Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

V Bruselu dne 5. září 2007

Komise chce lepší zapojení mladých lidí do společnosti

V důsledku toho, že obyvatelstvo Evropy stárne čím dál rychleji a podíl mladých pracovníků se snižuje, se EU bude stále více spoléhat na mladší generace. Podle analýzy, kterou dnes Komise předložila, jsou mladí lidé často nedostatečně připraveni na to, aby tuto odpovědnost převzali. Jeden z šesti mladých Evropanů ukončuje školní docházku předčasně a 4,6 milionů mladých lidí ve věku 15–24 let nemá práci. Dokument zdůrazňuje, že je nutné více a dříve investovat do vzdělávání a zdraví mládeže, a to jak na úrovni EU, tak i na úrovni členských států, a zlepšit přechod z procesu vzdělávání do pracovního života. Rovněž klade důraz na to, aby byli mladí lidé více zapojováni do občanského života a do společnosti jako celku.

„Jelikož se miliony mladých Evropanů na začátku nového akademického roku vracejí do škol, musíme zdvojnásobit úsilí o vytvoření lepších podmínek pro mladé lidi, aby rozvíjeli své schopnosti a aktivněji se zapojovali do společnosti. Mladí lidé musí mít pocit, že jsou skutečnou podporou společnosti," řekl Ján Figel', komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež.

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla řekl: „Musíme řešit paradoxní situaci, kdy má EU na jedné straně nedostatek pracovních sil a na straně druhé příliš mnoho nezaměstnaných mladých lidí – dvojnásobek celkové míry nezaměstnanosti v EU,“ a dodal: „Musíme klást větší důraz na vytváření společnosti otevřené pro všechny, která neopomíjí děti ani mladé lidi.“

Výzvy, kterým mladí lidé při dospívání čelí, jsou komplexnější než ty, s nimiž byla konfrontována generace jejich rodičů. Přechod ze školy do práce je komplikovaný. Polovina dnešních pracovních míst vyžaduje kvalifikace na vysoké úrovni a ty ostatní mnohem rozmanitější schopnosti, než jak tomu bylo v minulosti. Přibližně čtvrtina mladých Evropanů nemá schopnosti a dovednosti potřebné k tomu, aby vstoupili na trh práce. V mnoha členských státech zůstává bez zaměstnání jeden ze tří mladých lidí ještě rok po ukončení vzdělání.

Je třeba zlepšit vzdělávání a pracovní vyhlídky. Pro aktivní zapojení mladých lidí do společnosti hrají důležitou roli také dobrovolné činnosti. Lepší spolupráce a výměna osvědčených postupů mohou být pro rozvoj těchto aktivit užitečné. Podle nedávného průzkumu agentury Eurobarometer se 74 % mladých lidí domnívá, že dobrovolné programy jsou dobrým způsobem, jak se více zapojit do společnosti.

Komise dnes zdůraznila, že je zejména nutné, aby se do mladých lidí investovalo více a pokud možná co nejdříve - nejen po finanční stránce, nýbrž také z politického a sociálního hlediska, prostřednictvím rodin, nevládních organizací, učitelů a zaměstnavatelů. Prioritou na úrovni EU i členských států musí být rozvoj průřezových strategií pro mládež, které se budou vztahovat na širokou škálu oblastí politik, jako vzdělávání, zaměstnanost, zdraví, podniky, kultura, mládež a sport. Komise také vyzvala členské státy, aby intenzivněji usilovaly o:

• snížení předčasného ukončování školní docházky a zajištění delšího předškolního vzdělávání - přičemž by se mělo začít u dětí ze znevýhodněných oblastí a u doprovodných opatření na předcházení předčasnému ukončování školní docházky;

• řešení otázek mládeže ve strategii EU pro růst a zaměstnanost prostřednictvím strategií „flexikurity“, které se zaměřují na zlepšování šancí mladých lidí coby nováčků na trhu práce;

• vytvoření lepšího propojení mezi podniky a vzdělávacími institucemi a zlepšení mobility; v tomto smyslu bude zahájení pilotní iniciativy Komise nazvané „Vaše první zaměstnání v zahraničí” na podporu mobility pracovníků v EU tvořit součást Evropských dní pracovních příležitostí 2007;

• zapojení mladých lidí do procesu rozhodování a do hodnocení politik zaměřených na mládež posilováním stávajících partnerství mezi mladými lidmi, jejich organizacemi a institucemi EU. To by mohlo být vyjádřeno a potvrzeno ve formě prohlášení EU a členských států o vytvoření lepších příležitostí pro mladé lidi, ve spojení se závazkem mladých lidí, že se aktivně zapojí.

Sdělení obsahuje několik dalších konkrétních návrhů:

• Zprávu EU o mládeži, která má být vypracovávána každé tři roky za přispění mladých lidí. Zpráva by popisovala a analyzovala situaci mladých lidí v Evropě, podněcovala k většímu porozumění problémům a posílila by transverzální spolupráci.

• Iniciativu pro Evropskou chartu kvality pro stáže v roce 2008, která bude podporovat stáže a bojovat proti zneužívání.

• Novou strategii pro zdraví, která bude podporovat opatření přizpůsobená pro mladé lidi (v současné době se připravuje).

• Konzultaci a posouzení dopadů týkající se dobrovolných činností, za účelem přípravy další iniciativy zaměřené na odstranění překážek a na lepší uznávání dovedností získaných při dobrovolných činnostech.

• Analýzu národních postupů v souvislosti s přístupem mladých lidí ke kultuře, jejímž cílem bude zjednodušení tohoto přístupu.

Dnešní sdělení doprovází dva dokumenty Komise o zaměstnanosti mládeže a o dobrovolných činnostech mladých lidí. Dokument o zaměstnanosti poskytuje vůbec poprvé analýzu zaměstnanosti mladých lidí mezi 15 a 30 lety v EU-27 a obsahuje podrobnou statistickou přílohu. Druhá zpráva je analytickým přehledem vnitrostátních politik pro dobrovolné mládežnické činnosti a byla vypracována na základě zpráv jednotlivých členských států.

Sdělení vychází z konzultace Komise s Evropským fórem mládeže a bude sloužit jako základ pro budoucí rozvoj koordinace politiky mládeže v EU. Komisař Figel' a komisař Špidla představí tento dokument mladým lidem 16. září u příležitosti akce pro mládež v Lisabonu věnované především této iniciativě.
Další informace viz:

http://ec.europa.eu/youth/
Souvislosti:

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy
Tematická studie o politických opatřeních týkajících se znevýhodněné mládeže:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
Evropská agentura na sledování zaměstnanosti – Posouzení zaměstnanosti mládeže (srpen 2005):

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar