Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/07/1274

Bruxelles, den 31. august 2007

Emissionshandel: Kommissionen vedtog i dag en beslutning om den danske nationale tildelingsplan for 2008-2012

Europa-Kommissionen vedtog i dag beslutningen om Danmarks forslag til national plan for tildeling af kuldioxid (CO2) emissionskvoter for handelsperioden 2008-2012 under EU's emissionshandelsordning. Kommissionen accepterede det samlede antal emissionskvoter, som Danmark har foreslået, svarende til 24.5 mio. ton CO2 pr. år. Dette er 2 mio. ton lavere end Danmarks verificerede emissioner for 2005. Planen vil blive godkendt på den betingelse, at Danmark begrænser virksomheders muligheder for at anvende tilgodehavender fra emissionsbegrænsende projekter, der udføres i tredjelande, fra de foreslåede 19 % til 17 %. EU's emissionshandelsordning skal sikre, at drivhusgasemissionerne i de pågældende energi- og industrisektorer skæres ned med færrest mulige omkostninger for økonomien for at hjælpe EU og dets medlemsstater med at opfylde deres emissionsmål i henhold til Kyoto-protokollen.

Miljøkommissær Stavros Dimas sagde: "Danmark har foreslået en forsvarlig national tildelingsplan, som vi har accepteret med en mindre ændring. Den danske regering er på det rene med, at der er behov for at sikre, at emissionshandelsordningen fortsat er et slagkraftigt redskab til at bekæmpe klimaændringer. Der skal endnu vurderes tre planer. Dette arbejde vil hurtigt blive afsluttet for at sikre en velordnet overgang til EU-emissionshandelsordningens anden fase, der indledes i 2008."

Vurdering af de nationale tildelingsplaner

Efter Kommissionens beslutninger i november 2006 samt i januar, februar, marts, april, maj, juni og juli 2007 (IP/06/1650, IP/07/51, IP/07/136, IP/07/247, IP/07/412, IP/07/415, IP/07/459, IP/07/501, IP/07/613, IP/07/667, IP/07/749 og IP/07/1131) er Danmarks nationale tildelingsplan (NAP) for perioden 2008-2012 den 24., som Kommissionen har vurderet.

I den nationale tildelingsplan for hver medlemsstat fastsættes "loftet" dvs. overgrænsen for den samlede mængde CO2, som må udledes af anlæg, der er omfattet af EU's emissionshandelsordning, og det specificeres, hvor mange CO2-emissionskvoter hvert enkelt anlæg vil modtage.

Kommissionen har til opgave at vurdere medlemsstaternes forslag til national tildelingsplan i forhold til 12 tildelingskriterier, som er opført i et bilag til emissionshandelsdirektivet. Kommissionen kan acceptere en plan helt eller delvist.

Med vurderingskriterierne søges det bl.a. at sikre, at planerne er i overensstemmelse med: a) opfyldelsen af EU's og medlemsstaternes forpligtelser, b) de faktiske verificerede emissioner, der fremgår af Kommissionens årlige situationsrapporter, og c) de teknologiske muligheder for at nedbringe emissionerne. Andre vurderingskriterier vedrører ikke-diskriminering, EU’s konkurrence- og statsstøtteregler og tekniske aspekter. Til dette formål stiller Kommissionen krav om følgende ændring af den danske nationale tildelingsplan:

Det foreslåede omfang af virksomheders muligheder for at anvende tilgodehavender fra emissionsbegrænsende projekter, der udføres i tredjelande i henhold til Kyoto-protokollens "fleksible mekanismer"[1], er ikke i overensstemmelse med reglen om, at disse mekanismer bør anvendes til at supplere hjemlige emissionsbegrænsende foranstaltninger. Danmark er forpligtet til at sikre, at anvendelsen af disse tilgodehavender ikke øger den årlige tildeling med mere end 17,01 %. Kommissionens godkendelse af planen følger automatisk, når Danmark har foretaget den fornødne ændring.

Se også:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

Sammenfattende oplysninger om de 24 planer, der hidtil er vurderet:

Godkendte kvoter for 2005-2007, verificerede emissioner i 2005, foreslåede lofter for 2008-2012, godkendte lofter for 2008-2012, yderligere omfattede emissioner i 2008 til 2012 og grænse for anvendelse af tilgodehavender fra emissionsbesparende projekter i tredjelande. (Alle tal er opgivet på årsbasis)

Medlemsstat
Loft i første periode
Verificerede emissioner i 2005
Foreslået loft 2008-2012
Tilladt loft for 2008-2012 (i forhold til det foreslåede)
Yderligere emissioner i 2008-2012[2]
JI/CDM-grænse 2008-2012 i %[3]
Østrig
33.0
33.4
32.8
30.7 (93.6%)
0.35
10
Belgien
62.1
55.58[4]
63.3
58.5 (92.4%)
5.0
8.4
Cypern
5.7
5.1
7.12
5.48 (77%)
Ikke relevant
10
Tjekkiet
97.6
82.5
101.9
86.8 (85.2%)
Ikke relevant
10
Danmark
33.5
26.5
24.5
24.5 (100 %)
0
17.01
Estland
19
12.62
24.38
12.72 (52.2%)
0.31
0
Finland
45.5
33.1
39.6
37.6 (94.8%)
0.4
10
Frankrig
156.5
131.3
132.8
132.8 (100%)
5.1
13.5
Ungarn
31.3
26.0
30.7
26.9 (87.6%)
1.43
10
Tyskland
499
474
482
453.1 (94%)
11.0
12
Grækenland
74.4
71.3
75.5
69.1 (91.5%)
Ikke relevant
9
Irland
22.3
22.4
22.6
22.3 (98.6%)
Ikke relevant
10
Italien
223.1
225.5
209
195.8 (93.7%)
Ikke oplyst[5]
14.99
Letland
4.6
2.9
7.7
3.43 (44.5%)
Ikke relevant
10
Litauen
12.3
6.6
16.6
8.8 (53%)
0.05
20
Luxembourg
3.4
2.6
3.95
2.5 (63%)
Ikke relevant
10
Malta
2.9
1.98
2.96
2.1 (71%)
Ikke relevant
Fastlægges senere
Nederlandene
95.3
80.35
90.4
85.8 (94.9%)
4.0
10
Polen
239.1
203.1
284.6
208.5 (73.3%)
6.3
10
Slovakiet
30.5
25.2
41.3
30.9 (74.8%)
1.7
7
Slovenien
8.8
8.7
8.3
8.3 (100%)
Ikke relevant
15.76
Spanien
174.4
182.9
152.7
152.3 (99.7%)
6.7[6]
ca. 20
Sverige
22.9
19.3
25.2
22.8 (90.5%)
2.0
10
Det Forenede Kongerige
245.3
242.4[7]
246.2
246.2 (100%)
9.5
8
SUM
2142.5
1974.36[8]
2126.14
1927.93 (90.5%)
53.84
-


[1] Disse mekanismer betegnes fælles gennemførelse (JI) og mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM).

[2] Tallene i denne kolonne omfatter emissioner fra anlæg, der kommer ind under ordningen i 2008-2012 som følge af, at medlemsstaterne udvider anvendelsesområdet, og de omfatter ikke nye anlæg, der indgår i ordningen i sektorer, som allerede er omfattet i den første handelsperiode.
[3] JI/CDM-grænsen udtrykkes som en procentdel af medlemsstatens loft og angiver overgrænsen for, hvor mange JI- eller CDM-tilgodehavender virksomhederne kan returnere i stedet for kvoter fra EU's emissionshandelsordning til dækning af deres emissioner. Disse tilgodehavender fremkommer ved energibesparende projekter, som gennemføres i tredjelande i henhold til Kyoto-protokollens projektbaserede fleksible mekanismer, der betegnes fælles gennemførelse (JI) og mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM).
[4] Inklusive anlæg, som Belgien i 2005 valgte at undtage fra ordningen foreløbigt.
[5] Italien skal inddrage yderligere anlæg. Mængden af yderligere emissioner er p.t. ikke bekendt.
[6] Yderligere anlæg og emissioner på over 6 mio. ton er allerede indregnet fra 2006.
[7] Verificerede emissioner for 2005 omfatter ikke anlæg, som Det Forenede Kongerige valgte at undtage foreløbigt fra ordningen i 2005, men som vil være omfattet i 2008-2012 - skønsmæssigt 30 mio. ton.
[8] Summen af verificerede emissioner for 2005 omfatter ikke anlæg, som Det Forenede Kongerige valgte at undtage foreløbigt fra ordningen i 2005, men som vil være omfattet i 2008-2012 - skønsmæssigt 30 mio. ton.


Side Bar