Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1281

Брюксел, 5 септември 2007 г.

Комисията желае по-добро участие на младите хора в обществото

Тъй като населението на Европа бързо застарява, а броят на млади работоспособни хора намалява, ЕС все повече ще разчита на младото си поколение Според представения днес анализ на Комисията, младите хора често са недостатъчно подготвени да поемат тази отговорност. Все още един от шестима млади европейци напуска рано училище, а 4.6 милиона младежи на възраст от 15 до 24 години са безработни. В документа се подчертава необходимостта да се инвестира повече и по-рано на европейско и на национално ниво в образованието и в здравеопазването и да се подобри преходът от образованието към работното място. В него също така се набляга на това колко важно е младите хора да бъдат включвани по-активно в обществени дейности, както и в живота на обществото като цяло.

В момент, когато милиони млади европейци се връщат към образованието в началото на новата учебна година, ние трябва да удвоим усилията си, за да им осигурим по-добри условия за развитие на уменията им и за по-активно участие в обществото. Young people must feel they have a genuine stake in society," said Ján Figel', EU Commissioner for Education, Training, Culture and Youth. „Младите хора трябва да почувстват, че им е отредено истинско място в обществото“, заяви Ян Фигел, европейски комисар по образованието, обучението, културата и младежта.

Владимир Шпидла, европейски комисар по трудовата заетост, социалната политика и равните възможности, каза по този повод: Необходимо е да се справим с парадоксалната ситуация – в ЕС има, от една страна, недостиг на работна ръка, а от друга – твърде много млади хора са без работа – при тях процентът на безработица е два пъти по-висок от общия процент на безработните в Европейския съюз“ „Имаме нужда да отделим повече внимание на създаването на едно общество, способно да интегрира младите, в което нито едно дете или младеж не са оставени на произвола на съдбата“, добави той.

Предизвикателствата, пред които се изправят младите хора при израстването си, са много по-сложни в сравнение с онези, пред които са били изправени родителите им. Преходът от училищния чин към работното място е много по-труден и сложен. Половината от днешните работни места изискват високо ниво на квалификация, докато за други са необходими значително по-разнообразни умения, отколкото в миналото. Около една четвърт от младежите в Европейския съюз нямат уменията и вещината, необходими, за да се включат в пазара на труда. В много държави-членки, един на всеки трима млади хора продължава да е без работа една година след като завърши образованието си.

Необходимо е да се подобрят образователните и трудовите перспективи. Същевременно доброволните дейности са важни за насърчаване на младите хора да да участват активно в обществото. По-доброто сътрудничество и обменът на добри практики могат да спомогнат за развитието на такива дейности. Проучване на Eurobarometer, проведено наскоро, показа, че 74% от младите хора са убедени, че програмите за доброволци са добър начин да се повиши участието им в живота на обществото.

Комисията днес специално подчерта необходимостта в младите хора да се инвестира повече, при това колкото се може по-рано, не само във финансов но и в политически и социален план- чрез семействата, неправителствените организации, учителите и работодателите. Развиването на комплексни стратегии за младежта трябва да е приоритет, както на национално, така и на европейско ниво. Те трябва да покриват широка гама от политически области като образование, трудова заетост, здравеопазване, бизнес, култура, младеж и спорт, Комисията също така призова държавите –членки да засилят усилията си за:

• Намаляване на ранното напускане на училище и осигуряване на повече ранно училищно образование –като се започне с децата от регионите в неравностойно положение и се разработят придружаващи мерки за недопускане на ранното напускане на училище.

• Разрешаване на проблемите на младежта залегнали в стратегията на ЕС за растеж и заетост с помощта на стратегиите за гъвкавост и сигурност, съсредоточени върху подобряването на перспективите пред новодошлите на пазара на труда младежи.

• Създаване на по-добри връзки между бизнес и образование и подобряване на мобилността. В този дух, лансирането на пилотната инициатива на Комисията „Вашата първа работа в чужбина“ за насърчаване на мобилността на работещите в ЕС ще бъде част от европейските „Дни на заетостта“ за 2007 г.

• Включване на самите млади хора във взимането на решения и в оценяването на политиките за младежта чрез засилване на съществуващото партньорство между младите хора, техните организации и институциите на ЕС. Това може да се изрази и потвърди под формата на декларация на ЕС и на държавите-членки за развиване на по-добри възможности за младите хора, като младите хора се ангажират да вземат активно участие.

Съобщението съдържа редица други конкретни предложения:

• Изготвяне на европейски доклад за младежта на всеки три години с участието на млади хора.. В него ще се описва и анализира положението на младите хора в Европа, ще се развива по-задълбочено разбиране на различните проблеми и ще се интензифицира напречното сътрудничество.

• Инициатива за харта за европейско качество на стажовете през 2008 г., с цел насърчаване на стажовете и борба със злоупотребите.

• Нова стратегия за здравеопазването, която да подкрепя специално създадени за младите хора мерки (понастоящем в процес на подготовка).

• Консултации и оценка на въздействието на доброволните дейности, с цел подготвяне на по-нататъшни инициативи, насочени към премахване на препятствията и по-добро признаване на уменията, придобити при участието в доброволни дейности.

• нализ на националните практики по отношение на достъпа на младите хора до културата, с оглед на улесняването на този достъп.

Днешното Съобщение е придружено от два документа на Комисията за младежката заетост и за доброволните дейности на младите хора Документът за заетостта предоставя за пръв път анализ на заетостта на младите хора между 15 и 30 години в 27-те държави-членки и съдържа подробно приложение със статистически данни. Вторият доклад е аналитичен обзор на националните политики в областта на младежките доброволни дейности, който се основава на докладите на държавите-членки.

Съобщението се базира на консултация с Европейския младежки форум, предприета от Комисията и ще послужи за база за по-нататъшно развитие на координирането на политиките по отношение на младежта в ЕС. Комисарите Фигел и Шпидла ще представят документа пред младите хора на 16 септември на младежко събитие в Лисабон, което в голяма степен е посветено на тази инициатива.
Предистория


http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyThematic Study on Policy Measures concerning Disadvantaged Youth (Тематично изследване на политическите мерки, по отношение на младежи в неравностойно положение):

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=68
European Employment Observatory Review Autumn 2005 on youth employment (Преглед на Европейската обсерватория за заетостта есен 2005 г. относно младежката заетост):

http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EN-EEOAutumnRvw2005.pdf


Side Bar