, 5 september 2007

Commissie wil jongeren meer bij de samenleving betrekken

Met de snelle vergrijzing van de Europese bevolking en de inkrimping van het aantal jonge werknemers wordt de EU steeds afhankelijker van de jonge generatie. Volgens een vandaag gepresenteerde analyse van de Commissie zijn jongeren vaak onvoldoende op deze verantwoordelijkheid voorbereid. Nog altijd verlaat een op de zes Europese jongeren voortijdig de school en zijn er 4,6 miljoen werklozen in de categorie 15-24 jaar. In het document wordt benadrukt dat de EU en de lidstaten meer en eerder moeten investeren in onderwijs en gezondheidszorg voor jongeren en moeten zorgen voor een betere overgang van onderwijs naar werk. Ook wordt erop gewezen dat jongeren meer bij het civiele leven, en bij de samenleving als geheel, moeten worden betrokken.

"Nu voor miljoenen Europese jongeren een nieuw schooljaar begint, moeten wij alle zeilen bijzetten om jongeren beter in staat te stellen hun vaardigheden te ontwikkelen en een actievere rol in de samenleving te spelen. Jongeren moeten beseffen dat de samenleving hun veel te bieden heeft," zei Ján Figel', Europees commissaris voor Onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken.

Vladimír Špidla, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, zei: "We moeten iets doen aan de paradoxale situatie dat de EU enerzijds een tekort aan arbeidskrachten heeft en dat anderzijds veel te veel jongeren werkloos langs de kant staan: de werkloosheid onder jongeren is twee keer zo hoog als het EU-gemiddelde." Hij voegde hieraan toe: "Er moet meer aandacht worden besteed aan de vorming van een integrerende samenleving, waarin geen enkel kind en geen enkele jongere buiten de boot valt."

Jongeren die nu opgroeien staan voor veel complexere uitdagingen dan de generatie van hun ouders. De overgang van school naar werk is lastig. Voor de helft van alle banen zijn hoge kwalificaties nodig, en de andere banen vergen veel meer uiteenlopende vaardigheden dan vroeger. Ongeveer een kwart van de Europese jongeren is onvoldoende toegerust om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. In veel lidstaten blijft een op de drie schoolverlaters minstens een jaar werkloos.

De onderwijs- en arbeidsperspectieven moeten worden verbeterd. Maar ook vrijwilligerswerk is belangrijk om jongeren een actieve rol in de samenleving te geven. Door betere samenwerking en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden kan dit worden bevorderd. Uit een recente Eurobarometer-enquête blijkt dat 74% van de jongeren vrijwilligersprogramma’s een goede manier vindt om hun participatie in de samenleving te vergroten.

De Commissie benadrukte vandaag met name dat meer in jongeren moet worden geïnvesteerd en dat hier zo vroeg mogelijk mee moet worden begonnen. Het gaat daarbij niet alleen om geld, maar ook om politieke en sociale investeringen, via gezinnen, ngo’s, leraren en werkgevers. Aan de ontwikkeling van sectoroverschrijdende jongerenstrategieën moet zowel op EU-niveau als in de lidstaten prioriteit worden gegeven. Daarbij moeten vele beleidsterreinen aan de orde komen, zoals onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, ondernemerschap, cultuur, jongeren en sport. De Commissie riep ook de lidstaten op zich meer in te spannen om:

• het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen en meer voorschools onderwijs aan te bieden, te beginnen met kinderen in probleemgebieden, en aanvullende maatregelen te nemen om voortijdige schoolverlating te voorkomen;

• aandacht te besteden aan de aspecten van de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid die betrekking hebben op jongeren, door middel van "flexizekerheidsstrategieën" gericht op jongeren, waardoor de kansen voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt worden vergroot;

• de banden tussen het bedrijfsleven en het onderwijs aan te halen en mobiliteit te bevorderen. In verband hiermee zal in het kader van de Europese banendagen 2007 het proefproject "Your First Job Abroad" van de Commissie worden gelanceerd om de mobiliteit van werknemers in de EU te vergroten;

• jongeren zelf te betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van jeugdbeleid door het bestaande partnerschap tussen jongeren, jongerenorganisaties en de EU-instellingen te versterken. Dit kan worden vastgelegd in een verklaring van de EU en de lidstaten om betere mogelijkheden voor jongeren te ontwikkelen, en een toezegging van jongeren om een actieve rol te zullen spelen.

In de mededeling worden ook enkele andere concrete voorstellen gedaan:

• om de drie jaar zou met medewerking van jongeren een EU-verslag over jeugdzaken opgesteld moeten worden waarin de situatie van jongeren in Europa wordt beschreven en geanalyseerd, de problemen worden uitgelegd en de transversale samenwerking wordt versterkt;

• in 2008 wordt een voorstel gedaan voor een Europees kwaliteitshandvest voor stages, waarmee stages moeten worden bevorderd en misstanden moeten worden bestreden;

  • er wordt momenteel een nieuwe gezondheidsstrategie voorbereid die specifiek op jongeren gerichte acties zal ondersteunen;

• er zullen een raadpleging en een effectbeoordeling in verband met vrijwilligerswerk plaatsvinden ter voorbereiding van een nader initiatief om obstakels weg te nemen en meer erkenning te krijgen voor met vrijwilligerswerk verworven vaardigheden;

• de toegang tot cultuur voor jongeren in de lidstaten zal onder de loep worden genomen om drempels te verlagen.

Bij de vandaag gepresenteerde mededeling zijn twee Commissiedocumenten over jeugdwerkgelegenheid en jongerenvrijwilligerswerk gevoegd. In het eerste document, dat een gedetailleerde statistische bijlage bevat, wordt voor het eerst de werkgelegenheidssituatie van 15- tot 30-jarige jongeren in de EU-27 geanalyseerd. Het tweede document betreft een analytisch overzicht van het beleid van de lidstaten op het gebied van vrijwilligerswerk door jongeren op basis van verslagen van de lidstaten.

De mededeling is gebaseerd op een raadpleging van het Europees Jeugdforum door de Commissie en zal als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van de coördinatie van het jongerenbeleid in de EU. Op 16 september zullen de commissarissen Figel' en Špidla het document in Lissabon aan jongeren presenteren tijdens een evenement dat grotendeels aan dit initiatief is gewijd.
Zie voor nadere informatie:
http://ec.europa.eu/youth/

Achtergrond:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyThematic Study on Policy Measures concerning disadvantaged youth:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68

European Employment Observatory Review Autumn 2005 on youth employment:
http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar