Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

IP/07/1274

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2007

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής: η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση σχετικά με το εθνικό σχέδιο κατανομής της Δανίας για την περίοδο 2008-2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση σχετικά με το προτεινόμενο εθνικό σχέδιο της Δανίας για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την περίοδο εμπορίας 2008-2012 στο πλαίσιο του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS). Η Επιτροπή έκανε αποδεκτό το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής όπως το πρότεινε η Δανία το οποίο ισούται προς X εκατ. τόνους CO2 ετησίως. Η ποσότητα αυτή είναι κατά X εκατ. τόνους μικρότερη από τις εξακριβωμένες εκπομπές της Δανίας το 2005. Το σχέδιο θα εγκριθεί υπό τον όρο ότι η Δανία θα μειώσει τη χρήση από τις επιχειρήσεις των πιστώσεων από έργα μείωσης των εκπομπών που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες, από το προτεινόμενο 19% σε 17%. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων διασφαλίζει περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τους καλυπτόμενους ενεργειακούς και βιομηχανικούς κλάδους με ελάχιστο κόστος για την οικονομία, βοηθώντας έτσι την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο σχετικά τις εκπομπές.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η Δανία πρότεινε ένα άρτιο εθνικό σχέδιο κατανομής το οποίο εγκρίναμε με μία αλλαγή ήσσονος σημασίας. Η δανική κυβέρνηση έχει κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης βεβαιότητας ότι ο μηχανισμός εμπορίας εκπομπών θα παραμείνει ένα επιτυχές όπλο καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Απομένουν προς αξιολόγηση τρία ακόμη σχέδια. Η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί γοργά, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη δεύτερη φάση του EU ETS, που θα αρχίσει το 2008.»

Αξιολόγηση των ΕΣΚ

Μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή το Νοέμβριο του 2006, καθώς και τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο Ιούνιο και Ιούλιο του 2007 (IP/06/1650, IP/07/51, IP/07/136, IP/07/247, IP/07/412, IP/07/415, IP/07/459, IP/07/501, IP/07/613, IP/07/667, IP/07/749 και IP/07/1131), το εθνικό σχέδιο κατανομής (ΕΣΚ) της Δανίας είναι το 24ο κατά σειρά που αξιολόγησε η Επιτροπή για την περίοδο εμπορίας 2008-2012.

Στα ΕΣΚ προσδιορίζεται για κάθε κράτος μέλος το ανώτατο όριο της συνολικής ποσότητας CO2 που επιτρέπεται να εκπέμπει κάθε εγκατάσταση που καλύπτεται από το EU ETS, και ορίζονται τα δικαιώματα εκπομπής CO2 που λαμβάνει κάθε βιομηχανική μονάδα.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ΕΣΚ που προτείνουν τα κράτη μέλη με βάση 12 κριτήρια κατανομής τα οποία προβλέπονται στην οδηγία για την εμπορία εκπομπών. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει σχέδιο κατανομής εν όλω ή εν μέρει.

Με τα κριτήρια αξιολόγησης επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια συνάδουν: (α) με την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο του Κιότο, (β) με τις πραγματικές εξακριβωμένες εκπομπές όπως αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής, και (γ) με το τεχνολογικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών. Άλλα κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται με ζητήματα αμεροληψίας, τους κοινοτικούς κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με τεχνικές πτυχές. Προς τούτο, η Επιτροπή απαιτεί να επέλθει η ακόλουθη αλλαγή στο ΕΣΚ της Δανίας:

  • Η προτεινόμενη χρήση από επιχειρήσεις, πιστώσεων από έργα μείωσης των εκπομπών που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες βάσει των ευέλικτων μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κιότο[1], δεν ικανοποιεί τον κανόνα βάσει του οποίου οι εν λόγω μηχανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν τις εγχώριες δράσεις επί των εκπομπών. Η Δανία απαιτείται να εξασφαλίσει ότι η χρήση των εν λόγω πιστώσεων δεν αντιπροσωπεύει αύξηση της ετήσιας εκχώρησης άνω του 17,01%.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει το σχέδιο αυτομάτως μόλις η Δανία προβεί στις ενδεδειγμένες αλλαγές.

Βλέπε επίσης:
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα 24 σχέδια που έχουν μέχρι στιγμής αξιολογηθεί:

Εγκεκριμένα δικαιώματα για την περίοδο 2005-2007, εξακριβωμένες εκπομπές για το 2005, προτεινόμενα ανώτατα όρια για την περίοδο 2008-2012, εγκεκριμένα ανώτατα όρια για την περίοδο 2008-2012, πρόσθετες καλυπτόμενες εκπομπές την περίοδο 2008-2012 και όριο στη χρήση πιστωτικών μορίων από έργα μείωσης των εκπομπών εκτελούμενα σε τρίτες χώρες. (Όλα τα στοιχεία είναι ετήσια).

Κράτος μέλος
Ανώτατο όριο για την 1η περίοδο
Εξακριβωμένες εκπομπές 2005
Προτεινόμενο ανώτατο όριο 2008-2012
Επιτρεπόμενο ανώτατο όριο 2008-2012 (ποσοστό του προταθέντος)
Πρόσθετες εκπομπές κατά την περίοδο 2008-2012[2]
Όριο ΜΚΕ/ΜΚΑ κατά την περίοδο 2008-2012 σε %[3]
Αυστρία
33,0
33,4
32,8
30,7 (93,6%)
0,35
10
Βέλγιο
62,1
55,58[4]
63,3
58,5 (92,4%)
5,0
8,4
Κύπρος
5,7
5,1
7,12
5,48 (77%)
άνευ αντικ.
10
Τσεχική Δημ.
97,6
82,5
101,9
86,8 (85,2%)
άνευ αντικ.
10
Δανία
33.5
26.5
24.5
24.5 (100%)
0
17.01
Εσθονία
19
12,62
24,38
12,72 (52,2%)
0,31
0
Φινλανδία
45,5
33,1
39,6
37,6 (94,8%)
0,4
10
Γαλλία
156,5
131,3
132,8
132,8 (100%)
5,1
13,5
Ουγγαρία
31,3
26,0
30,7
26,9 (87,6%)
1,43
10
Γερμανία
499
474
482
453,1 (94%)
11,0
12
Ελλάδα
74,4
71,3
75,5
69,1 (91,5%)
άνευ αντικ.
9
Ιρλανδία
22,3
22,4
22,6
22,3 (98,6%)
άνευ αντικ.
10
Ιταλία
223,1
225,5
209
195,8 (93,7%)
άγνωστο[5]
14,99
Λετονία
4,6
2,9
7,7
3,43 (44,5%)
άνευ αντικ.
10
Λιθουανία
12,3
6,6
16,6
8,8 (53%)
0,05
20
Λουξεμβούργο
3,4
2,6
3,95
2,5 (63%)
άνευ αντικ.
10
Μάλτα
2,9
1,98
2,96
2,1 (71%)
άνευ αντικ.
θα προσδιοριστεί
Κάτω Χώρες
95,3
80,35
90,4
85,8 (94,9%)
4,0
10
Πολωνία
239,1
203,1
284,6
208,5 (73,3%)
6,3
10
Σλοβακία
30,5
25,2
41,3
30,9 (74,8%)
1,7
7
Σλοβενία
8,8
8,7
8,3
8,3 (100%)
άνευ αντικ.
15,76
Ισπανία
174,4
182,9
152,7
152,3 (99,7%)
6,7[6]
περίπου 20
Σουηδία
22,9
19,3
25,2
22,8 (90,5%)
2,0
10
Ην. Βασίλειο
245,3
242,4[7]
246,2
246,2 (100%)
9,5
8
ΣΥΝΟΛΟ
2142.5
1974.36[8]
2126.14
1927.93(90.5%)
53.84
-


[1] Οι μηχανισμοί αυτοί είναι γνωστοί ως μηχανισμός κοινής εφαρμογής (ΚΕ) και μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ).

[2] Στα αριθμητικά στοιχεία που εμφαίνονται στη στήλη αυτή περιλαμβάνονται οι εκπομπές των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το σύστημα για την περίοδο 2008-2012 λόγω του διευρυμένου πεδίου που εφαρμόζει το κράτος μέλος και δεν λαμβάνονται υπόψη οι νέες εγκαταστάσεις που εισέρχονται στο σύστημα σε κλάδους οι οποίοι καλύπτονταν ήδη κατά την πρώτη περίοδο εμπορίας.
[3] Το όριο ΚΕ/ΜΚΑ εκφράζεται ως ποσοστό του ανώτατου ορίου του κράτους μέλους και υποδεικνύει τον ανώτατο βαθμό στον οποίο οι εταιρίες επιτρέπεται να παραχωρήσουν πιστωτικά μόρια ΚΕ ή ΜΚΑ αντί για δικαιώματα στο πλαίσιο του συστήματος EU ETS για να καλύψουν τις εκπομπές τους. Τα πιστωτικά αυτά μόρια προκύπτουν από έργα εξοικονόμησης εκπομπών εκτελούμενα σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο των βασιζόμενων σε έργα ευέλικτων μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κιότο, γνωστών ως μηχανισμός κοινής εφαρμογής (ΚΕ) και μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ).
[4] Συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις τις οποίες το Βέλγιο επέλεξε να εξαιρέσει προσωρινά από το σύστημα το 2005.
[5] Η Ιταλία πρέπει να συμπεριλάβει και άλλες εγκαταστάσεις. Ο όγκος των πρόσθετων εκπομπών δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστός.
[6] Οι πρόσθετες εγκαταστάσεις και οι εκπομπές άνω των 6 εκατ. τόνων συμπεριλαμβάνονται ήδη από το 2006.
[7] Στις εξακριβωμένες εκπομπές για το 2005 δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις τις οποίες το ΗΒ επέλεξε να αποκλείσει προσωρινά από το σύστημα το 2005, αλλά οι οποίες θα καλύπτονται κατά την περίοδο 2008-2012 και εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 30 εκατ. τόνους.
[8] Στο άθροισμα των εξακριβωμένων εκπομπών για το 2005 δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις τις οποίες το ΗΒ επέλεξε να εξαιρέσει προσωρινά από το σύστημα το 2005, αλλά οι οποίες θα καλύπτονται την περίοδο 2008-2012 και εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 30 εκατ. τόνους..


Side Bar