Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Bruxelles, den 5. september 2007

Kommissionen ønsker at inddrage unge bedre i samfundet

Efterhånden som befolkningen i Europa i hastigt tempo bliver ældre, og andelen af yngre arbejdstagere bliver mindre, vil EU i stigende grad blive afhængig af den yngre generation. Ifølge en analyse udarbejdet af Kommissionen, som forelægges i dag, er unge ofte ikke tilstrækkeligt forberedt på at tage dette ansvar. En ud af seks unge i Europa har en kort skolegang bag sig, og 4,6 mio. 15-24-årige er arbejdsløse. I dette dokument understreges det behov, der findes på både EU-plan og nationalt plan, for at investere mere i unges uddannelse og sundhed og for at lette overgangen fra uddannelse til arbejdsliv. Der peges også på betydningen af at inddrage unge mere i samfundslivet og samfundet som helhed.

"Nu vender millioner af unge i Europa tilbage til deres uddannelse ved det nye skoleårs begyndelse, og vi må fordoble vores indsats for at skabe bedre forhold for unge, således at de kan udvikle deres færdigheder og deltage mere aktivt i samfundet. Unge skal føle, at de spiller en reel rolle i samfundslivet", sagde EU's kommissær med ansvar for uddannelse, kultur og ungdom, Ján Figel'.

EU's kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling, Vladimír Špidla, sagde: "Vi skal gøre noget ved den paradoksale situation, hvor EU på den ene side mangler arbejdskraft og på den anden side har for mange arbejdsløse unge, idet ungdomsarbejdsløsheden er dobbelt så høj som den gennemsnitlige arbejdsløshed i EU." Han tilføjede: "Vi er nødt til at fokusere på at skabe et samfund præget af samhørighed, hvor ingen børn eller unge lades i stikken."

De udfordringer, som unge står over for under deres opvækst, er blevet mere komplekse end de udfordringer, som deres forældres generation stod over for. Overgangen fra skole til arbejdsmarkedet er kompliceret. Der kræves kvalifikationer på højt niveau til halvdelen af de jobs, der findes i dag, og til andre jobs kræves der mere forskelligartede kvalifikationer end tidligere. Ca. en fjerdedel af de unge i Europa har ikke de kvalifikationer og færdigheder, som er nødvendige for, at de kan komme ud på arbejdsmarkedet. I mange medlemsstater er en tredjedel af de unge stadig arbejdsløse et år efter, at de har afsluttet deres uddannelse.

Uddannelses- og jobmulighederne skal forbedres. Samtidig spiller volontøraktiviteter en vigtig rolle med hensyn til at inddrage unge aktivt i samfundslivet. Bedre samarbejde og udveksling af god praksis kan bidrage til udvikling af sådanne aktiviteter. En Eurobarometer-undersøgelse, der blev udarbejdet for nylig, viste, at 74 % af de unge mener, at volontørprogrammer er et godt redskab til forøgelse af deres deltagelse i samfundet.

Kommissionen understregede i dag navnlig behovet for at investere mere i unge så tidligt som muligt – ikke bare økonomisk set, men også inden for det politiske og sociale område, inden for rammerne af familierne samt gennem ngo'erne, lærerne og arbejdsgiverne. Udvikling af tværgående ungdomsstrategier skal prioriteres højt både på EU-plan og nationalt plan og skal dække en bred vifte af politikområder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, sundhed, iværksætterånd, kultur, ungdom og sport. Kommissionen opfordrede også medlemsstaterne til at øge indsatsen gennem:

• Reduktion af skolefrafald og indførelse af tidligere skolestart, idet der begyndes med børn i dårligt stillede områder og udvikling af ledsageforanstaltninger, som skal forebygge frafald.

• Behandling af ungdomsspørgsmål inden for rammerne af EU's strategi for vækst og beskæftigelse ved hjælp af flexicurity-strategier, der fokuserer på unge og forbedring af mulighederne for nytilkomne på arbejdsmarkedet.

• Oprettelse af bedre forbindelser mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne og forbedring af mobiliteten. I den forbindelse vil iværksættelsen af Kommissionens pilotinitiativ "dit første job i udlandet", som skal fremme arbejdstagernes mobilitet i EU, indgå som en del af EU's jobdage i 2007.

• Inddragelse af de unge selv i beslutningsprocessen og evalueringen af ungdomsorienterede politikker gennem styrkelse af de eksisterende partnerskaber mellem unge, deres organisationer og EU's institutioner. Dette kunne komme til udtryk og bekræftes i en erklæring fra EU og medlemsstaterne om udvikling af bedre muligheder for unge, som indebærer, at de unge forpligter sig til at spille en aktiv rolle.

Meddelelsen indeholder en række andre konkrete forslag:

• En EU-rapport om unge, som skal udarbejdes hvert tredje år med deltagelse af de unge selv. Rapporten skal beskrive og analysere situationen for unge i Europa, medføre bedre forståelse for problematikkerne og intensivere tværgående samarbejde.

• Et initiativ vedrørende et europæisk kvalitetscharter for praktikophold i 2008 med henblik på at fremme praktikophold og bekæmpe udnyttelse.

• En ny sundhedsstrategi, som støtter aktioner, der er skræddersyet til unge, er under udarbejdelse.

• En høring og en konsekvensvurdering vedrørende volontøraktiviteter, som er rettet mod udarbejdelse af endnu et initiativ, som har til formål at fjerne hindringer og give bedre anerkendelse af kvalifikationer, som er opnået inden for rammerne af volontøraktiviteter.

• En analyse af national praksis vedrørende unges adgang til kultur med henblik på at fremme adgangen.

Dagens meddelelse ledsages af to dokumenter fra Kommissionen vedrørende ungdomsbeskæftigelse og unges volontøraktiviteter. I dokumentet om beskæftigelse findes den første analyse af beskæftigelsessituationen for unge i aldersgruppen 15-30 år i EU-27 og et bilag med detaljerede statistiske oplysninger. Den anden rapport er en statistisk oversigt over nationale politikker vedrørende unges volontøraktiviteter, som er baseret på rapporter fra medlemsstaterne.

Meddelelsen trækker på Kommissionens høring af Det Europæiske Ungdomsforum og vil fungere som grundlag for udviklingen af den fremtidige koordinering af ungdomspolitikken i EU. Kommissær Ján Figel' og Vladimír Špidla vil forelægge dokumentet for en gruppe unge den 16. september ved et ungdomsarrangement i Lissabon, som hovedsageligt er helliget dette initiativ.
Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/youth/
Baggrund:


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyThematic Study on Policy Measures concerning disadvantaged youth:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
European Employment Observatory Review Autumn 2005 on youth employment:

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar