Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Brüssel, 5. september 2007

Komisjon tahab noori paremini ühiskonda kaasata

Seoses Euroopa rahvastiku kiire vananemise ja noorte osakaalu vähenemisega töötajaskonna hulgas peab EL üha enam toetuma nooremale põlvkonnale. Komisjoni täna avaldatud analüüsi kohaselt ei ole noored sageli selliseks vastutuseks piisavalt ettevalmistatud. Jätkuvalt ei lõpeta üks kuuest Euroopa noorest kooli ja 4,6 miljonit 15–24 aastastest on töötud. Dokumendis rõhutatakse vajadust investeerida noorte haridusse ja tervisesse ELi ja liikmesriikide tasandil rohkem ja varem ning parandada üleminekut koolist tööle. Rõhutatakse ka vajadust rohkem kaasata noori kodanikuühiskonda ning ühiskonda kui tervikusse.

„Nüüd, kus miljonid noored eurooplased naasevad akadeemilise aasta algul hariduse juurde, tuleb meil kahekordistada jõupingutusi, et luua noortele paremad tingimused oma oskuste arendamiseks ja ühiskonnas aktiivsemalt osalemiseks. Noored peavad tundma, et neil on ühiskonnale midagi olulist anda,” ütles ELi haridus-, koolitus-, kultuuri- ja noorsooküsimuste volinik Ján Figel'.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla ütles: „Meil tuleb lahendada paradoksaalne olukord, kus ELis on ühelt poolt tööjõupuudus ja teiselt poolt liiga palju töötuid noori. Noorte töötuse tase on kaks korda kõrgem ELi üldisest töötuse tasemest.” Ta lisas: „Meil tuleb rohkem tähelepanu pöörata osalusühiskonna loomisele, kus üksi laps ega noor ei jää hooletusse.”

Noorte inimeste ees seisvad väljakutsed on muutunud palju keerukamaks kui need, millega nende vanemad üleskasvades kokku puutusid. Üleminek koolist tööle on raske. Pooled tänapäevastest ametitest nõuavad kõrgetasemelist kvalifikatsiooni ning ka paljud teised ametid nõuavad mitmekesisemaid oskusi kui varem. Umbes veerandil Euroopa noortest ei ole tööturule sisenemiseks vajalikke oskusi ja võimeid. Paljudes liikmesriikides on üks kolmest noorest aasta pärast kooli lõpetamist ikka veel töötu.

Tuleb parandada haridust ja tööväljavaateid. Samal ajal on oluline ka vabatahtlik tegevus, et noored saaksid ühiskonnas aktiivselt osaleda. Parem koostöö ja heade tavade vahetamine võib aidata sellist tegevust laiendada. Hiljutine Eurobaromeetri uuring näitas, et 74% noortest usuvad, et vabatahtlikud programmid on hea võimalus noorte osaluse suurendamiseks ühiskonnas.

Komisjon rõhutas täna, et eelkõige on vajalik rohkem ja võimalikult vara investeerida noortesse inimestesse. Siinjuures ei tähenda investeerimine ainult rahalist investeeringut, vaid ka investeerimist poliitikasse ja ühiskonda perekondade, valitsusväliste organisatsioonide ja tööandjate kaudu. Laiahaardeliste noorsoostrateegiate välja töötamine peab jääma prioriteediks nii ELi kui liikmesriigi tasandil. Need strateegiad peavad hõlmama mitmeid poliitikavaldkondi, nagu haridus, tööhõive, tervishoid, ettevõtlus, kultuur, noorsugu ja sport. Komisjon kutsus ka liikmesriike üles tegema jõupingutusi järgmistes valdkondades:

• Vähendama varast koolist väljalangemist ja andma rohkem algharidust – alustades ebasoodsamates piirkondades elavatest lastest ning töötades välja seonduvad meetmed varase koolist väljalangemise vältimiseks.

• Pöörama tähelepanu noorteküsimustele ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegias, edendades paindlikkuse ja turvalisuse strateegiaid, mis noortele keskendudes parandavad uute tööturule sisenejate väljavaateid.

• Looma paremaid sidemeid ettevõtete ja haridussüsteemi vahel ning parandama liikuvust. Sel eesmärgil käivitab komisjon pilootalgatuse „Sinu esimene töökoht välismaal”, millega parandatakse töötajate liikuvust ELis. See on osa ELi tööhõivepäevadest 2007.

• Kaasama noori otsuste tegemise protsessi ning noorsoopoliitika hindamisse. Selleks tuleb tugevdada olemasolevaid partnerlussuhteid noorte, noorteorganisatsioonide ja ELi institutsioonide vahel. Seda võiks väljendada ja kinnitada ELi ja liikmesriikide ametliku teadaande vormis, milles antakse teada paremate võimaluste arendamisest noortele ning noorte aktiivse osalemise panusest.

Teatises on veel mitmeid konkreetseid ettepanekuid:

• Iga kolme aasta järel tuleb noori kaasates koostada ELi aruanne noorte kohta. Selles aruandes kirjeldataks ja analüüsitaks noorte olukorda Euroopas ning see aitaks kaasa noorteprobleemide paremale mõistmisele ja intensiivistaks koostööd igal suunal.

• Euroopa kvaliteediharta algatus praktikakohtade kohta 2008. aastal, millega edendataks praktiseerimist ja võideldakse selle väärkasutamise vastu.

• Uus tervisestrateegia, mis toetaks spetsiaalselt noortele mõeldud meetmeid (praegu ettevalmistusjärgus).

• Vabatahtliku tegevusega seotud konsultatsioonid ja mõjuhinnangud, et ette valmistada tulevasi algatusi, mille eesmärgiks on kõrvaldada vabatahtlikku tegevust takistavad asjaolud ning parem tunnustus sellise töö kaudu omandatud oskustele.

• Riiklike tavade analüüs, mis käsitleb noorte ligipääsu kultuurile, eesmärgiga seda hõlbustada.

Tänasele teatisele on lisatud kaks komisjoni dokumenti noorte tööhõive ja noorte vabatahtliku tegevuse kohta. Dokumendis tööhõive kohta on esimest korda esitatud 15–30 aastaste noorte tööhõive olukord EL 27s. See dokument sisaldab statistilist lisa. Teine aruanne on liikmesriikide aruannetel põhinev noorte vabatahtliku tegevusega seotud riiklike tegevuspõhimõtete analüütiline ülevaade.

Teatis põhineb komisjoni korraldatud Euroopa Noortefoorumi järeldustel ning see võetakse aluseks ELi noorsoopoliitika koordineerimisel tulevikus. 16. septembril noorteüritusel Lissabonis, mis on suures osas pühendatud sellele algatusele, esitlevad volinikud Figel' ja Špidla seda dokumenti noortele.
Vt lisaks:

http://ec.europa.eu/youth/
Taust:


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyTemaatiline uuring ebasoodsas olukorras olevate noortega seotud poliitiliste meetmete kohta:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
Euroopa Tööhõive Seirekeskuse ülevaade noorte tööhõive kohta, sügis 2005:

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar