Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2007

Η Επιτροπή επιθυμεί την καλύτερη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία

Καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει με γρηγορότερους ρυθμούς και ο αριθμός των νέων εργαζομένων συρρικνώνεται, η ΕΕ θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τους νέους της. Σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής που παρουσιάζεται σήμερα, οι νέοι συχνά δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Ακόμα και σήμερα ένας στους έξι νέους Ευρωπαίους εγκαταλείπει το σχολείο πρόωρα και 4,6 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι άνεργοι. Το εν λόγω έγγραφο υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν έγκαιρα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγεία των νέων και να βελτιωθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία. Τονίζει επίσης τη σημασία της μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων στα κοινά, καθώς και στην κοινωνία γενικότερα.

«Τη στιγμή που εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι επιστρέφουν στα θρανία στην αρχή του νέου ακαδημαϊκού έτους, πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες μέσα στις οποίες οι νέοι θα μπορούν να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να συμμετέχουν πιο δραστήρια στην κοινωνία. Οι νέοι πρέπει να αισθανθούν ότι τα κοινωνικά δρώμενα τούς αφορούν άμεσα» δήλωσε ο κ Ján Figel', Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τη νεολαία.

Ο κ. Vladimír Špidla, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τις ίσες ευκαιρίες, δήλωσε: «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παράδοξο που παρατηρείται, από τη μια μεριά η Ευρώπη να εμφανίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού και από την άλλη πολλοί νέοι να είναι άνεργοι - σε ποσοστό διπλάσιο του γενικού ποσοστού ανεργίας της ΕΕ». Και πρόσθεσε: «Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία κανένα παιδί και κανένας νέας δεν θα μένει πίσω».

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι καθώς μεγαλώνουν είναι πιο σύνθετες από αυτές που αντιμετώπιζε η γενιά των γονιών τους. Η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία είναι πολύπλοκη. Οι μισές από τις θέσεις εργασίας σήμερα απαιτούν υψηλό επίπεδο προσόντων, ενώ άλλες απαιτούν πολύ πιο ποικίλες δεξιότητες από ό,τι στο παρελθόν. Περίπου το ένα τέταρτο των νέων Ευρωπαίων δεν διαθέτουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Σε πολλά κράτη μέλη, ένας στους τρεις νέους θα μείνει άνεργος για ένα έτος μετά το τέλος των σπουδών του.

Πρέπει να βελτιωθούν οι προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης. Παράλληλα, οι εθελοντικές δραστηριότητες είναι σημαντικές γιατί επιτρέπουν στους νέους να διαδραματίσουν δραστήριο ρόλο στην κοινωνία. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της καλύτερης συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Πρόσφατη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι το 74% των νέων πιστεύουν ότι τα εθελοντικά προγράμματα αποτελούν ένα καλό μέσο για την αύξηση της συμμετοχής της νεολαίας στην κοινωνία.

Σήμερα η Επιτροπή τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να πραγματοποιηθούν, όσο το δυνατό γρηγορότερα, περισσότερες επενδύσεις για τους νέους – όχι μόνο από οικονομική αλλά και από κοινωνική και πολιτική άποψη, μέσα από την οικογένεια, τις ΜΚΟ, τους εκπαιδευτικούς και τους εργοδότες. Προτεραιότητα - τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο - πρέπει να είναι η χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών για τη νεολαία, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής όπως εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους με τους εξής τρόπους:

• Μειώνοντας το ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο - αρχίζοντας από τα παιδιά που μένουν σε μειονεκτούσες περιοχές και αναπτύσσοντας μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

• Αντιμετωπίζοντας θέματα που αφορούν τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσω στρατηγικών για το συνδυασμό της ευελιξίας και της ασφάλειας στην εργασία, οι οποίες να επικεντρώνονται στη βελτίωση των προοπτικών για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

• Δημιουργώντας καλύτερες σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαίδευσης και βελτιώνοντας την κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η δρομολόγηση της πιλοτικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής με τίτλο «Η πρώτη σου δουλειά στο εξωτερικό» για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ θα ενταχθεί στις «ευρωπαϊκές ημερίδες εργασίας» (EU Job Days) για το 2007.

• Εμπλέκοντας τους νέους στη λήψη αποφάσεων και στην αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν με την ενίσχυση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ των νέων, των οργανώσεων νέων και των οργάνων της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να εκφραστεί και να επιβεβαιωθεί με δήλωση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών με σκοπό τη διαμόρφωση καλύτερων προοπτικών για τους νέους, η οποία θα συνοδεύεται από τη δέσμευση νέων να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει διάφορες άλλες συγκεκριμένες προτάσεις:

• Έκθεση της ΕΕ για τους νέους η οποία θα εκπονείται κάθε τρία έτη με τη συμμετοχή των νέων. Η εν λόγω έκθεση θα περιγράφει και θα αναλύει την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη, θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων και θα ενισχύει την ορίζοντα συνεργασία.

• Πρωτοβουλία για έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας σχετικά με τις ευκαιρίες επαγγελματικής άσκησης για το 2008, με σκοπό την προαγωγή της επαγγελματικής άσκησης και την καταπολέμηση των καταχρήσεων.

• Νέα στρατηγική για την υγεία η οποία υποστηρίζει μέτρα ειδικά σχεδιασμένα για τους νέους· η στρατηγική αυτή βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας

• Διαβούλευση και εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά τις εθελοντικές δραστηριότητες, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλίας που θα αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων και στην καλύτερη αναγνώριση των προσόντων που αποκτώνται μέσω της εθελοντικής εργασίας.

• Ανάλυση των εθνικών πρακτικών όσον αφορά την πρόσβαση των νέων στον πολιτισμό, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης αυτής.

Η σημερινή ανακοίνωση συνοδεύεται από δύο έγγραφα της Επιτροπής για την απασχόληση των νέων και τις εθελοντικές δραστηριότητες των νέων. Το έγγραφο απασχόλησης περιέχει για πρώτη φορά ανάλυση της κατάστασης της απασχόλησης των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 30 ετών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και περιλαμβάνει λεπτομερές στατιστικό παράρτημα. Η δεύτερη έκθεση αποτελεί αναλυτική ανασκόπηση των εθνικών πολιτικών για τις εθελοντικές δραστηριότητες των νέων με βάσεις εκθέσεις των κρατών μελών.

Η ανακοίνωση βασίζεται στη διαβούλευση που πραγματοποίησε η Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και θα αποτελέσουν τη βάση για τις μελλοντικές εξελίξεις του συντονισμού της πολιτικής για τη νεολαία στην ΕΕ. Οι Επίτροποι κκ. Figel' και Špidla θα παρουσιάσουν το έγγραφο αυτό στους νέους στις 16 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση νέων που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα και θα είναι σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένη στην εν λόγω πρωτοβουλία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε:

http://ec.europa.eu/youth/
Ιστορικό


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyΘεματική μελέτη σχετικά με τα μέτρα πολιτικής σχετικά με τους μειονεκτούντες νέους:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
Ανασκόπηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης για την απασχόληση των νέων Φθινόπωρο 2005:

http:/w.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar