Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Bryssel 5. syyskuuta 2007

Komissio haluaa liittää nuorison paremmin yhteiskuntaan

Euroopan väestön ikääntyessä nopeammin ja nuorten työntekijöiden osuuden pienentyessä EU tukeutuu yhä tiiviimmin nuorisoonsa. Tänään julkaistun komission tutkimuksen mukaan nuoret eivät useinkaan ole valmiita ottamaan tätä vastuuta. Joka kuudes eurooppalainen nuori keskeyttää koulunkäyntinsä, ja 4,6 miljoonaa 15–24-vuotiasta nuorta on työttömänä. Komission tutkimuksessa korostetaan tarvetta investoida EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla enemmän ja aikaisemmin nuorten koulutukseen ja terveyteen. Siinä korostetaan myös tarvetta edistää siirtymistä oppilaitoksista työelämään. Lisäksi tutkimuksessa painotetaan nuorten ihmisten osallistumista kansalaistoimintaan ja yleensä yhteiskuntaan.

”Kun miljoonat nuoret eurooppalaiset palaavat kouluihinsa uuden opiskeluvuoden alkaessa, meidän on kaksinkertaistettava ponnistelumme, jotta voimme tarjota nuorille paremmat mahdollisuudet heidän taitojensa kehittämiseen ja aktiivisempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Nuorten on kyettävä tuntemaan, että he ovat aidosti osa yhteiskuntaa”, korosti komissaari Ján Figel', joka vastaa Euroopan komissiossa koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoasioista.

Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla totesi: ”Meidän on puututtava siihen ristiriitaan, että EU kärsii toisaalta työvoimapulasta mutta samalla liian moni nuori on työttömänä eli kaksinkertainen määrä EU:n yleiseen työttömyysasteeseen verrattuna.” Hänen mukaansa on kiinnitettävä enemmän huomiota sellaisen osallisuutta edistävän yhteiskunnan luomiseen, jossa ketään lasta tai nuorta ei jätetä huomiotta.

Nuorilla on varttuessaan monitahoisempia haasteita kuin heidän vanhemmillaan aikoinaan. Siirtyminen opinahjoista työelämään on hankaloitunut. Nykyään puolessa työpaikoista edellytetään korkeaa pätevyystasoa ja muissa työpaikoissa taas huomattavasti enemmän monipuolisempia taitoja kuin ennen. Noin neljäsosalla eurooppalaisista nuorista ei ole tarvittavia taitoja ja edellytyksiä työllistymiseen. Useissa jäsenvaltioissa kolmasosa nuorista on työttömänä vielä vuoden kuluttua koulutuksen päättymisestä.

Koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia on parannettava. Jotta nuoret saadaan aktiivisesti mukaan yhteiskunnan toimintaan, myös vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä merkitys. Paremmalla yhteistyöllä ja hyvien toimintatapojen vaihdolla voidaan kehittää kyseisiä toimintoja. Hiljattain tehty Eurobarometri-tutkimus osoitti, että 74 prosenttia nuorista uskoo vapaaehtoistyön olevan hyvä keino lisätä osallistumista yhteiskuntaan.

Komissio korosti tänään erityisesti tarvetta investoida enemmän ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nuorisoon, ei ainoastaan taloudellisessa mielessä vaan myös poliittisesti ja sosiaalisesti perheiden, kansalaisjärjestöjen, opettajien ja työnantajien avulla. Etusijalle on asetettava nuorisostrategioiden laaja-alainen kehittäminen sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla. Tällöin on otettava huomioon muun muassa seuraavat politiikan alat: koulutus, työllisyys, terveys, yritystoiminta, kulttuuri, nuoriso ja urheilu. Komissio myös kehotti jäsenvaltioita lisäämään ponnisteluja seuraavilla toimenpiteillä:

• Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen ja alkeisopetuksen lisääminen – joiden osalta aloitetaan muita heikommassa asemassa olevilta alueilta kotoisin olevista lapsista ja kehitetään liitännäistoimia koulunkäynnin keskeyttämisen estämiseksi;

• Nuorisokysymysten esille nostaminen EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiassa sellaisten joustoturvaa koskevien strategioiden avulla, joissa keskitytään nuorisoon parantamalla uusien työnhakijoiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla;

• Paremman yhteyden luominen yritystoiminnan ja koulutuksen välille ja liikkuvuuden parantaminen. Ensimmäisen työpaikan hankkimiseen ulkomailla liittyvän komission kokeiluhankkeen ”Your First Job Abroad” käynnistäminen työntekijöiden liikkuvuuden parantamiseksi EU:ssa muodostaakin osan Euroopan työpaikkapäivistä vuonna 2007;

• Nuorten saaminen mukaan päätöksentekoon ja nuorisoa tukevien politiikkojen kehittämiseen vahvistamalla olemassa olevia kumppanuuksia nuorten ja nuorisojärjestöjen sekä EU:n toimielinten välillä. Tämä voitaisiin ilmaista ja vahvistaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden antamassa julistuksessa, joka koskisi nuorten mahdollisuuksien kehittämistä ja sisältäisi myös nuorten sitoutumisen aktiiviseen osallistumiseen.

Komission tämänpäiväiseen tiedonantoon sisältyy useita muita käytännön ehdotuksia:

• EU:n olisi valmisteltava joka kolmas vuosi nuorisoraportti, jonka laatimiseen myös nuoret osallistuisivat. Raportissa kuvattaisiin ja analysoitaisiin nuorten tilannetta Euroopassa, edistettäisiin nuorisoasioiden tuntemusta ja syvennettäisiin laaja-alaista yhteistyötä.

• Aloite harjoittelujaksoja koskevaksi eurooppalaiseksi laatuperuskirjaksi vuonna 2008 harjoittelujen edistämiseksi ja väärinkäytösten torjumiseksi.

• Uusi terveysstrategia, jossa tuetaan nuorille suunnattuja räätälöityjä toimia, on parhaillaan valmisteilla.

• Vapaaehtoistoimintaa koskeva kuuleminen ja vaikutusten arviointi sellaisen uuden aloitteen valmistelemiseksi, jonka tavoitteena on esteiden poistaminen ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisella saatujen taitojen laajempi tunnustaminen.

• Kansallisten käytäntöjen analysointi kulttuuripalvelujen saatavuudesta nuorten kannalta; analysoinnin tarkoituksena on myös edistää kyseisten palvelujen saatavuutta.

Tiedonantoon liittyy kaksi komission asiakirjaa, joissa käsitellään nuorten työllisyyttä ja nuorten vapaaehtoistoimintaa. Työllisyyttä koskevassa asiakirjassa tarkastellaan ensimmäistä kertaa 15–30-vuotiaiden nuorten työllisyystilannetta 27 jäsenvaltion EU:ssa, ja sen mukana on yksityiskohtainen tilastoliite. Toinen asiakirja on analyyttinen katsaus nuorten vapaaehtoistoimintaa koskeviin kansallisiin toimintalinjoihin, ja se perustuu jäsenvaltioilta saatuihin raportteihin.

Tiedonanto perustuu komission järjestämään Euroopan nuorisofoorumin kuulemiseen, ja se muodostaa perustan nuorisopolitiikan koordinoinnin kehittämiselle EU:ssa. Komission jäsenet Ján Figel' ja Vladimír Špidla esittävät asiakirjan nuorisolle 16. syyskuuta Lissabonissa järjestettävässä tapahtumassa, joka on suurilta osin omistettu kyseiselle aloitteelle.
Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/youth/
Tausta:


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyAihepiirikohtainen tutkimus muita heikommassa asemassa olevia nuoria koskevista poliittisista toimenpiteistä:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
European Employment Observatory Review Autumn 2005 on youth employment:

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar